23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 148-338879
Offentliggjort
03.08.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Ikast-Brande Kommune

Vindere

Rammeaftale på levering af Leje og vask af beklædning til Ældreområdet

(07.01.2019)
Berendsen Textil Service A/S
Tobaksvejen 22
2860 Søborg

Leje og vask af beklædning til Ældreområdet


Ikast-Brande Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ikast-Brande Kommune
29189617
Rådhusstrædet 6
Ikast
7430
Danmark
Kontaktperson: Britt Byrknes
E-mail: briby@ikast-brande.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/adc80acb-7da5-4dad-8f57-b201553222ef/homepage

Internetadresse for køberprofilen: http://www.ikast-brande.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/adc80acb-7da5-4dad-8f57-b201553222ef/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/adc80acb-7da5-4dad-8f57-b201553222ef/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/adc80acb-7da5-4dad-8f57-b201553222ef/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Leje og vask af beklædning til Ældreområdet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører en rammeaftale på Leje og vask af beklædning til Ældreområdet i Ikast-Brande Kommune. Indenfor Ældreområdet i kommunen er der pt. omkring 620 medarbejdere som bruger uniformer indenfor det udbudte området i sit arbejde.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98300000
98310000
98311000
98312000
98312100
18100000
18200000
18300000
18000000
18400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Ikast-Brande Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en rammeaftale på Leje og vask af beklædning til Ældreområdet i Ikast-Brande Kommune. Indenfor Ældreområdet i kommunen er der pt. omkring 620 medarbejdere som bruger uniformer indenfor det udbudte området i sit arbejde.

Som en del af den tilbudte ydelse ønsker ordregiver tilgang til et elektronisk system, der gør det nemt at styre, kontrollere og løbende tilpasse ordregivers beklædningsbeholdning. Målet med udbuddet er at opnå en beklædningshåndtering som sikrer høj kvalitet og som effektiviserer og forenkler hele processen vedr. arbejdsbeklædning. Endvidere ønsker ordregiver at den nye kontrakt medfører en økonomisk besparelse indenfor området, samt resulterer i glade og tilfredse medarbejdere.

Afhentnings/leverings-frekvensen er i kontraktperioden fastlagt til en gang pr. uge, men mængderne af tøj kan variere.

Rammeaftalen forudsættes indgået med én leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Kriterier som nærmere beskrevet i udbudsmaterialet:

— Soliditetsgrad - Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 18% (sidste års regnskabstal),

— Teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal dokumentere at de har den tekniske og faglige formåen til at løfte opgaven ved at fremlægge en referenceliste på 3 relevante leverancer som er udført inden for de seneste 3 år, hvor tilbudsgiver har leveret vask og leje af arbejdsbeklædning. Dette skal være sammenlignelige referencer med en årlig kontraktværdi på minimum 500 000 DKK ekskl. moms. og det kan være til kommuner, regioner eller private virksomheder. Der skal angives beløb og tidspunkter for leverancerne, samt modtagere og deres kontaktperson inkl. mailadr. og tlf.nr.

Tilbudsgiver skal være ISO-9001 certificeret eller lignende.

Tilbudsgiver skal være ISO-14001 certificeret og/eller Svanemærket.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Se udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Kontraktens art kræver en stor investering for leverandøren i starten af kontraktperioden, og det er desuden naturligt at forvente at tøjet har en holdbarhed på ca. 6 år (jf. markedsdialog med flere potentielle tilbudsgivere). Det vil være både økonomisk og miljømæssig uansvarligt at indgå en kontrakt med en kortere varighed end den forventede levetid/holdbarhed for tøjet.

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/08/2018
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 31/08/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/07/2018

Send til en kollega

0.097