23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Esbjerg Kommune

Udbud af koncessionsaftale på etablering og drift af ladestandere I Esbjerg Kommune


Esbjerg Kommune

195960-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Installation af udstyr til distribution af elektricitet – Udbud af koncessionsaftale på etablering og drift af ladestandere I Esbjerg Kommune
OJ S 66/2024 03/04/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Esbjerg Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af koncessionsaftale på etablering og drift af ladestandere I Esbjerg Kommune
Beskrivelse : Esbjerg Kommune udbyder 3 delaftaler etablering og drift af offentligt tilgængelige ladestandere i Esbjerg Kommune. Aftalerne udbydes som koncessionskontrakter, jf. koncessionsdirektivet. Koncessionen har det formål, at ladepunkterne stilles til rådighed på vilkår, der sikrer, at flest mulige brugere af elektriske køretøjer (Slutbrugere) får mulighed for at anvende ladepunkterne. Koncessionshaveren opnår, ved indgåelse af denne kontrakt ret og pligt til at etablere og drive ladestandere på de omfattede lokationer med de tekniske specifikationer, der fremgår af kravsspecifikationen.
Identifikator for proceduren : 2f825d80-d456-4865-8fb8-648523bf78b2
Intern identifikator : 189079
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31600000   Eludstyr, 51000000   Installationstjenester (undtagen programmel)
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 40 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/23/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud : 3
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver : 3
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Konkurs En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Insolvens En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Tvangsakkord uden for konkurs En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Aktiver, der administreres af en kurator En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Erhvervsvirksomheden er indstillet En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en interessekonflikt, jf. udbudslovens § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en konkurrencefordrejning som omhandlet i udbudslovens § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Ophævelse eller en lignende sanktion En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i udbudslovens §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Rent nationale udelukkelsesgrunde Udbudslovens § 134 a finder anvendelse, hvorfor en ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Udbudslovens § 134 a, Stk. 2: § 135, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse på situationer omfattet af stk. 1. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153
Betaling af socialsikringsbidrag Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Betaling af skatter og afgifter Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Deltagelse i en kriminel organisation En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Svig En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Korruption En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1
Beskrivelse : Delaftalen vedrører levering, etablering og drift af ladestandere til udpegede lokationer i Esbjerg Kommune. Koncessionen har det formål, at ladepunkterne stilles til rådighed på vilkår, der sikrer, at flest mulige brugere af elektriske køretøjer (Slutbrugere) får mulighed for at anvende ladepunkterne. Koncessionshaveren opnår, ved indgåelse af denne kontrakt ret og pligt til at etablere og drive ladestandere på de omfattede lokationer med de tekniske specifikationer, der fremgår af kravsspecifikationen.
Intern identifikator : 225672
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31600000   Eludstyr, 51000000   Installationstjenester (undtagen programmel), 45310000   Udførelse af elektriske installationer
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : I tilbudslistens kolonne M er angivet et antal ladeudtag, som ordregiver kan beslutte, at koncessionshaveren skal stille op på de enkelte adresser, ud over de ladeudtag, der skal etableres i overensstemmelse med angivelsen i kolonnerne J, K og L. Optioner kan aktiveres pr. ladeudtag og når ordregiver vurderer, at der er behov herfor. Dette gør sig gældende eksempelvis hvis der lovgivningsmæssigt indføres krav om, at lokationerne, hvorpå der i tilbudslisten er angivet optioner på etablering af flere ladestandere, skal have flere ladestandere etableret, end hvad lovgivningen foreskrev på tidspunktet for aftalens indgåelsen. Ordregiver kan kun anvende optionen ensidigt over for koncessionshaver de første 3 år efter kontrakten er trådt i kraft. Herved skal operatøren etablere ladeudtag på ordregivers anmodning. Herefter og for den resterende del af aftaleperiode kan optionerne aktiveres efter gensidig aftale mellem parterne. Ordregiver kan i hele aftaleperioden anvende optionerne efter aftale med koncessionshaveren, uanset om aktiveringen af optionerne skyldes ny lovgivning. Ved aktivering af optionerne sker dette vederlagsfrit for ordregiver. Ladestandere, der etableres efter optionerne, har samme tidspunkt for aftaleophør, som øvrige ladestandere, der er etablereret jf. nærværende aftale.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/09/2024
