23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 087-195766
Offentliggjort
05.05.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Miljøstyrelsen

Opdateringer

Annullering
(20.12.2018)

— Sproget er dansk, men tekniske oplysninger må gerne være på engelsk,
— I prækvalifikationen udvælges op til 5 ansøgere til at afgive tilbud, jf. punkt II.2.9),
— Ansøgere, der prækvalificeres, vil blive inviteret til at afgive tilbud. Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt ansøger er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § § 135-136 obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. dog udbudslovens § 138. Der henvises i det hele til ESPD'et, hvor ansøgeren skal oplyse, hvorvidt ansøgeren er udelukket fra deltagelse efter nogen af de nævnte grunde. Ansøgeren skal aflevere ESPD'et som en del af ansøgers ansøgning. ESPD'et indeholder ansøgers erklæring i henhold til de af Miljøstyrelsen opstillede betingelser for deltagelse i udbuddet. Går flere ansøgere sammen (f.eks. i et konsortium), skal hver ansøger vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt en ansøger baserer sig på andres økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen, skal hver enkelt af disse vedlægge et individuelt ESPD. Baserer ansøger sig på andres formåen og/eller har underrådgivere, opfordres ansøger til at uploade et supplerende dokument, hvor ansøger beskriver sammenhængen mellem de involverede virksomheder. Det vil sige, at det bør fremgå klart, hvem der ansøger og hvem ansøger baserer sig på, både for så vidt angår økonomisk formåen som teknisk formåen. Herudover kan ansøger med fordel beskrive, hvilke opgaver disse virksomheder forventes at varetage. Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen i henhold til punkt III.1.2) og punkt III.1.3) (f.eks. en underleverandør), skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over de pågældende ressourcer under et eventuelt kontraktforløb (eksempelvis ved en støtteerklæring). jf. udbudslovens § 144, stk. 2.
Støtteerklæring eller anden dokumentation indhentes senest inden kontraktindgåelse. Det vil ikke være muligt at udskifte den pågældende underleverandør uden den ordregivende myndigheds forudgående skriftlige tilladelse.
— Forud for tildeling af kontrakten vil ordregiver indhente dokumentation i overensstemmelse med udbudslovens § 159.

Ombygning af miljøskibene SIF og FRIGG


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Miljøstyrelsen
25798376
Gillelejevej 2B
Græsted
3230
Danmark
Kontaktperson: Frederik Jastrup Brodersen
E-mail: frjb@kammeradvokaten.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://mst.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=209384&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=209384&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ombygning af miljøskibene SIF og FRIGG

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50242000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Miljø- og Fødevareministeriet har indkøbt to aluminiumsfartøjer af typen "Workboat Cataman" fra engelsk flag. Fartøjerne skal ombygges til prøvetagningsfartøjer til brug i forbindelse med havmiljøet i de danske farvande. Dette indebærer prøvetagning af vand, sediment og bundfauna i forbindelse med det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVAVA) og Direktiv 2008/56/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (EU’s havdirektiv).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50242000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) ovenfor.

Miljø- og Fødevareministeriet har indkøbt 2 aluminiumsfartøjer af typen "Workboat Cataman" fra engelsk flag. Sif og Frigg (tidl. Scirocco og Chinook) er katamaraner designet i Australien af ”Incat Crowther” og bygget af ”South Boats Special Projects Ltd”, i 2011 til rederiet ”P&O Maritime Service” til servicering af offshore industrien. Det ene fartøj er flaget om til dansk flag, mens det andet skal flages om fra engelsk til dansk flag.

Fartøjerne skal ombygges til næste generation af miljøskibe til brug som prøvetagningsfartøjer i forbindelse med Miljøstyrelsens overvågning af havmiljøet i de danske farvande. Miljøstyrelsen har i dag fire fartøjer, der varetager denne opgave, og disse ønskes erstattet af de to ombyggede katamaraner. Det forventes derfor, at fartøjerne får en driftsprofil på over 2 000 timer per år for at kunne varetage denne opgave. Overvågningen af havmiljøet foregår ved prøvetagning af vand, sediment og bundfauna indenfor rammerne af det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVAVA) og Direktiv 2008/56/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (EU’s havdirektiv). Opsamling af vandprøver udføres i forskellige dybder ved hjælp af en kranmonteret sonde og fartøjet skal under prøvetagningen af alle typer prøver ligge stille på positionen.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med ombygningen en række krav til fartøjerne, herunder større aptering, større lastkapacitet og et fartkrav med mindst muligt brændstofforbrug. For at fartøjerne kan opfylde disse krav, forventes det, at fartøjerne skal forlænges, samt at der skal installeres en ny drivlinje for, at kravene til støj og især fart kan opnås. Af hensyn til fartøjernes endelige letvægt er det derfor også væsentligt, at værftet vælger materialer, komponenter og udformning af detailkonstruktioner, der vejer mindst muligt under hensyntagen til styrke og funktionsduelighed. Efter ombygningen skal fartøjerne opfylde relevante regler og bekendtgørelser fra Søfartsstyrelsen samt godkendelser, syn og certificering i henhold til klassen i Lloyd’s Register.

