23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 099-225775
Offentliggjort
26.05.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
25.06.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=211847&B=DR

Udbyder

DR

Vindere

Valgt leverandør

(29.08.2018)
Ledlight Danmark A/S
Rørvangsvej 43A
4300 Holbæk

Køb og montering af energioptimerende belysningsarmaturer i DR's segment 1


DR

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
DR
62786515
Emil Holms Kanal 20
København C
0999
Danmark
Kontaktperson: Irene Gabel
Telefon: +45 28542257
E-mail: irga@dr.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dr.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81416

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=211847&B=DR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=211847&B=DR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Medie Virksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Medie

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud om køb og montering af energioptimerende belysningsarmaturer i DR's segment 1

 

Sagsnr.: Belysning
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31532000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud vedrører DR's indkøb af energioptimerende belysning til DR Byens segment 1. Der er tale om varekøb med en indeholdt installationsforpligtelse for den vindende leverandør, således at der i DR's kontorlokaler, møderum og fællesarealer kan udskiftes til en mere energirigtig belysning. Udskiftningens samlede omfang ligger ikke helt fast, hvorfor der arbejdes med optioner i udbuddet, og ligeledes er løbetiden for den indgåede kontrakt ikke helt fastlagt, da udskiftningen af belysningen skal ske løbende, startende med hovedydelsen og efterfulgt af de optioner, som DR måtte vælge at tilkøbe herefter (dog maksimalt inden for 4 år). De typer af armaturer, som DR har i dag, fremgår af bilag 6. Det antal armaturer, der er behov for i segment 1, fremgår af tilbudslisten (bilag 7).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31500000
34991000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

DR Byen, Ørestad, København C.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud vedrører DR's indkøb af energioptimerende belysning til DR Byens segment 1. Der er tale om varekøb med en indeholdt installationsforpligtelse for den vindende leverandør, således at der i DRs kontorlokaler, møderum og fællesarealer kan udskiftes til en mere energirigtig belysning. Udskiftningens samlede omfang ligger ikke helt fast, hvorfor der arbejdes med optioner i udbuddet, og ligeledes er løbetiden for den indgåede kontrakt ikke helt fastlagt, da udskiftningen af belysningen skal ske løbende, startende med hovedydelsen og efterfulgt af de optioner, som DR måtte vælge at tilkøbe herefter. De typer af armaturer, som DR har i dag, fremgår af bilag 6 med underbilag 6.01-6.17. Det skal fremhæves, at de armaturer, der er indeholdt i nærværende udbud, er armaturerne benævnt B, C, D, F, Ø og Æ. De øvrige armaturer udbydes ikke i dette udbud. Det antal armaturer, der er behov for i segment 1, fremgår af tilbudslisten (bilag 7). DR vurderer at de samme typer af armaturer fremadrettet vil kunne bruges andre steder i DR Byen og DRs distrikter, hvorfor der er indarbejdet en option på ekstra tilkøb af de samme armaturer fremadrettet i en 4-årig periode. Udbudsforretningen gennemføres iht. reglerne i udbudsloven som et offentligt EU-udbud, og alle interesserede Tilbudsgivere opfordres til at afgive tilbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

DR vurderer at de samme typer af armaturer fremadrettet vil kunne bruges andre steder i DR Byen og DRs distrikter, hvorfor der er indarbejdet en option på ekstra tilkøb af de samme armaturer fremadrettet i en 4-årig periode. Det forventede antal indkøb via optionerne fremgår af bilag 7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Vedrørende fravalg af opdeling i delaftaler:

DR har vurderet, at der er en sammenhæng imellem de udbudte ydelser, og sammenholdt med det faktum, at det ikke står helt fast endnu, hvor mange af de udbudte optioner, der ønskes tilkøbt, findes ydelserne ikke egnet til opdeling. Udbuddet er derfor ikke opdelt i delkontrakter.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal angive hhv. soliditetsgrad og likviditetsgrad for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav at soliditetsgraden det seneste tilgængelige regnskabsår er på mindst 20%.

Det er et mindstekrav at likviditetsgraden det seneste tilgængelige regnskabsår er på mindst 100.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal medsende referencer fra tidligere leverancer af energioptimerende belysning i storrumskontorer og mødelokaler.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at der medsendes minimum 3 relevante referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder et bilag vedrørende CSR-krav og arbejdsklausul, hvortil der henvises.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 25/12/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/06/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Valby
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamiske indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens §171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftlige underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.

Lov om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer kan hentes på www.retsinformation.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/05/2018

Send til en kollega

0.079