Varigheds slutdato : 31/08/2034
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 13 333 334,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 6.. Dvs. Tilbudsgivere som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 6, bliver udelukket fra deltagelse, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal i det seneste godkendte årsregnskab have en positiv egenkapital. Med seneste godkendte årsregnskab forstås årsregnskabet fra det seneste afsluttede regnskabsår, hvortil der foreligger et revisorgodkendt årsregnskab. Der skal være tale om det årsregnskab, der senest er blevet revisorgodkendt før tilbudsfristen.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal oplyse 3 referencer, hvor tilbudsgiver har indgået koncessionsaftaler med en offentlig ordregiver om opsætning af ladestandere i det offentlige rum, jf. AFI-loven. Referencerne skal vedrøre opsætning af minimum 10 ladestandere efter AFI-loven pr. ordregiver. Det behøver ikke at være pr. delaftale/aftale, men kan være pr. ordregiver i alt. Referencer skal være forskellige i forhold til ordregiver. Aftalerne skal være i drift eller være afsluttet maksimum 3 år forud for tilbudsfristen. Referencerne gælder for alle delaftaler. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”. Referencerne skal • Beskrivelses af projektet, herunder antal ladestandere pr. reference. • Oplysninger om referencen – Koncessionsgivers navn, adresse, postnummer • Udførelsestidspunkt – start og slutdato for aftaleperioden • Kontaktoplysninger til kontaktperson hos referencen Koncessionsgiver forbeholder sig ret til at kontakte referencer og de indsendte referencer må ikke fylde mere end hvad der svarer til en A4-side per reference.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse : Ikke anvendt
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Pris/totaløkonomi
Beskrivelse : Pris/totaløkonomi Ved underkriteriet Pris forstås: Totaløkonomien for ordregivers omkostninger og/eller indtægter som følge af opsætningen af ladestandere. Ved omkostninger menes ordregivers udgift til evt. medfinansiering. Ved indtægter menes ordregivers indtægter af koncessionsafgiften.
Vægtning (procentdel, præcis) : 65

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Grøn aftale
Beskrivelse : Grøn aftale Ved Grøn aftale forstås hvor “grøn” en aftale leverandøren af opladningstjenester tilbyder. Leverandøren kan tilbyde en aftale, som lever op til kriterierne og mærkningen for enten ét eller to blade jf. den officielle mærkningsordning herunder “Forbrugerombudsmandens retningslinjer for el-handlerens brug af betegnelsen for strøm baseret pa vedvarende energikilder”. Leverandøren kan også tilbyde en aftale, som ikke lever op til mærkningsordningen. Såfremt Leverandøren tilbyder en “Grøn aftale” med udgangspunkt i mærkningsordningens kriterier for enten ét eller to blade, forpligter Leverandøren sig til at opfylde dokumentationskravene bagudrettet i hele aftaleperioden overfor Ordregiver. Tildelingskriteriet “Grøn aftale” indgår i den samlede evaluering af Tilbudsgivers tilbud med en vægtning på 20%.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Garanteret driftstidspunkt
Beskrivelse : Garanteret driftstidspunkt Ved Garanteret driftstidspunkt forstås det tidspunkt, hvor leverandøren vil garantere at ladestanderne er i drift efter den dato, leverandøren har fået tilsagn om strøm på de enkelte adresser fra elforsyningsselskabet. Dvs. Tilbudsgiver skal angive, hvor mange måneder efter hvert tidspunkt, leverandøren har fået tilsagn om strøm på spottet, leverandøren vil garantere, at ladestanderne på adressen er i drift. Garanteret driftstidspunkt indgår i den samlede evaluering af tilbudsgivers tilbud med en vægtning på 15%.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Frist for modtagelse af tilbud : 03/05/2024   23:59:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : _DEFAULT_VALUE_CHANGE_ME_
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Esbjerg Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Esbjerg Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Esbjerg Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Esbjerg Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2
Beskrivelse : Delaftalen vedrører levering, etablering og drift af ladestandere til udpegede lokationer i Esbjerg Kommune. Koncessionen har det formål, at ladepunkterne stilles til rådighed på vilkår, der sikrer, at flest mulige brugere af elektriske køretøjer (Slutbrugere) får mulighed for at anvende ladepunkterne. Koncessionshaveren opnår, ved indgåelse af denne kontrakt ret og pligt til at etablere og drive ladestandere på de omfattede lokationer med de tekniske specifikationer, der fremgår af kravsspecifikationen.
