Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 071-135054
Offentliggjort
11.04.2017
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Esbjerg Kommune

Udbud af drift og vedligehold af signalanlæg


Esbjerg Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Esbjerg Kommune
39877511
Torvegade 74
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Alice Knudsen
Telefon: +45 76161443
E-mail: alikn@esbjergkommune.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.mercell.com/permalink/62510939.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.esbjergkommune.dk/

I.1) Navn og adresser
Esbjerg Havn
27054692
Esbjerg
6700
Danmark
E-mail: adm@portesbjerg.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://portesbjerg.dk/da

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af drift og vedligehold af signalanlæg.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50232200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Esbjerg Kommune udbyder teknisk drift og vedligeholdelse af nuværende og fremtidige trafiksignalanlæg i kommunen, herunder drift af ydre udstyr i trafiksignalanlæggene.

Drift og vedligeholdelse af Esbjerg Havns trafiksignalanlæg vil indgå som en option. Hvis optionen udnyttes, vil der blive indgået selvstændig kontrakt med Esbjerg Havn, CVR-nr. 27054692, Hulvejen 1, 6700 Esbjerg.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 11 166 945.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler drift og vedligehold af 52 trafiksignalanlæg i kommunen, der er placeret ved offentlige og private fællesveje.

Esbjerg Havn ejer på nuværende tidspunkt 5 trafiksignalanlæg.

Esbjerg Kommune er i gang med at etablere 3 nye trafiksignalanlæg, ligesom Esbjerg Havn er i gang med at etablere 2 nye trafiksignalanlæg. Det er Esbjerg Kommunes forventning, at alle 5 trafiksignalanlæg er etableret inden kontraktens ikrafttræden.

Aftalen vil i hovedtræk omfatte:

— -Vagtordning, beredskab og fejlmelding

— -Administrative ydelser

— -Afhjælpning af fejl

— -Ét årligt hovedeftersyn

— -Ét årligt midtvejseftersyn (der tidsmæssigt skal ligge mellem to hovedeftersyn).

Ydre udstyr, som skal anvendes for andre og kommende ITS-systemer i kommunen, f.eks. udstyr der skal anvendes i forbindelse med busprioritering, er indeholdt i udbuddet i det omfang, det ydre udstyr er knyttet direkte til trafiksignalanlæggene.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Drift og vedligeholdelse af Esbjerg Havns trafiksignalanlæg vil indgå som en option. Hvis optionen udnyttes, vil der blive indgået selvstændig kontrakt med Esbjerg Havn, CVR-nr. 27054692, Hulvejen 1, 6700 Esbjerg.

Esbjerg Havn ejer pt. 5 trafiksignalanlæg.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 216-393391
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af drift og vedligehold af signalanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
05/04/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
SE Energi og Klima A/S
Edison Park 1
Esbjerg N
6715
Danmark
Telefon: +45 70115000
Fax: +45 70115001
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 11 166 945.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/04/2017

Send til en kollega

0.159