23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 178-403259
Offentliggjort
15.09.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Nordjylland

Vindere

Kontrakt om ektrolyseanlæg til brintproduktion (prototype)

(15.09.2018)
GreenHydrogen.dk
6000 Kolding

Kontrakt om elektrolyseanlæg til brintproduktion (prototype)

(26.12.2018)
GreenHydrogen.dk
6000 Kolding

Kontrakt om elektrolyseanlæg til brintproduktion (prototype)


Region Nordjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
29190941
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Øst
9220
Danmark
Kontaktperson: Jens Mogensen
E-mail: j.mogensen@rn.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om elektrolyseanlæg til brintproduktion (prototype)

Sagsnr.: 2017-006242
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indgåelse af kontrakt om protype-elektrolyseanlæg HyProide A90 til fremstilling af brint i treårig forsøgsordning med 3 brintbusser i Nordjylland.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 252 923.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42900000
44612000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland har sammen med Aalborg Kommune indgået kontrakt om køb af 3 brintbusser til anvendelse i en forsøgsperiode på 3 år fra 2019 - 2022. Midlerne til indkøbet er fremskaffet via tilskud fra EU projektet 3EMOTION under FCH JU (Joint Undertaking) med bidrag fra Vækstforum, Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Nordjyllands Trafikselskab.

Region Nordjylland ønsker som en del af 3EMOTION-projektet tillige at afprøve nye teknologier til fremstilling og tilvejebringelse af brint til brug for brintbusser. Region Nordjylland ønsker at afprøve teknologier, der dels understøtter en sikker lokal daglig drift af brintbusser, dels understøtter mere energieffektiv brintproduktion, men som samtidigt minimerer de negative miljøpåvirkninger ved fremstilling/transport af brint, da alternativet til lokal egenproduktion af brint er at købe brinten fra kommercielle brintproducenter, hvorved brinten skal transporteres i trykflasker eller tube-trailers ved hjælp af diesel-lastbiler.

Region Nordjylland har i forbindelse med markedsafdækningen af løsninger, der opfylder ovennævnte kriterier, fået kendskab til en brintelektrolyseanlægsløsning fra virksomheden GreenHydrogen, der ønsker at teste prototype-anlægget HyProvide A90 i et operationel, men afgrænset, miljø. Prototype-anlægget indeholder en forbedret brintelektrolyseteknologi til optimering af både brintproduktion og elforbrug, og opfylder Region Nordjyllands kriterier for afprøvningen af ny teknologi.

Prototypen HyProvide A90 vurderes i relation til tekno-logimodenhed at ligge på trin 6 på TRL-skalaen (Technology Readiness Level). Prototype-testen omfatter landtids- og stresstests af nye elektroder og højere procestemperatur, der samlet giver anlægget en højere virkningsgrad på den anvendte strøm (kWt/kg H2 produceret), og mulighed for at køre med væsentligt øget strømstyrke, der samtidig giver 50% større brintproduktion på samme anlægs-størrelse. Testen skal generere valide data for elektrolyseanlæggets performance og holdbarhed ved forskellige driftsforhold. A90 anlægget skal endvidere testes med en ny og kraftigere power-supply, der kræver opgraderet power elektronik og ny styring (power management).

Testen vil omfatte produceret volumen og virkningsgrad ved forskellig/variabel last, regulering op/ned i last, temperatur og indflydelse på levetid/degradering over tid af elektrodernes ydelse.

Prototype testen forventes at bringe HyProvide A90 fra det nuværende TRL 6 til TRL 8 (-9) i den tre-årige testperiode.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

FCH JU projekt nr. 633174. Akronym: 3EMOTION

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • De pågældende varer er alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser
Forklaring:

Brintelektrolyseanlægget HyProvide A90 er i forhold til sin nuværende teknologimodenhed fortsat alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling, idet anlægget – for at kunne markedsføres på sædvanlige handelsmæssige vilkår, herunder særligt for så vidt angår garantier for driftsstabilitet og produktionsmængder, og i serieproduktion, skal afprøves intenst i et afgrænset operationelt miljø over en længere periode.

Det vurderes således, at anlægget opfylder betingelserne i udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 1 for, at anlægget kan anskaffes ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse.

Sammen med brintelektrolyseanlægget er det nødvendigt at anskaffe b) et flaskebatterilager, inklusive installation, til en værdi af 2 354 623 DKK og c) tilhørende sikkerhedssystemer til en værdi af 218 000 DKK.

I forhold til komponenten b), Flaskebatterilager, vurderes det, at komponenten og komponentens integration med anlægget (herunder i forhold til et samlet tekstregi) er en forudsætning for afprøvningen af elektrolyseanlægget i et operationelt miljø, og at ydelsen i det konkrete indkøbsprojekt som følge heraf ikke objektivt kan adskilles fra hovedydelsen (elektrolyseanlæg), hvorfor det vurderes, at kontrakten på begge komponenter kan tildeles efter udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 1, jf. udbudslovens § 26, stk. 4.

I forhold til komponent c, Sikkerhedssystemer, vurderes det, at denne ydelse objektivt kan adskilles fra komponent a. og b., men at ydelsen kan indkøbs uden udbud, idet værdien af ydelsen falder under tærskelværdien for indkøb efter udbudslovens Afsnit II, subsidiært at ydelsen kan indkøbes på en samlet kontrakt, jf. udbudslovens § 26, stk. 3.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Kontrakt om ektrolyseanlæg til brintproduktion (prototype)

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/09/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
GreenHydrogen.dk
30548701
Kolding
6000
Danmark
NUTS-kode: DK03
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 252 923.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiver påregner tidligst at indgå kontrakt med den i punkt V.2.3) nævnte leverandør efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1.

Klage over ordregivers valg af procedure mv. skal indgives til Klagenævnet for Udbud. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal Klager skriftligt underrette Ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

Nærværende bekendtgørelse følges op af bekendtgørelse om indgået kontrakt. Klage herover skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen om indgået kontrakt er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal Klager skriftligt underrette Ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/09/2018

Send til en kollega

0.084