Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 182-372068
Offentliggjort
22.09.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Aluminiums skiver til skydeuddannelse


Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse
16-28-71-80
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Poul Mariegaard Kristensen
Telefon: +45 72814197
E-mail: fmi-id-sla07@mil.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3fe3a9cb-c146-4a18-8409-30215478136c/homepage

Internetadresse for køberprofilen: www.fmi.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3fe3a9cb-c146-4a18-8409-30215478136c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3fe3a9cb-c146-4a18-8409-30215478136c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3fe3a9cb-c146-4a18-8409-30215478136c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Aluminiums skiver til skydeuddannelse.

Sagsnr.: 2016/102977
II.1.2) Hoved-CPV-kode
35210000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Skydeskiver i aluminium.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
14721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse ønsker at indgå en 4-årig aftale vedr. levering af aluminiums skydeskiver til brug for skydeuddannelsen på forsvarets skydebaner.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalen er ikke opdelt i delkontrakter, idet en opdeling af et begrænset varesortiment/volume vil give uforholdsmæssige administrationsomkostninger. Rammeaftalen er indgået af FMI. Dog er enhver andeninstans under Forsvarsministeriet, herunder afdelinger af det danske forsvar, som er underlagt Forsvarschefenskommando, berettiget til at anvende rammeaftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i henhold til Bekendtgørelse af lov om offentlige betalinger m.v. (LBK nr. 798 af 28.6.2007), hvorefter der stilles et krav om elektronisk fakturering. De præcise betingelser er fastlagt i rammeaftalen. Der stilles ikke krav til tilbudsgiverens juridiske form. Såfremt rammeaftalen bliver tildelt en fælles gruppe af økonomiske aktører(et konsortium), skal deltagerne i det pågældende konsortium påtage sig solidarisk hæftelse samt udpege en repræsentant for konsortiet. Det bemærkes, at rammeaftalen og Bilag B til rammeaftalen, indeholder en arbejdsklausul, som skal overholdes af tilbudsgiveren.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/10/2017
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/10/2017
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

ESPD er i følge Udbudsloven § 148 en betingelse for deltagelse i udbuddet. Tilbudsgiveren og hvis relevant,gruppen af økonomiske aktører, skal udfylde og benytte den elektroniske version af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt dokumentation for, ikke at være underlagt de obligatoriske udelukkelsesgrunde i medhør af §§ 135 og 136 i Udbudsloven. ESPD'en er tilgængelig sammen med det øvrige udbudsmateriale. FMI anbefaler tilbudsgiver at benytte XML-filen i udfyldelsen af ESPD. XML-filen skal importeres til https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome, hvor ESPD'en udfyldes og senere eksporteres. Ingen anden version af ESPD'en kan bruges.

FMI skal, før tildelingen af kontrakten, kræve at den tilbudsgiver, som FMI har til hensigt at tildele kontrakten til, fremviser dokumentation for de informationer angivet i ESPD'en jf. §§ 151-155 i Udbudsloven. FMI skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsprocessen hvis tilbudsgiveren er genstand for en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i §§135 og 136 med mindre tilbudsgiveren har givet fornøden dokumentation for at tilbudsgiveren er pålidelig i henhold til § 138 i Udbudsloven. Noter venligst at visse udelukkelsesgrunde i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU om offentlige udbud er blevet obligatoriske efter Udbudslovens § 136.Hvis den samme juridiske enhed er en del af, eller på anden måde deltager i flere tilbud, herunder hvor den juridiske enhed f.eks. afgiver sit eget tilbud og samtidig deltager i et konsortium, der også indsender et tilbud, skal tilbudsgiveren i så fald sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke giver mulighed for de pågældende tilbudsgivers gensidige koordinering af tilbuddene. FMI forbeholder sig i så fald ret til at anmode tilbudsgiverne om at fastslå, at de samme juridiske enheds deltagelse i flere tilbud ikke giver mulighed for koordinering af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke er gennemført handlinger, der kunne true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem tilbudsgiverne.

FMI kan, men er dog ikke forpligtiget til, anvende de retsmidler, der er fastsat i medfør af Udbudslovens § 159,stk. 5 (lov nr. 1564 af 15.12.2015 — tilgængelig på www.retsinformation.dk) såfremt tilbuddene ikke opfylder de formelle krav i udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Henhold til §3 i Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud nr. 593 af 2.6.2016, gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klager vedrørende offentlige udbud og beslutninger i henhold til afsnit II eller III i Udbudsloven, som ikke er omfattet af stk. I, skal i overensstemmelse med § 7(2) i Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud være indgivet hos Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter den ordregivende myndighed har offentliggjort en bekendtgørelse om indgåede kontrakter i Den Europæiske Unions Tidende (med virkning fra dagen efter datoen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har meddelt de pågældende tilbudsgivere, at den ordregivende myndighed har indgået en kontrakt baseret på en rammeaftale via genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem, forudsat at meddelelsen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter at ordregiveren myndighed har sendt meddelelse til de involverede tilbudsgivere om, at den ordregivende myndighed har indgået rammeaftalen, jf. § 2(2) eller § 171(4) i udbudsloven, forudsat at meddelelsen indeholdt en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregivende myndighed har offentliggjort en meddelelse om sin beslutning om at opretholde kontrakten, jf. 185(2) i Udbudsloven. Klageren skal informere den ordregivende myndighed om klagen skriftligt senest samtidig med at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud med angivelse af af, om klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6(4), i Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12(1) i førnævnte lov. E-mailadressen til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen vejledning vedrørende klager er tilgængelig på internet adressen der er angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2017

Send til en kollega

0.123