23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 202-417224
Offentliggjort
20.10.2017
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Vindere

(20.10.2017)
Lockheed Martin Aeronautics Company
86 South Cobb Drive
Mariette Georgia

Anskaffelse af service og support til C-130J-30


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Esben Nygaard Jensen
E-mail: fmi-ja-s209@mil.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af service og support til C-130J-30.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50650000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI har behov for at forlænge en rammeaftale på service og support til de danske C-130J-30 fly. FMI har behov for at Leverandøren leverer og opdaterer dokumentation på flyene, således at forsvaret kan forestå vedligeholdelse af flyene, forestår reparationer af reservedele til flyene, samt har adgang til Leverandørens ingeniører til at foretage beregninger som FMI ikke selv kan stå for.

C-130J-30 flyene er udviklet af Leverandøren, og anvendes af flere lande verden over — Leverandøren har på denne baggrund adgang til information om den samlede flyflåde, som ingen andre har, og som er afgørende for at kunne indsamle viden om skader og fejl på flyene.

C-130J-30 flyene anvendes af det danske forsvar til taktisk transport af tropper og materiel i krigs- og katastrofeområder, samt til flyvninger i områder hvor civile fly ikke må/kan operere.

Da ydelserne er vitale for flyenes funktionsdygtighed, og hermed for forsvaret, er det afgørende at Leverandøren fortsat leverer de pågældende ydelser.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Support og vedligeholdelse på C-130J-30 udføres hovedsageligt i Danmark.

Da C-130J-30 anvendes uden for Danmark i krigs- og katastrofe områder, kan der opstå behov for at flyene skal serviceres her.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se beskrivelse ovenfor under afsnit II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

C-130J-30 flyene har stor operativ betydning for Forsvaret, og det er derfor af afgørende betydning at de er funktionsdygtige. På baggrund af de strenge krav som Forsvaret stiller til materiel- og personsikkerhed, er det FMI's vurdering, at en ny leverandør ikke vil kunne opfylde disse krav.

C-130J-30 flyene er særdeles komplekse fly, særlig på baggrund af de modifikationer som Forsvaret har fået foretaget af flyene med installation af ekstra udstyr. Det kræver på denne baggrund et indgående kendskab til flyene, for at kunne foretage reparationer, tilpasninger og opdatering af dokumentationen på flyene. Det er FMI's vurdering, at det alene er Lockheed Martin som besidder den specifikke knowhow om flyene, som kræves. Forsvarets strenge krav til materiel- og personsikkerhed gør, at Forsvaret ikke kan acceptere anvendelse af leverandører, som ikke er certificeret til at arbejde med flyene. Såfremt at FMI fik en ikke-certificeret leverandør til at servicere flyene, ville dennes kendskab bygge på egne observationer, tanker og målinger. Forkerte beregninger samt dokumentation vil kunne have store fatale følger for materiellet og personellet, da en forkert udregning, eller servicering af flyene i værste tilfælde kan medføre alvorlige ulykker. Manglende funktionalitet af C-130J-30 flyene vil negativt påvirke de danske styrkers funktionsdygtighed, da det er afgørende for Forsvaret at kunne anvende flyene.

Det er på denne baggrund FMI's vurdering, at der foreligger tekniske grunde efter Forsvarsdirektivets art. 28, nr. 1, litra e, som gør, at kontrakten kun kan tildeles Lockheed Martin, da de besidder en så specifik knowhow, at det alene er Leverandøren som kan servicere flyene, og at anvendelse af ikke certificerede leverandører, ville kunne påvirke flyenes funktionsdygtighed, og i værste tilfælde medføre ulykker.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
24/09/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Lockheed Martin Aeronautics Company
86 South Cobb Drive
Mariette Georgia
30063-0582 U.S.A.
USA
NUTS-kode: 00
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Den ordregivende myndighed ønsker at forlænge en kontrakt med den i afsnit V.2.3) nævnte leverandør. Ændringen vil først blive foretaget efter udgangen af 10 dage efter offentliggørelsen af denne bekendtgørelse i EU-Tidende, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1, nr. 2. For klagefrister kan der i øvrigt henvises til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, hvoraf det fremgår, at en klage over, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2017

Send til en kollega

0.109