23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 090-177019
Offentliggjort
11.05.2017
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Hillerød Affaldshåndtering A/S

Vindere

Valgt leverandør

(11.05.2017)
Mercedes-Benz CPH A/S
Ådalsvej 54
2970 Hørsholm

(26.05.2017)
Mercedes-Benz CPH A/S
Ådalsvej 54
2970 Hørsholm

Indkøb af 1 stk. chassis til renovationsbil inkl. 5 års serviceaftale


Hillerød Affaldshåndtering A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Hillerød Affaldshåndtering A/S
31592593
Ægirsvej 4
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: c/o Halsnæs Forsyning att. Nikolaj Langballe
Telefon: +45 51851849
E-mail: nla@hnf.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hillerodforsyning.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: renovation

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indkøb af 1 stk. chassis til renovationsbil inkl. 5 års serviceaftale.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34211300
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Indkøb af 1 stk. chassis til renovationsbil inkl. 5 års serviceaftale.

Chassiset skal udstyres med komprimatorkasse til 26 tons renovationsbil. Komprimatorkasse indkøbes af ordregiver på særskilt aftale. Ansvaret for montering af komprimatorkasse på chassiset ligger hos leverandøren af chassiset.

Indkøbet sker hos Mercedes-Benz CPH A/S på baggrund af en tillægsaftale til kontrakt indgået med Mercedes-Benz CPH A/S i 2016 på baggrund af gennemført EU-udbud.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 969 742.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Hillerød.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved udbudsbekendtgørelser af 25.6.2016 udbød ordregiver i EU-udbud to særskilte kontrakter om levering af henholdsvis 5 chassiser og 5 komprimatorkasser. Ordregiver indgik ultimo september 2016 kontrakter med vinderne af udbuddene. Leverandøren af chassiserne havde ansvaret for montering af komprimatorkasserne, og de færdige renovationsvogne blev herefter leveret til ordregiver ultimo februar 2017. Ordregiver, der har hjemtaget opgaven med indsamling af dagrenovation fra privat leverandør, har efterfølgende konstateret, at de 5 renovationsvogne ikke kan opfylde ordregivers behov. Ordregiver har derfor til hensigt at indgå tillægsaftaler med vinderne af de i 2016 gennemførte udbud om levering af yderligere 1 stk. chassis og 1 stk. komprimatorkasse på vilkår svarende til vilkårene i kontrakterne fra 2016. Tillægsaftalerne vil indgå som allonger til de i 2016 indgåede kontrakter, der stadig er i kraft henset til udvidede service- og garantiaftaler.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Hillerød Affaldshåndtering A/S vil tidligst indgå tillægsaftale med Mercedes-Benz CPH A/S efter udløbet af en 10 dages standstill-periode regnet fra dagen efter offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse.

Det bemærkes, at der offentliggøres særskilt bekendtgørelse vedrørende tillægsaftalen om levering af komprimatorkasse.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

I henhold til udbudslovens § 183 kan tillægsaftalen omfattende 1 stk. chassis med serviceaftale indgås uden udbud, da:

1) ordregiver i udbudssituationen i 2016 ikke kunne forudse, at det ville blive nødvendigt at råde over 6 og ikke 5 renovationsvogne. Ordregiver baserede sit anskaffelsesbehov på den tidligere leverandørs vognkapacitet, men dette har senere vist sig ikke at være retvisende.

2) der købes »mere af det samme« — 1 stk. yderligere chassis — så kontraktens overordnede karakter ændres ikke.

3) værdien af ændringen overstiger ikke 50 % af den oprindelige kontraktværdi.

Subsidiært er det ordregivers opfattelse, at tillægsaftalen ikke udgør en ændring af grundlæggende elementer i 2016-kontrakten, jf. udbudslovens § 178. Kontrakten fra 2016 er stadig i kraft, da der indgår en 5-årig serviceaftale. Vilkårene for tillægsleverancen, herunder prisvilkår, vil være identiske med de vilkår, der har været gældende i henhold til den kontrakt, der blev indgået i 2016. Prisen for chassis og serviceaftale vil således udgøre præcis en 1/5 af prisen i henhold til 2016-kontrakten, der omfattede 5 chassiser.

Det er på den baggrund ordregivers opfattelse, at tillægsaftalen kan indgås uden udbud, da der er tale om en ændring af 2016-kontrakten, der ikke kan betragtes som grundlæggende, jf. kriterierne i udbudslovens § 178. Det bemærkes i den forbindelse, at tillægskontrakten indgås på samme vilkår som 2016-kontrakten og således ikke kunne have ført til et andet deltagerfelt ved udbuddet i 2016, ligesom ændringen ikke kunne have ført til et andet resultat af udbuddet, da prisen i tillægsaftalen er fastsat i overensstemmelse med priserne i 2016-kontrakten. Der er ikke tale om, at kontraktens økonomiske balance forrykkes til fordel for Mercedes-Benz CPH A/S, da prisen i tillægsaftalen som nævnt fastsættes i overensstemmelse med prisen i 2016-kontrakten. Med anskaffelsen af blot yderligere 1 stk. chassis i forhold til en initialleverance på 5 stk., er der heller ikke tale om en »betydelig udvidelse« af kontraktens anvendelsesområde.

Mere subsidiært er det ordregivers opfattelse, at tillægsaftalen kan indgås uden udbud i henhold til udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 2, da et leverandørskifte i umiddelbar forlængelse af initialleverancen på de 5 renovationsvogne vil skabe uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder for ordregiver i forhold til den daglige drift, herunder i relation til oplæring af medarbejdere, mangeludbedring samt service.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 121-214531

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26/04/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Mercedes-Benz CPH A/S
20560010
Ådalsvej 54
Hørsholm
2970
Danmark
NUTS-kode: DK013

Internetadresse:https://www.mercedesbenzcph.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 969 742.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 969 742.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Hillerød Affaldshåndtering A/S indgår tidligst kontrakt med Mercedes-Benz CPH A/S efter udløbet af 10-dages perioden fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til § 7, stk. 3, i lov om Klagenævnet for Udbud skal klage over kontraktindgåelse på baggrund af en § 4-procedure indgives til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende, om at ordregiver har indgået kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/05/2017

Send til en kollega

0.063