23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 156-323905
Offentliggjort
17.08.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Rammeaftale vedrørende dokningsentreprise af Kongeskibet Dannebrog


Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
16-28-71-80
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Naheeb Bawar
Telefon: +45 72814189
E-mail: fmi-id-sma10@mil.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.fmi.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4d2a3a5b-811e-4a24-b902-1c7b8958a222/homepage
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4d2a3a5b-811e-4a24-b902-1c7b8958a222/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4d2a3a5b-811e-4a24-b902-1c7b8958a222/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende dokningsentreprise af Kongeskibet Dannebrog.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50241000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen på dokningsentreprise af Kongeskibet Dannebrog omfatter årlige dokninger (primært i vinterhalvåret), hvor der skal foretages reparation og vedligeholdelse af Kongeskibet, herunder også uforudsete og ikke- planlagte istandsættelser, som FMI måtte beslutte at gennemføre gennem tillægsordre.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50244000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Flådestation Frederikshavn.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen på dokningsentreprise af Kongeskibet Dannebrog omfatter årlige dokninger (primært i vinterhalvåret), hvor der skal foretages reparation og vedligeholdelse af Kongeskibet, herunder også uforudsete og ikke- planlagte istandsættelser, som FMI måtte beslutte at gennemføre gennem tillægsordre.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal bruge det fælles europæiske udbudsdokument (herefter benævnt som ESPD) som foreløbigt bevis på, at tilbudsgiver opfylder nedenstående minimumskrav med hensyn til de standarder, der kræves, jf. § 148, stk. 1 i Udbudsloven. Tilbudsgiver skal vedlægge oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet i form af oplysninger om tilbudsgiverens soliditetsgrad og omsætning for de seneste 3 (tre) regnskabsår. Oplysningerne skal angives i ESPD'ens del IV, B, hvor soliditetsgraden indsættes i boksen »Nøgletal« og regnskabsår i boksen »Beskrivelse«. Omsætningen for tilsvarende arbejder skal angives i ESPD'ens del IV, B, i boksen »Omsætning«, hvor antallet af år skal angives.

Hvor en tilbudsgiver ønsker at basere sig på andre enheders kapacitet, skal tilbudsgiveren forud for tildeling overfor FMI kunne vise, at denne vil have rådighed over de nødvendige ressourcer, som angivet i ESPD'en, ved at fremsende en støtteerklæring med oplysninger om de krævede nøgletal fra disse enheder og hvor enhederne bekræfter deres retlige forpligtelse i at sikre de nødvendige ressourcer i kontraktens løbetid. Der henvises yderligere til udbudsbekendtgørelsens afsnit III.2.2) og VI.3) vedr. støtteerklæringer samt afsnit VI.3) vedr. brugen af ESPD'en.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav at tilbudsgiverens soliditetsgrad (egenkapital i forhold til de samlede aktiver x 100) minimum skal være 10 % (ti procent) i tilbudsgiverens seneste 3 (tre) regnskabsår. Hvis tilbuddet afgives af en sammenslutning af aktører, som eksempelvis et konsortium, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af alle de deltagende aktørers egenkapital med summen af alle de deltagende aktørers aktiver (samlede sum af egenkapital/samlede sum af aktiver x 100) for de sidste 3 (tre) regnskabsår.

Det er et mindstekrav at tilbudsgiverens gennemsnitlige årlige omsætning for tilsvarende arbejder for de seneste 3 (tre) regnskabsår som minimum skal være 7 (syv) 000 000 DKK. Bemærk, at FMI forud for tildeling af aftalen kræver dokumentation i form af erklæring eller regnskab til at verificere de i ESPD'en angivne oplysninger i henhold til §§ 151-155 i Udbudsloven.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal bruge det fælles europæiske udbudsdokument (herefter benævnt som ESPD) som foreløbigt bevis på, at tilbudsgiver opfylder nedenstående minimumskrav med hensyn til de standarder, der kræves, jf. § 148, stk. 1 i Udbudsloven. Tilbudsgiver skal vedlægge oplysninger om tilbudsgivers tekniske kapacitet i form af en liste på op til 5 (fem) tilsvarende leverancer inden for de seneste 3 (tre) år med beskrivelse af leverancen, herunder fagområder, angivelse af beløb og tidspunkt, samt modtageren af ydelsen. Såfremt tilbudsgiver oplister mere end 5 (fem) leverancer, vil kun de 5 (fem) første leverancer indgå i egnethedsvurderingen. Oplysningerne skal angives i ESPD'ens del IV.C.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav for tilbudsgiveren at kunne dokumentere at denne inden for de seneste 3 år har leveret minimum én leverance af én af ydelserne som beskrevet i Bilag 1 til Rammeaftalen. De angivne fagområder skal i den forbindelse angives. Listen over de betydeligste leverancer, der angives i ESPD'en udgør den endelige dokumentation. Tilbudsgiveren kan bero sig på andre enheders tekniske formåen, uanset den retlige karakter af forbindelserne mellem tilbudsgiveren og den enhed tilbudsgiveren baserer sig på. Hvor en tilbudsgiver ønsker at basere sig på andre enheders kapacitet, skal tilbudsgiveren overfor FMI vise, at denne vil have rådighed over de nødvendige ressourcer, for eksempel ved at vedlægge en erklæring eller anden dokumentation fra disse enheder, hvor enhederne bekræfter deres retlige forpligtelse i at sikre de nødvendige ressourcer i kontraktens løbetid. Erklæringen skal fremlægges i forbindelse med indhentelse af dokumentation for ESPD'en. Der henvises yderligere til udbudsbekendtgørelsens afsnit III.2.2) og VI.3) vedr. støtteerklæringer samt afsnit VI.3) vedr. brugen af ESPD'en.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Fakturering skal ske i henhold til gældende dansklovgivning om offentlige betalinger. For nuværende gælder lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.6.2007 (Lov om offentlige betalinger mv.), som påkræver elektronisk fakturering. De præcise betingelser er fastlagt i aftalen. Der stilles ikke krav til tilbudsgiverens juridiske form. Se desuden Anneks A til denne udbudsbekendtgørelse »Yderligere Informationer til Udbudsbekendtgørelsen«, hvor kontraktudførselsvilkår i videre omfang er beskrevet og som skal læses omhyggeligt i sammenhæng med oplysningerne i dette afsnit III.2.2). Bemærk, at rammeaftalen indeholder en arbejdsklausul samt krav om sikkerhedsgodkendelse, se nærmere rammeaftalen og CSR bilaget.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/09/2017
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/09/2017
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