Udbuddet omfatter også eventuelle nødvendige ændrings- og tillægsarbejder under processen. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling. Der gøres opmærksom på, at ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakt på grundlag af det indledende tilbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Tid / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 9
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige ydelser. Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante reference, dog således, at ansøgerens øvrige referencer kan supplere den mest relevante reference, såfremt referencerne tilsammen dokumenterer en højere grad af relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser. Det vægter positivt, hvis referencen vedrører ombygning og/eller forlængelse af et eller flere fartøjer i aluminium, idet SIF og FRIGG er aluminiumsfartøjer, jf. punkt II.1.4) og II.2.4).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

— Den anslåede værdi er mellem 14 000 000 og 18 000 000 DKK for ombygning af begge skibe, dvs. en anslået værdi på mellem 7 000 000 og 9 000 000 DKK for hvert skib,

— Ansøger skal udfylde det elektroniske EPSD, jf. nærmere herom nedenfor i del III.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

— Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår (oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 7 år inden ansøgningsfristen. Der er valgt en periode på 7 år for at sikre en tilstrækkelig konkurrence henset til markedet for skibsombygning og relevansen af referencer, der er ældre end 3 eller 5 år.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance.

Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen.

Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen (både påbegyndelse og aflevering) navn på kunden (modtager), og en beskrivelse af pågældende skib(e)s materiale samt arbejdets art, jf. punkt II.2.9).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Ansøger opfordres til at anvendes Bilag E til at angive oplysningerne om leverancerne (referencerne) og samtidig henvise til Bilag E i ESPD afsnit IV.C.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Referencer her ud over vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de første 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Baserer ansøger sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3), og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet.

Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøgeren skal som minimum påvise erfaring med 1 lignende reference, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), dvs. mindst én reference, som angår ansøgers erfaring med ombygning og/eller forlængelse af et skib (uanset materialevalg), og hvor skibet er afleveret inden for de seneste 7 år inden ansøgningsfristen (angives i ESPD afsnit IV.C eller i Bilag E som beskrevet ovenfor),

— Ansøgeren skal være certificeret i henhold til ISO 9001 eller have tilsvarende kvalitetssikringsforanstaltninger (angives i ESPD afsnit IV.D under kvalitetssikringsstandarder),

— Ansøgeren skal være certificeret i henhold til ISO 14001 eller have tilsvarende miljøledelsesforanstaltninger (angives i ESPD afsnit IV.D under miljøledelsessystemer eller -standarder),

— Ansøgeren skal være certificeret i henhold til ISO 18001 eller have tilsvarende arbejdsmiljøledelsesforanstaltninger (angives i ESPD afsnit IV.D under miljøledelsessystemer eller -standarder),

— Ansøgeren skal råde over en tørdok til brug for ombygning af de to skibe (angives i ESPD afsnit IV.C under "Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring").

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

— Til udførelse af Kontrakten skal anvendes en tørdok med overdækningsfaciliteter, jf. punkt III.1.3). Ombygningen af de to skibe må gerne ske tidsmæssigt forskudt, jf. dog bodsbestemmelserne i Kontraktens punkt 4.5 og 4.6,

— Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul i henhold til ILO-konvention nr. 94,

— Både SIF og FRIGG har oplægningsstatus ifølge Lloyd’s Register, og den vindende tilbudsgiver skal i henhold til Kontrakten afhente skibene ved kaj i 5700 Svendborg. I forbindelse hermed må skibene ikke sejle ad egen kraft uden indhentelse af forudgående dispensation fra både Søfartsstyrelsen og Lloyd’s Register, jf. nærmere herom i Kontraktens punkt 2.9.2.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/06/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

— Sproget er dansk, men tekniske oplysninger må gerne være på engelsk,

— I prækvalifikationen udvælges op til 5 ansøgere til at afgive tilbud, jf. punkt II.2.9),

— Ansøgere, der prækvalificeres, vil blive inviteret til at afgive tilbud. Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt ansøger er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § § 135-136 obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. dog udbudslovens § 138. Der henvises i det hele til ESPD'et, hvor ansøgeren skal oplyse, hvorvidt ansøgeren er udelukket fra deltagelse efter nogen af de nævnte grunde. Ansøgeren skal aflevere ESPD'et som en del af ansøgers ansøgning. ESPD'et indeholder ansøgers erklæring i henhold til de af Miljøstyrelsen opstillede betingelser for deltagelse i udbuddet. Går flere ansøgere sammen (f.eks. i et konsortium), skal hver ansøger vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt en ansøger baserer sig på andres økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen, skal hver enkelt af disse vedlægge et individuelt ESPD. Baserer ansøger sig på andres formåen og/eller har underrådgivere, opfordres ansøger til at uploade et supplerende dokument, hvor ansøger beskriver sammenhængen mellem de involverede virksomheder. Det vil sige, at det bør fremgå klart, hvem der ansøger og hvem ansøger baserer sig på, både for så vidt angår økonomisk formåen som teknisk formåen. Herudover kan ansøger med fordel beskrive, hvilke opgaver disse virksomheder forventes at varetage. Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen i henhold til punkt III.1.2) og punkt III.1.3) (f.eks. en underleverandør), skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over de pågældende ressourcer under et eventuelt kontraktforløb (eksempelvis ved en støtteerklæring). jf. udbudslovens § 144, stk. 2.

Støtteerklæring eller anden dokumentation indhentes senest inden kontraktindgåelse. Det vil ikke være muligt at udskifte den pågældende underleverandør uden den ordregivende myndigheds forudgående skriftlige tilladelse.

— Forud for tildeling af kontrakten vil ordregiver indhente dokumentation i overensstemmelse med udbudslovens § 159.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2018

Send til en kollega

0.063