23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 087-170004
Offentliggjort
05.05.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Rigspolitiet

Vindere

Offentligt udbud af beredskabs- og autotransportydelser

(26.08.2017)
Falck Danmark A/S
Trindsøvej 4-10
8000 Århus C

Opdateringer

Rettelse
(07.06.2017)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 06-06-2017
Time: 10:00
Læses:
Dato: 14-06-2017
Time: 10:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 06-06-2017
Time: 10:00
Læses:
Dato: 14-06-2017
Time: 12:00

Rettelse
(10.06.2017)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 14-06-2017
Time: 10:00
Læses:
Dato: 21-06-2017
Time: 10:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato:
I stedet for:
Dato: 14-06-2017
Time: 12:00
Læses:
Dato: 21-06-2017
Time: 10:00

Offentligt udbud af beredskabs- og autotransportydelser


Rigspolitiet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Rigspolitiet
17143611
Polititorvet 14
København V
1780
Danmark
Kontaktperson: Signe Groth Kisby
E-mail: ski006@politi.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/68618206.aspx

I.1) Navn og adresser
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 49
København V
1577
Danmark
E-mail: kash@vd.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vejdirektoratet.dk

I.1) Navn og adresser
Rigspolitiet
Polititorvet 14
København V
1780
Danmark
E-mail: ski006@politi.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.politi.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://permalink.mercell.com/68618206.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/68618206.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://permalink.mercell.com/68618206.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af beredskabs- og autotransportydelser.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50230000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rigspolitiet og Vejdirektoratet udbyder rammeaftale om levering af beredskabs- og autotransportydelser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63712000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Politiet og Vejdirektoratet har behov for at kunne rekvirere assistance til bugsering og/eller bjærgning af køretøjer samt i tilfælde af trafikuheld, hærværk, usædvanligt vejrlig m.m. behov for at kunne rekvirere assistance til skiltning og trafikregulering, oprydning efter beskadigede og/eller trafikfarlige køretøjer og/eller genstande på veje og arealer, der er omfattet af færdselsloven herunder sikring eller nødreparation af vejens udstyr, så det ikke udgør en fare for trafikken.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Se II.2.6) Det forventede forbrug i rammeaftalens løbetid er 60-80 000 000 DKK.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal udfylde følgende:

— Feltet »Gennemsnitlig årsomsætning« skal udfyldes for de seneste 3 disponible regnskabsår. Tallene angives i DKK. Såfremt tallene ikke foreligger for hele perioden, udfyldes feltet »Etablering af virksomhed«.

— Feltet »Etablering af virksomhed« udfyldes, såfremt oplysningerne vedrørende omsætningen ikke er til rådighed for hele perioden, der anmodes om.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves af tilbudsgiver:

— Gennemsnitlig årsomsætning: Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 40 000 000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I »C: Teknisk og faglig formåen« i ESPD skal tilbudsgiver oplyse om denne har tilstrækkelig erfaring inden for samme område. Der kan maksimalt angives 5 referencer.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende:

— Tilbudsgiver skal angive de leverancer, der er udført inden for de seneste tre år med relevans for den udbudte opgave. Referencelisten bør indeholde oplysninger om aftalens titel, aftaleform, ordregiver, aftalesum/-værdi, udførelsestidspunkt samt en beskrivelse af de udførte opgaver.

— Er betaling modtaget i anden valuta end DKK, skal tilbudsgiver omregne denne til DKK til en kurs, der svarer til den dagskurs, der var gældende på leveringsdatoen for hver enkelt leverance (benyt evt. dette link:

http://nationalbanken.statistikbank.dk/909).

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at 1 reference kan vedrøre samtlige leveringer under en rammeaftale/kontrakt. Såfremt tilbudsgiver har leveret flere leverancer under en rammeaftale/kontrakt angives dette som 1 reference. Bemærk venligst, at referencerne ikke må være ældre end 3 år og ikke vedrøre fremtidige leverancer. Tilbudsgiver bør i ESPD'ets beskrivelsesfelt forklare, hvad der er leveret på rammeaftalen og i hvilken periode. I datofeltet bør tilbudsgiver angive datoen for seneste leverance eller blot »dags dato« til illustration af, at der er tale om et løbende leveringsforhold.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have erfaring med beredskabs- og autotransportopgaver inden for de seneste 3 kalenderår. Det er et krav, at mindst 1 af referencerne har en samlet kontraktværdi på minimum 20 000 000 DKK.

Med erfaring menes:

— Fjernelse og transport af køretøjer med en vægt på både under og over 3 500 kg. og

— Håndtering af akutte hændelser på vejarealer.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/06/2017
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/06/2017
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne

m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2017

Send til en kollega

0.065