For yderligere information henvises der til udbudsmaterialets »udbudsbetingelser«. Ifølge Udbudsloven § 148 stk. 1, skal FMI kræve at tilbudsgivere udfylder ESPD'en som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiveren overholder kravene der er oplistet i §148, stk. 1. Der henvises til den danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelses vejledning om det fælleseuropæiske udbudsdokument, http://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2017/ny-udgave-af-espd-og-ny-vejledning-fra-konkurrence-og-forbrugerstyrelsen/ XML-filen er tilgængelig sammen med det resterende udbudsmateriale på https://www.ethics.dk/ethics/eo#/55274e96-064c-455f-b770-9f8c3df49de7/homepage. XML-filen importeres på https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome, hvorefter ESPD'en udfyldes og eksporteres. FMI har forberedt en elektronisk version af e- ESPD dokumentet (XML-fil). Dokumentet behøver ikke at blive underskrevet. Tilbudsgiveren skal udfylde og medsende ESPD som en del af sit tilbud. Tilbudsgiveren samt eventuelle konsortiedeltagere og/ eller støttende selskaber skal alle udfylde ESPD som en del af tilbuddet. På FMI forlangende skal tilbudsgiveren sende dokumentation for oplysningerne der angivet i e-ESPD. Ansøgeren skal udfylde ESPD'ens Del II A, B og C, Del III A, B og C samt Del IV B og C. Vær opmærksom på, i relation til nærværende Udbudsbekendtgørelse afsnit III.1.2) og III.1.3), at såfremt tilbudsgiveren beror sig på andre enheders kapacitet, skal tilbudsgiveren sikre, at FMI modtager tilbudsgiverens ESPD sammen med separate ESPD'er for hver af de enheder, som tilbudsgiveren beror sig på. Det samme gør sig gældende såfremt en gruppe af leverandører deltager samlet, eksempelvis som et konsortium. Yderligere skal tilbudsgiveren i den givne situation overfor FMI vise, at denne vil have rådighed over de nødvendige ressourcer, eksempelvis ved at tilbudsgiveren forud for tildeling overfor FMI vise, at denne vil have rådighed over de nødvendige ressourcer ved at fremsende en ESPD samt en støtteerklæring med oplysning om de krævede nøgletal fra disse enheder, hvor enhederne bekræfter deres retlige forpligtelse i at sikre de nødvendige ressourcer i kontrakts løbetid. Dette kan eks. være ved at udfylde støtteerklæringsformularen, som er vedlagt udbudsbekendtgørelsen som bilag II. Bemærk at støtteerklæringer alene skal fremvises efter anmodning fra FMI og at dette senest vil ske i forbindelse med indhentelse af dokumentation. FMI opfordrer tilbudsgiverne til at bruge denne formular, når de indsender deres tilbud (hvis de beror sig på andre enheders kapacitet). Det understreges dog samtidig, at det alene er tilbudsgiveren, der er ansvarlig for, at de indsendte oplysningerne opfylder kravene. Forud for beslutning om tildeling af Rammeaftalen, skal tilbudsgiveren indsende dokumentation for de oplysninger der er anført i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. §§ 151-155 i Udbudsloven og som nærmere beskrevet i afsnit III.1.2) og III.1.3) i denne Udbudsbekendtgørelse. FMI forbeholder sig endvidere ret til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at anmode om at en tilbudsgiver indsender dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. FMI vil fastsætte en passende frist for indsendelse af denne dokumentation. Se desuden Anneks A til denne Udbudsbekendtgørelse »Yderligere Information til Udbudsbekendtgørelsen« for flere oplysninger, som skal læses i omhyggelig sammenhæng med dette afsnit VI.3).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III ) skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/08/2017

Send til en kollega

0.047