23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Rammeaftale vedrørende systemleverandøransvar inklusiv kategori 1 OEM reservedele til Forsvarets Piranha 3 og Eagle 4


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

199079-2024 - Resultater
Danmark – Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel – Rammeaftale vedrørende systemleverandøransvar inklusiv kategori 1 OEM reservedele til Forsvarets Piranha 3 og Eagle 4
OJ S 67/2024 04/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale vedrørende systemleverandøransvar inklusiv kategori 1 OEM reservedele til Forsvarets Piranha 3 og Eagle 4
Beskrivelse : FMI har indgået en rammeaftale vedr. systemleverandøransvar, vedligeholdelse og drift samt levering af kategori 1 OEM reservedele (reservedele der er begrundet i sikkerhedsmæssige hensyn, idet kategori 1 OEM reservedele dækker over våben,- færdsels-, personel samt materielsikkerhed) til Forsvarets Piranha 3 og Eagle 4 køretøjsflåde.
Identifikator for proceduren : cd70ec7a-98b2-44ac-b85b-0226fa106017
Tidligere bekendtgørelse : 00af41c2-6c75-4f2f-aafd-a05fd31d1883-01
Intern identifikator : 2021/101269
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 50600000   Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel
Yderligere klassificering   ( cpv ): 35400000   Militærkøretøjer og dele til militærkøretøjer, 35420000   Dele til militærkøretøjer
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Ydelserne finder primært sted på Forsvarets lokationer forskellige steder i Danmark, sekundært hos leverandøren i Schweiz.
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Rammeaftalens anslåede værdi er 683.000.000 DKK, mens rammeaftalens maksimale værdi er 1.365.000.000 DKK. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. FMI er ikke forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til disse værdier. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om det præcise indhold af det kommende forsvarsforlig. Såfremt der ved vedtagelsen af det kommende forsvarsforlig tilføres flere midler til dækning af Forsvarets Piranha 3 og Eagle 4 køretøjsflåde, end hvad der i øjeblikket forventes at blive tilført, vil dette forventeligt føre til et større træk på rammeaftalen.
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Rammeaftale vedrørende systemleverandøransvar inklusiv kategori 1 OEM reservedele til Forsvarets Piranha 3 og Eagle 4
Beskrivelse : FMI har indgået en rammeaftale vedr. systemleverandøransvar, vedligeholdelse og drift samt levering af kategori 1 OEM reservedele (reservedele der er begrundet i sikkerhedsmæssige hensyn, idet kategori 1 OEM reservedele dækker over våben,- færdsels-, personel samt materielsikkerhed) til Forsvarets Piranha 3 og Eagle 4 køretøjsflåde.
Intern identifikator : 2021/101269
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 50600000   Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel
Yderligere klassificering   ( cpv ): 35400000   Militærkøretøjer og dele til militærkøretøjer, 35420000   Dele til militærkøretøjer
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Ydelserne finder primært sted på Forsvarets lokationer forskellige steder i Danmark, sekundært hos leverandøren i Schweiz.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 15   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Rammeaftalens anslåede værdi er 683.000.000 DKK, mens rammeaftalens maksimale værdi er 1.365.000.000 DKK. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. FMI er ikke forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til disse værdier. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om det præcise indhold af det kommende forsvarsforlig. Såfremt der ved vedtagelsen af det kommende forsvarsforlig tilføres flere midler til dækning af Forsvarets Piranha 3 og Eagle 4 køretøjsflåde, end hvad der i øjeblikket forventes at blive tilført, vil dette forventeligt føre til et større træk på rammeaftalen.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : FMI har fulgt proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) og indrykket bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed forud for kontraktindgåelsen. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfælde, hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 365 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 1 365 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 683 000 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Anden begrundelse : FMI har indgået en rammeaftale til en værdi på op til 1,365 mia. DKK med GDELS-Mowag om systemleverandøransvar, herunder løbende support, vedligeholdelse, samt levering af KAT 1 reservedele, til Forsvarets flåde af PIRANHA 3 og EAGLE 4 køretøjer. Rammeaftalens varighed er 15 år, svarende til materiellets forventede restlevetid. Efter FMI’s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra GDELS-Mowag på grund af tekniske grunde og enerettigheder. Det er FMI’s vurdering, at andre markedsaktører ikke besidder den nødvendige tekniske viden og knowhow, til at kunne varetage support og vedligehold af Forsvarets køretøjer omfattet af aftalen. Denne formodning bestyrkes af, at GDELS-Mowag er i besiddelse af dokumentation, som er essentielt for at kunne varetage aftalen. Store dele af denne dokumentation er ophavsretligt beskyttet og vil ikke kunne udleveres til andre markedsaktører. FMI har erfaring med, at ikke OEM reservedele kan være til fare for køretøjets personel, samt Forsvarets funktionsdygtighed, hvorfor FMI kun ønsker at anskaffe kategori 1 reservedele fra GDELS-Mowag. Kategori 1 er en betegnelse for de mest vitale reservedele. Dertil vil GDELS-Mowag ikke påtage sig systemleverandøransvaret, hvis FMI ikke anskaffer reservedele direkte fra GDELS-Mowag.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 1 365 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 683 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : General Dynamics European Land Systems Mowag GmbH
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 683 000 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600005792
Dato for indgåelse af kontrakten : 26/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Charlotte Glavind
Telefon : 41710779
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : General Dynamics European Land Systems Mowag GmbH
Registreringsnummer : CHE-108.440.337
Postadresse : Unterseestrasse 65    
By : Kreuzlingen
Postnummer : 8280
Land : Schweiz
Telefon : +41 (0)71 677 55 00
Internetadresse : https://www.gdels.com/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : aee53cc9-1620-4980-8681-96a7b0457ca6   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/04/2024   09:21:09 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 03/04/2024   10:06:09 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 199079-2024
EUT-S-nummer : 67/2024
Offentliggørelsesdato : 04/04/2024

Send til en kollega

0.08