23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 068-127997
Offentliggjort
06.04.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

Rullebure (str. 2) til transport af tekstiler til Region Sjælland Koncern Service Vask

(23.08.2017)
Handy Transportvogne A/S
Essen 26
6000 Kolding

Rullebure (str. 1) til transport af tekstiler til Region Sjælland Koncern Service Vask

(23.08.2017)
Handy Transportvogne A/S
Essen 26
6000 Kolding

Opdateringer

Rettelse
(26.04.2017)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 16-05-2017
Time: 12:00
Læses:
Dato: 22-05-2017
Time: 12:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 16-05-2017
Time: 12:00
Læses:
Dato: 22-05-2017
Time: 12:00

Rettelse
(28.04.2017)

II.2.11)
I stedet for:
Optioner: nej
Læses:
Optioner: ja
Rammeaftalen kan forlænges 1 gang med op til 12 måneder.

II.2.11)
I stedet for:
Optioner: nej
Læses:
Optioner: ja
Rammeaftalen kan forlænges 1 gang med op til 12 måneder.

EU-udbud af rullebure til transport af tekstiler til Region Sjælland Koncern Service Vask


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
29190658
Alléen 15
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Pauline Dich-Johansen
Telefon: +45 93566052
E-mail: padi@regionsjaelland.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=182695&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=182695&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af rullebure til transport af tekstiler til Region Sjælland Koncern Service Vask.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34622500
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter indkøb af rullebure i 2 forskellige størrelser til transport af tekstiler på Region Sjællands vaskerier beliggende i Holbæk og Nykøbing F.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rullebure (str. 1) til transport af tekstiler til Region Sjælland Koncern Service Vask

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34910000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4). Nærmere oplysninger om delaftalen fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktperioden kan forlænges 1 gang med op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rullebure (str. 2) til transport af tekstiler til Region Sjælland Koncern Service Vask

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34910000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4). Nærmere oplysninger om delaftalen fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktperioden kan forlænges 1 gang med op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- og handelsregister.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument med angivelse af følgende oplysninger:

1) Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden angives således som forholdet mellem tilbudsgiverens samlede egenkapital og tilbudsgiverens samlede aktiver. Oplysningerne om tilbudsgivers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver skal angives i det fælles europæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen — Finansielle nøgletal. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

2) Tilbudsgivers samlede bruttofortjeneste i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Oplysningerne skal angives i det fælles europæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen — Øvrige økonomiske og finansielle krav. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

Ad 1) og 2) Ved »det seneste disponible regnskabsår« forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Ad 2) Ved bruttofortjeneste forstås nettoomsætningen (ekskl. moms) fratrukket direkte omkostninger. De direkte omkostninger forstås som variable omkostninger, der knytter sig direkte til de solgte varer/ydelser og som specifikt er en forudsætning for levering af disse. Dette indebærer f.eks. brændstofforbrug og det konkrete tidsforbrug forbundet med levering af de solgte ydelser. Generelle omkostninger såsom f.eks. afskrivning på biler, timeforbrug for kontorpersonale og huslejeudgifter indgår ikke i de direkte omkostninger.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II,afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på minimum 6 % i det seneste disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 =soliditetsgrad.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen beregnes soliditetsgraden som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver udregnet i procent.

Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver udregnet i procent.

Ordregiver beregner soliditetsgraden ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen — Finansielle nøgletal. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD'er,vurderes de således samlet.

2) Som mindstekrav kræves endvidere en samlet årlig bruttofortjeneste i det seneste disponible regnskabsår, der mindst udgør 1 000 000 DKK.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes bruttofortjenesten som virksomhedens og disse enheders samlede bruttofortjeneste i det seneste disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes bruttofortjenesten som virksomhedernes samlede bruttofortjeneste i det seneste disponible regnskabsår.

Ordregiver beregner bruttofortjeneste ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit B:Økonomiske og Finansiel formåen — Øvrige økonomiske og finansielle krav. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD'er, vurderes de således samlet.

Dokumentation:

Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftaler, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument i henhold til udbudslovens § 151 og § 152. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

Som dokumentation for, at de ovennævnte mindstekrav til soliditetsgrad og bruttofortjeneste er opfyldt, skal de pågældende tilbudsgivere indenfor en nærmere angivet frist fremlægge en erklæring om, at de i ESPD anførte oplysninger i Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen — Finansielle nøgletal og Øvrige økonomiske og finansielle krav er korrekte.

Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at fremlægge denne erklæring, når ordregiver kan skaffe de relevante regnskabsmæssige oplysninger direkte gennem adgang til en national database, jf. udbudslovens § 151, stk. 5. Dette forudsætter dog, at ansøger i ESPD, Del IV og Del V har oplyst, i hvilken database ordregiver kan opnå kendskab til de nødvendige oplysninger eller relevant dokumentation, jf. udbudslovens § 148, stk. 2, nr. 3.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Beskrivelse af tilbudsgivers referencer fra andre kontrakter vedr. levering af rullebure til transport af tekstiler inden for de seneste 3 år. Referencen bør indeholde angivelse af kundens navn, kontaktperson hos kunden, tilbudsgivers ydelse, kontraktens værdi (beløb i DKK ekskl. moms) samt dato for kontraktens opstart. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de angivne referencer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds tekniske kapacitet, skal det dokumenteres, at denne virksomhed har givet tilsagn om at stille de fornødne ressourcer til rådighed, hvilket kan ske ved at vedlægge tilbuddet den i udbudssystemet (CTM) vedlagte støtteerklæring, ligesom tilbuddet skal vedlægges ovennævnte efterspurgte oplysninger/dokumentation for teknisk kapacitet for den anden virksomhed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 referencer fra levering af rullebure til transport af tekstiler inden for de seneste 3 år. Der skal være tale om en kontrakt/rammeaftale med en offentlig eller privat virksomhed med en værdi på minimum 500 000 DKK (ekskl. moms) pr. år.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Social ansvarlighed — Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 18.

Mærkning, miljø og indholdsstoffer — Der stilles i kontrakten forskellige krav til mærkning af produkter samt til miljø og indholdsstoffer. Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 6.2 og pkt. 6.4.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/05/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/05/2017
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Denne udbudsforretning gennemføres digitalt. For at modtage yderligere information om dette udbud, samt afgive tilbud, skal du registrere din interesse på følgende side:

https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=RS

Al henvendelse skal således ske igennem systemet. Tilbud kan ikke afgives på papir, udover hvad der evt. måtte fremgå af udbudsmaterialet.

Det anbefales at anskaffe en digital signatur, da dette vil lette tilbudsgivning og endelig kontraktindgåelse. Det er et krav, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af de afkrydsede frivillige eller obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. ESPD.

Tilbudsgivere der befinder sig i en obligatorisk eller frivillig udelukkelsesgrund, i henhold til Udbudslovens §135-138, vil blive udelukket fra deltagelse, og kan ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale. Før beslutning om tildeling af kontrakterne skal dokumentationen for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Dokumentation for at en tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3, samt § 137, stk. 1, nr. 2 og 7, skal for danske leverandører være en Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal være udstedt senest 6 måneder inden tilbudsfristen. Vi opfordrer tilbudsgivere, der ikke har en gyldig serviceattest liggende, til at denne rekvireres senest på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbuds sekretariat
Nævnerens Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på hyperlink »http://www.retsinformation.dk/«\t »_blank« www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbuddet skal være indgået til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter en ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidigt med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet under punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på hyperlink »http://www.erhvervsstyrelsen.dk/« \t»_blank« www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2017

Send til en kollega

0.078