23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 179-404851
Offentliggjort
18.09.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Rødovre Kommune

Vindere

Dieselchassiser inklusiv kran og kroghejs, samt et ekstra dieselchassis til opbygning til Rødovre Kommune

(04.04.2019)
Scania Danmark A/S
Industribuen 19
2635 Ishøj

Dieselchassiser inklusiv kran og kroghejs, samt et ekstra dieselchassis til opbygning til Rødovre Kommune


Rødovre Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Rødovre Kommune
65307316
Rødovre Parkvej 150
Rødovre
2610
Danmark
Kontaktperson: Mark Doubine
Telefon: +45 36377072
E-mail: udbud@rk.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rk.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330957

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=219784&B=RK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=219784&B=RK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Dieselchassiser inklusiv kran og kroghejs, samt et ekstra dieselchassis til opbygning til Rødovre Kommune

Sagsnr.: 88.00.00-G01-10-18
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34211300
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende EU-udbud vedrører anskaffelse af 2 kranbiler (dieselchassiser) og 1 yderligere dieselchassis til brug for opbygning med 1-kammer komprimatorkasse.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34134100
34142000
42414410
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Rødovre Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter følgende anskaffelser:

- 1 stk. 4-akslet dieselchassis inklusiv kran og kroghejs samt E-PTO og hængertræk,

- 1 stk. 4-akslet dieselchassis inklusiv kran og kroghejs samt E-PTO og forberedt til hængertræk,

- 1 stk. 3-akslet dieselchassis til brug for opbygning med 1-kammer komprimatorkasse,

- Serviceaftale på ovennævnte 4-akslede dieselchassiser gældende i 8 år,

- Serviceaftale på ovennævnte 3-akslet dieselchassis gældende i 8 år.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 20/11/2018
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er gældende fra datoen for kontraktunderskrift og frem til udløbet af serviceaftalerne, hvor Kontrakten udløber uden nærmere varsling.

Serviceaftalerne for dieselchassiserne er gældende i 8 år fra leveringstidspunktet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal opfylde følgende mindstekrav:

— Positiv egenkapital i gennemsnit for de seneste 3 afsluttede regnskabsår (regnet fra tidspunkt for afgivelse af tilbuddet), samt

— Positivt resultat for de seneste 3 afsluttede regnskabsår (regnet fra tidspunkt for afgivelse af tilbuddet),

Eller

— Fremvisning af bindende forhåndstilsagn fra tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsselskab om, at der i forbindelse med indgåelse af Kontrakt kan stilles en bankgaranti, på 500 000 DKK.

Tilbudsgiver skal endvidere på tidspunktet for kontraktens indgåelse opfylde følgende mindstekrav:

- Leverandøren har forsikringsmæssig dækning af sit produkt- og erhvervsansvar i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab dækkende tingsskade og/eller tab på minimum 12 500 000 DKK pr. år og personskade på minimum 10 000 000 DKK pr. år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

— Tilbudsgiver skal have udført mindst 3 tilsvarende leverancer inden for de seneste 5 år (regnet fra tidspunktet for afgivelse af tilbuddet).

Med "tilsvarende referencer" forstås samlede leverancer af dieselchassiser opbygget med kran fra tilbudsgiver.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

— Referencer med oplysning om tilbudsgivers betydeligste erfaring med tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 5 år, jf. ESPD'et pkt. IV.C. 1b,

— Referencerne skal indeholde: Beskrivelse af leverancen, herunder antallet af leverede diesel chassiser med opbygget kran, tidspunktet for levering og modtager af leverancen (kontaktoplysninger på kontaktperson).

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leveringen af ydelserne i Kontrakten skal ske som følger:

— Levering snarest muligt dog senest den 1.10.2019:

1 stk. 4-akslet dieselchassis inkl. kran og kroghejs samt E-PTO og hængertræk.

Bemærk: ved levering af 1 stk. 4-akslet dieselchassis inkl. kran og kroghejs den 5.8.2019 eller tidligere, vil Rødovre Kommune yde en bonus på 50 000 DKK som tilægges fakturaen på den pågældende bil,

— Levering omkring 1.6.2019, endelig leveringsdato aftales dog med den opbygger som leverer og monterer komprimatorkassen. Leveringen skal ske til en opbygger i Europa:

1 stk. 3-akslet dieselchassis til brug for opbygning med 1-kammer komprimatorkasse.

— Levering den 1.10.2019:

- 1 stk. 4-akslet dieselchassis inkl. kran og kroghejs samt E-PTO og forberedt til hængertræk.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/10/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Social klausul:

- Rødovre Kommune ønsker at samarbejde med virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar, lever op til egne muligheder for at etablere lære- og praktikpladser og har formuleret personalepolitikker om fastholdelse af medarbejdere med længerevarende sygdom, truet arbejdsevne mv.

Som leverandør til Rødovre Kommune skal der så tidligt som muligt inden leverancen/arbejdets udførelse tages kontakt til Jobcentret hos Rødovre Kommune på tlf. 36 37 70 60 med henblik på at indgå i et samarbejde om kommunens beskæftigelsesindsats.

Efterlevelse af internationale konventioner:

- Leverandøren forpligter sig til som en del af udførelsen af kontrakten at efterleve de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt, herunder:

- - Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105);

- - Diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111);

- - Minimumsalder for ansættelse samt forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182);

- - Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135);

- - Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/09/2018

Send til en kollega

0.047