23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 095-216459
Offentliggjort
19.05.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Härnösand kommun

Trygghetslarm och larmmottagning


Härnösand kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Härnösand kommun
212000-2403
Norra kyrkog. 3
Härnösand
871 80
Sverige
Kontaktperson: Pia Diephuis Dahne
Telefon: +46 72-2409357
E-post: pia.diephuis.dahne@harnosand.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.harnosand.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/harnosand/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=33551
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/harnosand/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=33551
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Trygghetslarm och larmmottagning

Referensnummer: UH-2017-076
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
35121700
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Härnösands kommun avser att upphandla trygghetslarm och larmmottagning för ordinärt och särskilt boende, med extern larmmottagning.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
35121700
45312000
32552120
79711000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Nuts-kod: SE321
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Härnösands kommun (kommunen) avser att upphandla trygghetslarm och larmmottagning för ordinärt och särskilt boende.

Upphandlingen avser en trygghetslarmstjänst med en helhetslösning där anbudsgivaren svarar för införandet med installation i kundernas hem oavsett boendeform, larmutrustning, drift av systemet i form av en molntjänst, drift- och användarsupport, drift av kommunikation, extern larmmottagning och larmförmedling till kommunens utförare. Kommunen eftersöker i största mån mobila tjänster som inte låser fast kunden i hemmet. Tekniken bör följa med dig där du behöver den.

Efterfrågad tjänst ska vara tillgänglig och funktionsduglig 24 timmar per dygn, året runt. Nedan listas de grundläggande funktionerna i det system och den tjänst som ska tillhandahållas:

— Digitala larm inkl. larmknapp, larmenhet och roamingkort inkl. abonnemang, för användande i hem oavsett boendeform.

— Digitala mobila larm utanför hemmet. De mobila larmknapparna ska ha positioneringsfunktion och trygghetszon som kan användas utanför hemmet med behovsanpassning.

— Drift, service och reparation av larmutrustningen.

— Drift av kommunikationerna mellan trygghetslarm och larmmottagningen.

— Larmmottagningstjänst i vilken ingår att besvara, bedöma och i förekommande fall även förmedla larm till utföraren i första hand genom ett meddelande till utförarens mobiltelefoner. Larmmottagningen ska ha utrymme för samtal utan tidsbegränsning av trygghetskaraktär och kompetens för bemötande av ångest och oro hos kunden.

— Dokumentera samtliga relevanta tekniska händelser och åtgärder samt alla avgörande händelser och åtgärder vid larmmottagning.

— Drift – och användarsupport under hela avtalstiden.

— Digital trygghetskamera som möjliggör trygghetsbevarande tjänst i kundens bostad.

Kommunen avser att, efter införandet, i egen regi sköta löpande installation och enklare service.

Upphandlingens värde beräknas till ca 1,7 milj kr/år, baserat på tillgänglig statistik för året 2017. Kommunen förbinder sig inte att köpa viss volym.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/08/2018
Slut: 31/07/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Option på förlängning för Beställaren på maximalt 36 månader uppdelat på högst 3 gånger.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt villkoren i upphandlingsdokumenten.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Enligt villkoren i upphandlingsdokumenten.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Enligt villkoren i upphandlingsdokumenten.

III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/06/2018
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 19/12/2018
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 20/06/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
Härnösand
871 27
Sverige
Telefon: +46 611-460600
E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
Fax: +46 611-511820

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/05/2018

Send til en kollega

0.082