23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Vask og rens af Forsvarets mundering og udrustning


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

172239-2024 - Resultater
Danmark – Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser – Vask og rens af Forsvarets mundering og udrustning
OJ S 58/2024 21/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Vask og rens af Forsvarets mundering og udrustning
Beskrivelse : Udbuddet vedrører vask og rens af Forsvarets mundering og udrustning. Kontrakten skal anvendes til vask og rens af mundering for det samlede forsvar og beredskab. Dette omfatter bl.a. tjenesteuniformer, udgangsuniformer- og gallauniformer forud en række andre kategorier af mundering såsom arbejdstøj, kokketøj, kitler og branddragter. Herudover skal kontrakten anvendes til forskellige typer af udrustning samt køkken, hotel og rengøringsbeklædning for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES)
Identifikator for proceduren : c2d43fda-4f2c-453b-bcd5-600009c5a287
Tidligere bekendtgørelse : 435b13cb-eb3c-4e9e-be89-a899da38cbb4-01
Intern identifikator : 2022/010475
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98000000   Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning, 98311000   Afhentning af vasketøj, 98312000   Tekstilrensning
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Yderligere oplysninger : Leverandøren skal afhente og levere Forsvarets mundering og udrustning hos Forsvarets forskellige lokationer herunder etablissementer, forsyningscentre og hoved depoter.
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) har besluttet at annullere udbuddet vedrørende vask og rens af Forsvarets mundering uden kontrakttildeling. Begrundelsen for annullationen er, at udbudsmaterialet er blevet tilrettelagt på en uhensigtsmæssig måde. Ordregiver er blevet opmærksom på, at der er behov for at ændre i udbudsmaterialet i et større omfang, end der er mulighed for at håndtere under en aktiv udbudsproces. FMI påtænker at gennemføre et nyt udbud af vask og rens af mundering, og FMI håber, at De vil benytte sig af lejligheden til at deltage i et eventuelt nyt udbud.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer)   - Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Vask og rens af Forsvarets mundering og udrustning
Beskrivelse : Udbuddet vedrører vask og rens af Forsvarets mundering og udrustning. Kontrakten skal anvendes til vask og rens af mundering for det samlede forsvar og beredskab. Dette omfatter bl.a. tjenesteuniformer, udgangsuniformer- og gallauniformer forud en række andre kategorier af mundering såsom arbejdstøj, kokketøj, kitler og branddragter. Herudover skal kontrakten anvendes til forskellige typer af udrustning samt køkken, hotel og rengøringsbeklædning for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES)
Intern identifikator : 2022/010475
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98000000   Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning, 98311000   Afhentning af vasketøj, 98312000   Tekstilrensning
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Yderligere oplysninger : Leverandøren skal afhente og levere Forsvarets mundering og udrustning hos Forsvarets forskellige lokationer herunder etablissementer, forsyningscentre og hoved depoter.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 7   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 673235-2022
Yderligere oplysninger : Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) har besluttet at annullere udbuddet vedrørende vask og rens af Forsvarets mundering uden kontrakttildeling. Begrundelsen for annullationen er, at udbudsmaterialet er blevet tilrettelagt på en uhensigtsmæssig måde. Ordregiver er blevet opmærksom på, at der er behov for at ændre i udbudsmaterialet i et større omfang, end der er mulighed for at håndtere under en aktiv udbudsproces. FMI påtænker at gennemføre et nyt udbud af vask og rens af mundering, og FMI håber, at De vil benytte sig af lejligheden til at deltage i et eventuelt nyt udbud.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Der lægges vægt på den evalueringstekniske pris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 80

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø
Beskrivelse : Dette kriterie vil blive evalueret på baggrund af tilbuddets opfyldelse af evalueringskravene.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sinem Gamze Tecer
E-mail : 00503749@mil.dk
Telefon : 40161336
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Registreringsnummer : 16287180
Postadresse : Arsenalvej 55    
By : Hjørring
Postnummer : 9800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
E-mail : fes-ers06@mil.dk
Telefon : 25310930
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : aa8a0978-8811-49f8-8270-c239dfb3af6b   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/03/2024   18:46:11 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 20/03/2024   08:10:06 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 172239-2024
EUT-S-nummer : 58/2024
Offentliggørelsesdato : 21/03/2024

Send til en kollega

0.047