23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 225-469649
Offentliggjort
23.11.2017
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vindere

IN Service Support of LWT MU90 System

(23.11.2017)
Eurotorp
399 rue des Crêtes
06902 Sophia-Antipolis Cedex

IN Service Support of LWT MU90 System


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
16287180
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Susanne Hensch
Telefon: +45 72814287
E-mail: fmi-ja-s207@mil.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

IN Service Support of LWT MU90 System.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50600000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse ønsker at indgå en 4-årig rammeaftale med leverandøren af MU90 torpedoer omfattende levering af specialudviklede reservedele med dertilhørende systemdokumentation til brug for planlagt vedligehold med udskiftning af reservedele. De pågældende reservedele er nødvendige for at opretholde funktionaliteten af MU90 i en periode på 10.5 år og en forudsætning for opretholdelse det krævende våbensikkerhedsniveau, hvilket er et krav for, at anvendelsen af MU90 kan finde sted til det indkøbte formål. Endvidere skal leverandøren gennemføre kurser for ordregivers medarbejder i opbygning og funktionalitet af MU90-systemerne.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 833 681.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50620000
35332100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: FR
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til beskrivelsen i del II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

Den direkte tildeling af rammeaftalen til Eurotorp, som er eneleverandør af MU90 torpedoerne, er begrundet med, at leverandøren har enerettigheder til MU90 torpedoerne, herunder til specialudviklede reservedele til disse. Leverandøren er som følge heraf den eneste leverandør, der har den nødvendige viden til at kunne forestå produktion af reservedele til MU90 torpedoer med dertilhørende systemdokumentation samt til at kunne anvise hvilke reservedele, som kræves udskiftet for opretholdelse af funktionaliteten. Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse skal anvende de pågældende reservedele til udskiftning af dele i MU90 torpedoer, for at torpedoernes våbensikkerhedsniveauet kan opretholdes i en periode på 10.5 år, hvilket er en forudsætning for anvendelse af torpedoerne til det indkøbte formål. Afholdelse af kurser for ordregivere medarbejdere i MU90 torpedoernes opbygning og funktionalitet kan tilsvarende udelukkende udføres af leverandøren, som er den eneste, der har den nødvendige viden om MU90 torpedoerne til at kunne levere den pågældende tjenesteydelser.

Det er af leverandøren oplyst, at leverandøren ikke har givet andre virksomheder licens til at forestå produktion og/eller salg af de specialudviklede reservedele til MU90. Idet viden om MU90 samt lovlig adkomst til rettighederne hertil er en nødvendig forudsætning for at forestå produktion af reservedele til MU90 torpedoerne, forestå anvisning vedrørende udskiftning af reservedele samt afholdelse af kurser i opbygning og funktionalitet af disse, er det vurderet, at bestemmelsen i Forsvars- og Sikkerhedsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e, er opfyldt, da ikke andre leverandører vil kunne opfylde kontrakten, grundet Eurotorps enerettigheder til MU90.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 4600004592
Betegnelse:

IN Service Support of LWT MU90 System

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
31/03/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Eurotorp
391 371 101
399 rue des Crêtes
Sophia-Antipolis Cedex
06902
Frankrig
Telefon: +33 0492962850
E-mail: geie@eurotorp.com
NUTS-kode: FR
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 833 681.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Beløbet 5 833 681 EUR, jf. del II.1.7) og del V.2.4) er den samlede kontraktsum for reservedele mv. i rammeaftalens løbetid. Kontraktperioden for rammeaftalen er 4 år fra underskrift af aftalen. Kontraktsummen på anskaffelser af MU90 torpedoerne udgjorde 23 558 000 EUR.

NUTS-kode, jf. del V.2.3), angiver leveringssted for reservedelene. Der vil dog tillige kunne finde levering sted i Italien, Pisa Lufthavn.

Dato for beslutning om indgåelse af rammeaftalen, jf. pkt. V.2.1), er dato for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelses beslutning om at tildele aftalen, jf. pkt. II.1.4). Underskrift af rammeaftalen vil dog først finde sted efter 10 kalenderdage fra offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, regnet fra dagen efter den dag, hvor nærværende bekendtgørelse er offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud, § 4, stk. 1, nr. 2.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:www.erhvervsstyrelsen.dk/klageneavnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse ønsker at indgå rammeaftale om levering af specialudviklet reservedele til Forsvarets MU90 torpedoer med dertilhørende systemdokumentation, Certificate of Conformity, samt medarbejderkurser omfattende opbygning og funktionalitet af MU90-systemerne med den i pkt. V.2.3) nævnte leverandør. Underskrift af aftalen vil dog først finde sted efter 10 kalenderdage fra offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, regnet fra dagen efter den dag, hvor nærværende bekendtgørelse er offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud, § 4,stk. 1, nr. 2.

For klagefrister henvises til lov om Klagenævnet for Udbud, § 7, stk. 3, hvoraf det fremgår, at klager over, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Klager skal skriftligt informere ordregivende myndighed om indgivet klagesenest senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/11/2017

Send til en kollega

0.048