23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 180-408082
Offentliggjort
19.09.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vindere

(19.09.2018)
Endotest A/S
4000 Roskilde

Ændring af kontrakt om levering af boroskopsystemer

(08.11.2018)
Endotest A/S
4000 Roskilde

Ændring af kontrakt om levering af boroskopsystemer


Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse
16287180
Lautrupbjerg 1 - 5
København
2750
Danmark
Kontaktperson: Josephine Søegaard Knop
Telefon: +45 28596445
E-mail: josk@kammeradvokaten.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ændring af kontrakt om levering af boroskopsystemer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50211210 - MA01
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at foretage en ændring af en eksisterende kontrakt med leverandøren (kontrakt nr. 4600004403) om levering af boroskopsystemer, således at den i stedet for at omfatte skoper med Eksterne arbejdskanaler kommer til at omfatte skoper med Iinterne/Iindbyggede arbejdskanaler. Det er FMI's vurdering, at kontraktændringen kan ske med hjemmel i udbudslovens § 183. Kontraktændringen indebærer en økonomisk forøgelse af kontraktværdien med 1 300 000 DKK, svarende til ca. 41% af værdien af den oprindelige kontraktværdi på 3 200 000 DKK. Den samlede kontraktværdi vil herefter udgøre ca. 4 500 000 DKK.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 300 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38624000
38600000
38636000
50211210
50211212
71631100
71631000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at foretage en ændring af en eksisterende kontrakt med leverandøren (kontrakt nr. 4600004403) om levering af boroskopsystemer, således at den i stedet for at omfatte skoper med Eksterne arbejdskanaler kommer til at omfatte skoper med Interne/Indbyggede arbejdskanaler. Det er FMI's vurdering, at kontraktændringen kan ske med hjemmel i udbudslovens § 183. Kontraktændringen indebærer en økonomisk forøgelse af kontraktværdien med 1 300 000 DKK, svarende til ca. 41% af værdien af den oprindelige kontraktværdi på 3 200 000 DKK. Den samlede kontraktværdi vil herefter udgøre ca. 4 500 000 DKK.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) indgik den 7.11.2016 kontrakt (kontrakt nr. 4600004403) med Endotest A/S om levering af boroskopsystemer. Denne bekendtgørelser med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed indrykkes, idet FMI har besluttet at foretage en ændring i den indgåede kontrakt. Ændringen indebærer, at kontrakten i stedet for at omfatte skoper med Eksterne arbejdskanaler kommer til at omfatte skoper med Interne/Indbyggede arbejdskanaler. Årsagen til ændringen er, at den tekniske konstruktion af skoperne med eksterne arbejdskanaler indebar en sikkerhedsmæssig risiko for dele af boroskoperne ville beskadige flymotorer under inspektion, hvilket ultimativt ville kunne indebære sikkerhedsmæssige risici for F-16 flyenes funktionalitet og dermed også det personel, der betjener flyene.

Kontraktændringen indebærer en økonomisk forøgelse af kontraktværdien med 1 300 000 DKK, svarende til ca. 41% af værdien af den oprindelige kontraktværdi på 3 200 000 DKK. Den samlede kontraktværdi vil herefter udgøre ca. 4 500 000 DKK.

Det er FMI's vurdering, at kontraktændringen kan ske med hjemmel i udbudslovens § 183, da den påtænkte ændring ikke udgør en ændring af kontraktens overordnede karakter, da ændringen ikke overstiger 50 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt, og idet ændringen er nødvendiggjort at udefrakommende og for FMI uforudsigelige forhold.

På denne baggrund er det FMIs vurdering, at ændringen ikke udgør en ændring af grundlæggende elementer i kontrakten, og ændringen derfor kan foretages inden for de udbudsretlige rammer for ændringer af kontrakter.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/09/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Endotest A/S
34904790
Roskilde
4000
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 300 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Værdien af den oprindelige rammeaftale var 3 200 000 DKK.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobssens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2018

Send til en kollega

0.087