Intern identifikator : 225673
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31600000   Eludstyr, 51000000   Installationstjenester (undtagen programmel), 45310000   Udførelse af elektriske installationer
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : I tilbudslistens kolonne M er angivet et antal ladeudtag, som ordregiver kan beslutte, at koncessionshaveren skal stille op på de enkelte adresser, ud over de ladeudtag, der skal etableres i overensstemmelse med angivelsen i kolonnerne J, K og L. Optioner kan aktiveres pr. ladeudtag og når ordregiver vurderer, at der er behov herfor. Dette gør sig gældende eksempelvis hvis der lovgivningsmæssigt indføres krav om, at lokationerne, hvorpå der i tilbudslisten er angivet optioner på etablering af flere ladestandere, skal have flere ladestandere etableret, end hvad lovgivningen foreskrev på tidspunktet for aftalens indgåelsen. Ordregiver kan kun anvende optionen ensidigt over for koncessionshaver de første 3 år efter kontrakten er trådt i kraft. Herved skal operatøren etablere ladeudtag på ordregivers anmodning. Herefter og for den resterende del af aftaleperiode kan optionerne aktiveres efter gensidig aftale mellem parterne. Ordregiver kan i hele aftaleperioden anvende optionerne efter aftale med koncessionshaveren, uanset om aktiveringen af optionerne skyldes ny lovgivning. Ved aktivering af optionerne sker dette vederlagsfrit for ordregiver. Ladestandere, der etableres efter optionerne, har samme tidspunkt for aftaleophør, som øvrige ladestandere, der er etablereret jf. nærværende aftale.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/09/2024
Varigheds slutdato : 31/08/2034
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 13 333 334,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 6.. Dvs. Tilbudsgivere som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 6, bliver udelukket fra deltagelse, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal i det seneste godkendte årsregnskab have en positiv egenkapital. Med seneste godkendte årsregnskab forstås årsregnskabet fra det seneste afsluttede regnskabsår, hvortil der foreligger et revisorgodkendt årsregnskab. Der skal være tale om det årsregnskab, der senest er blevet revisorgodkendt før tilbudsfristen.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal oplyse 3 referencer, hvor tilbudsgiver har indgået koncessionsaftaler med en offentlig ordregiver om opsætning af ladestandere i det offentlige rum, jf. AFI-loven. Referencerne skal vedrøre opsætning af minimum 10 ladestandere efter AFI-loven pr. ordregiver. Det behøver ikke at være pr. delaftale/aftale, men kan være pr. ordregiver i alt. Referencer skal være forskellige i forhold til ordregiver. Aftalerne skal være i drift eller være afsluttet maksimum 3 år forud for tilbudsfristen. Referencerne gælder for alle delaftaler. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”. Referencerne skal • Beskrivelses af projektet, herunder antal ladestandere pr. reference. • Oplysninger om referencen – Koncessionsgivers navn, adresse, postnummer • Udførelsestidspunkt – start og slutdato for aftaleperioden • Kontaktoplysninger til kontaktperson hos referencen Koncessionsgiver forbeholder sig ret til at kontakte referencer og de indsendte referencer må ikke fylde mere end hvad der svarer til en A4-side per reference.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse : Ikke anvendt
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Pris/totaløkonomi
Beskrivelse : Pris/totaløkonomi Ved underkriteriet Pris forstås: Totaløkonomien for ordregivers omkostninger og/eller indtægter som følge af opsætningen af ladestandere. Ved omkostninger menes ordregivers udgift til evt. medfinansiering. Ved indtægter menes ordregivers indtægter af koncessionsafgiften.
