23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 099-225561
Offentliggjort
26.05.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Stockholms läns landsting

Opdateringer

Annullering
(13.10.2018)

Motivering för avbrytande
Stockholms läns landsting (SLL) har genomfört upphandlingen Real Time Location System (RTLS) Lager 4 och 5, LS 2018-0646 (Upphandlingen). Efter att tilldelningsbeslut meddelats överprövades Upphandlingen av Sony Mobile Communications AB (Sony).
Parallellt med överprövningen har det framförts misstankar om konsultjäv och överträdelser av likabehandlingsprincipen. På grund av objektiva omständigheter har det, enligt landstingets bedömning, inte varit möjligt för landstinget att i den interna utredningen i tillräcklig utsträckning bottna i huruvida faktisk överträdelse har skett.
Mot den bakgrunden anser landstinget att det ligger i alla inblandade parters intresse att Upphandlingen avbryts.
Visma annons: https://opic.com/id/afnqwcvvlw

Real time Location System (RTLS) Lager 4-5


Stockholms läns landsting

Meddelande om upphandling

Varor

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Stockholms läns landsting
232100-0016
Box 22550
Stockholm
104 22
Sverige
Kontaktperson: Lina Cheung
E-post: lina.cheung@sll.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sll.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhcniedla&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhcniedla&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Real time Location System (RTLS) Lager 4-5

Referensnummer: LS2018-0646
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
32260000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

RTLS Lager 4-5.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
31644000
32230000
32235000
32270000
32571000
32582000
33197000
38110000
38111000
38112100
72250000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

RTLS Lager 4-5.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/06/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 22/11/2018
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 26/06/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24/05/2018

Send til en kollega

0.091