23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 140-322237
Offentliggjort
24.07.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel og Indkøbsstyrelsen

Vindere

(24.07.2018)
MAN Diesel & Turbo
Niels Juels Vej 15
9900 Frederikshavn

Eftersyn og reparation af Ejnar Mikkelsens hovedmotorer


Forsvarsministeriet Materiel og Indkøbsstyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriet Materiel og Indkøbsstyrelsen
16287180
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Christian Ulrik Bindslev-Jensen
Telefon: +45 72814270
E-mail: fmi-ja-s110@mil.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Eftersyn og reparation af Ejnar Mikkelsens hovedmotorer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50640000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontraktens genstand består af eftersyn og reparation af Ejnar Mikkelsens (EJMI) to hovedmotorer. Disse motorer er en integreret del af inspektionsskibet som er en militær operationel kapacitet der er udrustet med moderne våbenkapaciteter.

Selve skibet er et inspektionsfartøj i KNUD-klassen og motorerne skal have udført de foreskrevne og driftstimebestemte hovedeftersyn, samt udskiftning af relevante reservedele. Det er ikke muligt præcist, at fastslå hvilke konkrete dele, der skal udskiftes, før der foretages en adskillelse og en vurdering af motorernes indre dele. Hovedeftersynet tager estimeret en måned at udføre og der skal anvendes originale reservedele (OEM) til særligt kritiske dele, herunder fremdrivningsmaskiner på Søværnets skibe. Anvendelsen af uoriginale reservedele vil være forbundet med en stor funktionel risiko for Forsvaret.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 300 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50640000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

Flådestation Frederikshavn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.1.4.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

FMI ønsker at indgå kontrakt om eftersyn og reparation af EJMI's to hovedmotorer. Efter FMI’s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra MAN Diesel & Turbo på grund af tekniske årsager. Dette skyldes, at MAN Diesel & Turbo siden skibets levering har forestået al reparationsarbejde og teknisk support. Det er derfor udelukkende MAN, der har al teknisk knowhow herunder historik vedr. motorernes tilpasninger, driftsmønstre og havariforhold. Konsekvens ved et havari, særligt i tilfælde af at det sker under militær indsats, vil i sidste ende kunne kompromittere skibets og besætningens sikkerhed. Endvidere er MAN Diesel & Turbo, den eneste leverandør med adgang til originale reservedele. Såfremt der ikke anvendes originale reservedele, vil skibet ikke længere være driftssikkert nok til suverænitetshåndhævelse og egentligt militære operationer.

FMI vurderer derfor, at betingelserne i forsvarsdirektivets art. 28, stk. 1 litra e, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt.

FMI agter på denne baggrund at indgå kontrakt med MAN Diesel & Turbo. Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
17/07/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
MAN Diesel & Turbo
Niels Juels Vej 15
Frederikshavn
9900
Danmark
Telefon: +45 96204100
NUTS-kode: DK050
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 300 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalender-dage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed ([indsæt profylaksebekendtgørelsesnummer]) er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/07/2018

Send til en kollega

0.046