Vægtning (procentdel, præcis) : 65

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Grøn aftale
Beskrivelse : Grøn aftale Ved Grøn aftale forstås hvor “grøn” en aftale leverandøren af opladningstjenester tilbyder. Leverandøren kan tilbyde en aftale, som lever op til kriterierne og mærkningen for enten ét eller to blade jf. den officielle mærkningsordning herunder “Forbrugerombudsmandens retningslinjer for el-handlerens brug af betegnelsen for strøm baseret pa vedvarende energikilder”. Leverandøren kan også tilbyde en aftale, som ikke lever op til mærkningsordningen. Såfremt Leverandøren tilbyder en “Grøn aftale” med udgangspunkt i mærkningsordningens kriterier for enten ét eller to blade, forpligter Leverandøren sig til at opfylde dokumentationskravene bagudrettet i hele aftaleperioden overfor Ordregiver. Tildelingskriteriet “Grøn aftale” indgår i den samlede evaluering af Tilbudsgivers tilbud med en vægtning på 20%.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Garanteret driftstidspunkt
Beskrivelse : Garanteret driftstidspunkt Ved Garanteret driftstidspunkt forstås det tidspunkt, hvor leverandøren vil garantere at ladestanderne er i drift efter den dato, leverandøren har fået tilsagn om strøm på de enkelte adresser fra elforsyningsselskabet. Dvs. Tilbudsgiver skal angive, hvor mange måneder efter hvert tidspunkt, leverandøren har fået tilsagn om strøm på spottet, leverandøren vil garantere, at ladestanderne på adressen er i drift. Garanteret driftstidspunkt indgår i den samlede evaluering af tilbudsgivers tilbud med en vægtning på 15%.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Frist for modtagelse af tilbud : 03/05/2024   23:59:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : _DEFAULT_VALUE_CHANGE_ME_
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Esbjerg Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Esbjerg Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Esbjerg Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Esbjerg Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delaftale 3
Beskrivelse : Delaftalen vedrører levering, etablering og drift af ladestandere til udpegede lokationer i Esbjerg Kommune. Koncessionen har det formål, at ladepunkterne stilles til rådighed på vilkår, der sikrer, at flest mulige brugere af elektriske køretøjer (Slutbrugere) får mulighed for at anvende ladepunkterne. Koncessionshaveren opnår, ved indgåelse af denne kontrakt ret og pligt til at etablere og drive ladestandere på de omfattede lokationer med de tekniske specifikationer, der fremgår af kravsspecifikationen.
Intern identifikator : 225674
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31600000   Eludstyr, 51000000   Installationstjenester (undtagen programmel), 45310000   Udførelse af elektriske installationer
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : I tilbudslistens kolonne M er angivet et antal ladeudtag, som ordregiver kan beslutte, at koncessionshaveren skal stille op på de enkelte adresser, ud over de ladeudtag, der skal etableres i overensstemmelse med angivelsen i kolonnerne J, K og L. Optioner kan aktiveres pr. ladeudtag og når ordregiver vurderer, at der er behov herfor. Dette gør sig gældende eksempelvis hvis der lovgivningsmæssigt indføres krav om, at lokationerne, hvorpå der i tilbudslisten er angivet optioner på etablering af flere ladestandere, skal have flere ladestandere etableret, end hvad lovgivningen foreskrev på tidspunktet for aftalens indgåelsen. Ordregiver kan kun anvende optionen ensidigt over for koncessionshaver de første 3 år efter kontrakten er trådt i kraft. Herved skal operatøren etablere ladeudtag på ordregivers anmodning. Herefter og for den resterende del af aftaleperiode kan optionerne aktiveres efter gensidig aftale mellem parterne. Ordregiver kan i hele aftaleperioden anvende optionerne efter aftale med koncessionshaveren, uanset om aktiveringen af optionerne skyldes ny lovgivning. Ved aktivering af optionerne sker dette vederlagsfrit for ordregiver. Ladestandere, der etableres efter optionerne, har samme tidspunkt for aftaleophør, som øvrige ladestandere, der er etablereret jf. nærværende aftale.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/09/2024
Varigheds slutdato : 31/08/2034
