23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 139-319110
Offentliggjort
21.07.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Vindere

(21.07.2018)
Thales Defence Mission Systems
Route de Ste Anne du Portzic
29238 Brest Cedex 03

Support og vedligeholdelse af Side Scan Sonar system


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
16287180
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Esben Nygaard Jensen
E-mail: fmi-ja-s209@mil.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Support og vedligeholdelse af Side Scan Sonar system

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50660000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI har behov for at anskaffe support og vedligeholdelse af Søværnets Side Scan Sonar system (herefter: SSS-systemet). Ydelserne består af følgende: support i form af teknisk assistance og softwarefejlfinding, samt vedligeholdelse i form af service, rettelser af SSS-systemet samt reparationer og renovering af originale komponenter. FMI har behov for at foretage anskaffelserne over en 4-årig periode indtil et nyt SSS-system er modtaget og klar til anvendelse.

SSS-systemet er en del af Søværnets Mine Counter Measurement system, som anvendes til undersøgelse af havbunden og detektering af miner.

Der vil ikke blive tildelt en samlet kontrakt til leverandøren nævnt i pkt. V.2.3). Der vil løbende - i de tilfælde at der er behov for support og vedligeholdelse af SSS-systemet - blive tildelt kontrakter til leverandøren nævnt i pkt. V.2.3) på det konkrete behov.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38113000
35512400
35513100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelsen foretages i henhold til beskrivelsen i punkt II.1.4)

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

FMI ønsker at indgå kontrakter om support og vedligehold af SSS-systemet. Efter FMI’s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra Leverandøren angivet i pkt. V.2.3 (Thales) på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager og beskyttelse af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle rettigheder. Dette skyldes, at det for at kunne udføre det nødvendige support- og vedligeholdelsesbehov på SSS-systemet er afgørende, at leverandøren har et specifikt kendskab til software og hardware samt kildekoden til systemerne. De support og vedligeholdelsesopgaver som leverandøren skal forestå er af en så kompleks karakter at andre ikke kan levere dem. Der er ikke andre end Leverandøren som har det nødvendige specifikke kendskab til hele SSS-systemet. Såfremt en anden leverandør skulle foretage support og vedligeholdelse af SSS-systemet, er det FMI vurdering, at denne skulle bruge en længere årrække på at oparbejde det nødvendige knowhow til SSS-systemet, ligesom at dette ville indebære en for FMI uacceptabel stor risiko for manglende interoperabilitet mellem SSS-systemet og andre systemer som dette opererer sammen med.

Kildekoden til SSS-systemet er specielt udviklet af Leverandøren til Forsvaret og har taget minimum 5 år at udvikle. Det er vurderingen at det vil tage lige så lang tid for en anden leverandør at opnå den nødvendige viden gennem reverse engineering til at forestå vedligeholdelsen af SSS-systemet. Herudover har Leverandøren kontraktligt alle rettighederne til SSS-systemets software i form af kildekoderne, og der er ikke andre som har fået licens til at sælge eller vedligeholde systemet. For at udføre den nødvendige support og vedligeholdelse (teknisk assistance, service/support, software fejlfinding og rettelse) af SSS-systemet er det nødvendigt med kendskab til softwaren og kildekoden bag. Hardwaren i SSS-systemet produceres ikke længere. For at kunne reparere og vedligeholde hardwaren, er det nødvendigt at foretage en kalibrering af softwaren, og en sådan nødvendiggør en ændring af kildekoden. Såfremt en anden leverandør foretager ændringer af kildekoden, uden at have fået licens hertil, vil det være en overtrædelse af Thales immaterielle rettigheder til SSS-systemet.

Det er på denne baggrund FMI's vurdering, at der er hjemmel til at foretage anskaffelserne af support og vedligehold af SSS-systemet direkte fra Thales i forsvarsdirektivets art. 28, stk. 1, litra e på baggrund af tekniske årsager og beskyttelsen af enerettigheder.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/07/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Thales Defence Mission Systems
Route de Ste Anne du Portzic
Brest Cedex 03
29238
Frankrig
NUTS-kode: FR
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 12 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte, og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakter vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er den estimerede værdi af de indkøb som FMI vil foretage, og er således ikke udtryk for den endelige værdi af anskaffelserne, ligesom FMI ikke herved har forpligtiget sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/07/2018

Send til en kollega

0.047