Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 053-098145
Offentliggjort
16.03.2017
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Esbjerg Kommune

Vask og leje af beklædning til Sundhed og Omsorg


Esbjerg Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Esbjerg Kommune
39877511
Torvegade 74
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Ditte Munk Vækild
Telefon: +45 76161448
E-mail: dij1@esbjergkommune.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/62850258.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.esbjergkommune.dk/

I.1) Navn og adresser
Fanø Kommune
Fanø
6720
Danmark
E-mail: bgplll@fanoe.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fanoe.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vask og leje af beklædning til Sundhed og Omsorg.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører kontrakt om levering af vask og leje til Sundhed og Omsorg ved Esbjerg Kommune samt til Fanø Kommune. Der er tale om en seksårig aftale med start 1.5.2018.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 64 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18110000
98311000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en tjenesteydelseskontrakt om levering af vask, herunder leje af beklædning (vask og leje) til Sundhed og Omsorg, hvor omkring 2700 medarbejdere bruger uniformer i deres arbejde. Der er både tale om fastansatte, fuldtids og deltids, studerende og afløsere. Antallet af medarbejdere kan variere i både opadgående og nedadgående retning i kontraktens løbetid. I øjeblikket er fordelingen ca. følgende:

SOSU inkl. visitationen: 2 300 medarbejdere

Hjemmesygeplejen: 170 medarbejdere

Køkken: 150 medarbejdere

Terapeuter: 80 medarbejdere

Derudover har Fanø Kommune omkring 80 medarbejdere fordelt på 73 SOSU, 6 i Hjemmesygeplejen og 5 Terapeuter.

Mængden af beklædning er ikke fast i kontraktens løbetid, ligesom der ikke er en fast anvisning på, hvor meget tøj hver medarbejder skal have til rådighed. Der angives dog en mængde i forbindelse med kontraktens opstart til hver medarbejder, som leverandøren skal anvende for at sørge for, at medarbejderen har de korrekte størrelser til rådighed.

»Afhentningsfrekvensen« er i kontraktperioden fast. Men mængderne af tøj kan variere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Økonomi / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 45
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 223-406548
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Vask og leje af beklædning til Sundhed & Omsorg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/03/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
De Forenede Dampvaskerier A/S
Dyregårdsvej 1
Skovlunde
2740
Danmark
Telefon: +45 39750211
E-mail: salg@dfd.dk
Fax: +45 39750225
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 64 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2017

Send til en kollega

0.117