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 13 333 334,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 6.. Dvs. Tilbudsgivere som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 6, bliver udelukket fra deltagelse, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal i det seneste godkendte årsregnskab have en positiv egenkapital. Med seneste godkendte årsregnskab forstås årsregnskabet fra det seneste afsluttede regnskabsår, hvortil der foreligger et revisorgodkendt årsregnskab. Der skal være tale om det årsregnskab, der senest er blevet revisorgodkendt før tilbudsfristen.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal oplyse 3 referencer, hvor tilbudsgiver har indgået koncessionsaftaler med en offentlig ordregiver om opsætning af ladestandere i det offentlige rum, jf. AFI-loven. Referencerne skal vedrøre opsætning af minimum 10 ladestandere efter AFI-loven pr. ordregiver. Det behøver ikke at være pr. delaftale/aftale, men kan være pr. ordregiver i alt. Referencer skal være forskellige i forhold til ordregiver. Aftalerne skal være i drift eller være afsluttet maksimum 3 år forud for tilbudsfristen. Referencerne gælder for alle delaftaler. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”. Referencerne skal • Beskrivelses af projektet, herunder antal ladestandere pr. reference. • Oplysninger om referencen – Koncessionsgivers navn, adresse, postnummer • Udførelsestidspunkt – start og slutdato for aftaleperioden • Kontaktoplysninger til kontaktperson hos referencen Koncessionsgiver forbeholder sig ret til at kontakte referencer og de indsendte referencer må ikke fylde mere end hvad der svarer til en A4-side per reference.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse : Ikke anvendt
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Pris/totaløkonomi
Beskrivelse : Pris/totaløkonomi Ved underkriteriet Pris forstås: Totaløkonomien for ordregivers omkostninger og/eller indtægter som følge af opsætningen af ladestandere. Ved omkostninger menes ordregivers udgift til evt. medfinansiering. Ved indtægter menes ordregivers indtægter af koncessionsafgiften.
Vægtning (procentdel, præcis) : 65

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Grøn aftale
Beskrivelse : Grøn aftale Ved Grøn aftale forstås hvor “grøn” en aftale leverandøren af opladningstjenester tilbyder. Leverandøren kan tilbyde en aftale, som lever op til kriterierne og mærkningen for enten ét eller to blade jf. den officielle mærkningsordning herunder “Forbrugerombudsmandens retningslinjer for el-handlerens brug af betegnelsen for strøm baseret pa vedvarende energikilder”. Leverandøren kan også tilbyde en aftale, som ikke lever op til mærkningsordningen. Såfremt Leverandøren tilbyder en “Grøn aftale” med udgangspunkt i mærkningsordningens kriterier for enten ét eller to blade, forpligter Leverandøren sig til at opfylde dokumentationskravene bagudrettet i hele aftaleperioden overfor Ordregiver. Tildelingskriteriet “Grøn aftale” indgår i den samlede evaluering af Tilbudsgivers tilbud med en vægtning på 20%.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Garanteret driftstidspunkt
Beskrivelse : Garanteret driftstidspunkt Ved Garanteret driftstidspunkt forstås det tidspunkt, hvor leverandøren vil garantere at ladestanderne er i drift efter den dato, leverandøren har fået tilsagn om strøm på de enkelte adresser fra elforsyningsselskabet. Dvs. Tilbudsgiver skal angive, hvor mange måneder efter hvert tidspunkt, leverandøren har fået tilsagn om strøm på spottet, leverandøren vil garantere, at ladestanderne på adressen er i drift. Garanteret driftstidspunkt indgår i den samlede evaluering af tilbudsgivers tilbud med en vægtning på 15%.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Frist for modtagelse af tilbud : 03/05/2024   23:59:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : _DEFAULT_VALUE_CHANGE_ME_
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Esbjerg Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Esbjerg Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Esbjerg Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Esbjerg Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Esbjerg Kommune
Registreringsnummer : 29189803
Postadresse : Torvegade 74    
By : Esbjerg
Postnummer : 6700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christian Meyer Vestergaard
E-mail : chp27@esbjerg.dk
Telefon : +45 76161616
Internetadresse : https://www.esbjerg.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-1000
Officielt navn : Comdia ApS
Registreringsnummer : 33501404
Postadresse : Lindvedvej 73    
By : Odense S
Postnummer : 5260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7199 3672
Internetadresse : https://www.comdia.com/
Denne organisations roller
TED eSender
8.1.
ORG-1001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7240 5600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-1002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 4171 5000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 090c174a-d0e1-451f-9abe-3ce8b821014c   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/04/2024   15:05:48 (UTC+2)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 195960-2024
EUT-S-nummer : 66/2024
Offentliggørelsesdato : 03/04/2024

Send til en kollega

0.047