23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 180-408658
Offentliggjort
19.09.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Ejendomskontoret Tingbjerg Forum

Opdateringer

Rettelse
(22.09.2018)

II.1.7
I stedet for:
20 000 000 EUR
Læses:
20 000 000 DKK

V.2.4
I stedet for:
20 000 000 EUR
Læses:
20 000 000 DKK

Offentligt udbud af vaskeridrift for fsb Tingbjerg, SAB Tingbjerg og SAB Utterslevhuse


Ejendomskontoret Tingbjerg Forum

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ejendomskontoret Tingbjerg Forum
31991617
Midtfløjene 16
Brønshøj
2700
Danmark
Kontaktperson: Emilie Agerbak Halvorsen
E-mail: eah@delacour.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://tingbjergforum.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen boligforening
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af vaskeridrift for fsb Tingbjerg, SAB Tingbjerg og SAB Utterslevhuse

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98311200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at udbyde vaskeridrift af afdelingernes 48 vaskerier til en professionel aktør. Herved forstås, at Ordregiver ønsker at overlade installation, montering, drift, vedligehold og service af de pågældende vaskeriers maskiner og sæbedoseringsanlæg til den vindende Tilbudsgiver.

Den vindende Tilbudsgiver skal desuden levere afregningssoftware til brug for fakturering, forkodede vaskebrikker samt betalings- og reservationssoftware.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39713210
42716120
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at udbyde vaskeridrift af afdelingernes 48 vaskerier til en professionel aktør. Herved forstås, at Ordregiver ønsker at overlade installation, montering, drift, vedligehold og service af de pågældende vaskeriers maskiner og sæbedoseringsanlæg til den vindende Tilbudsgiver.

Den vindende Tilbudsgiver skal desuden levere afregningssoftware til brug for fakturering, forkodede vaskebrikker samt betalings- og reservationssoftware. Betalings – og reservationssoftwaren skal i hvert af de 48 vaskerier enten være koblet op til ét centralt placeret, vægthængt betalings- og reservationspanel eller til et display integreret i hver enkelt maskine. Læs nærmere om krav og ønsker til betalings- og reservationssoftwaren samt betjeningspanelerne i Bilag 3, Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse afsnit 6.

Tilbudsgiver skal levere vaskemaskiner og tørretumblere til hver af Ordregivers 48 individuelle vaskerier.

.

.

Leveringen vedrører i alt:

- 97 stk. vaskemaskiner med en tromlevolumen på min. 75 liter,

- 48 stk. vaskemaskiner med en tromlevolumen på min. 100 liter,

- 79 stk. tørretumblere med en tromlevolumen på min. 240 liter,

- 48 stk. sæbedoseringsløsninger.

Maskinbestykningen for hvert enkelt af Ordregivers 48 vaskerier fremgår udbudsmaterialets Bilag 7, Tingbjerg og Utterslevhus, nye maskiner.

Foruden vaskemaskiner, tørretumblere og sæbedoseringsanlæg skal der leveres 102 stk. vaskevogne som skal kunne køres ind under maskinernes lugeåbning. Se nærmere herom i Bilag 3, Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse pkt. 2.12.

I forbindelse med kontraktindgåelsen skal den vindende Tilbudsgiver levere 2500 stk. forkodede vaskebrikker og 3 stk. briklæsere til brug for aktivering af vaskebrikkerne. Vaskebrikkerne skal kunne benyttes sammen med betalings- og reservationssystemet samt til åbning af vaskeriernes adgangsdøre. Læs nærmere om krav og ønsker til vaskebrikkerne i Bilag 3, Kravsspecifikation og ydelsesbeskrivelse, afsnit 7.

Den vindende Tilbudsgiver skal forestå demontering af Ordregivers nuværende maskiner og sæbedoseringsanlæg samt montering og tilslutning af de tilbudte maskiner og anlæg. Vaskemaskiner, tørretumblere og sæbedoseringsanlæg skal fremføres til lovligt fremstillede og allerede eksisterende installationer.

Ordregiver står for eventuel istandsættelse af vaskerierne i forbindelse med udskiftningen af de eksisterende maskiner. Forud for kontraktstart skal den vindende Tilbudsgiver udarbejde en udskiftningsplan, der skal godkendes af Ordregiver., jf. herved Bilag 3, Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse, pkt. 5.4.

Kontrakten forventes at træde i kraft den 2.7.2018. Senest den 1.11.2018 skal samtlige maskiner være monteret og klar til ibrugtagning. Se nærmere herom i udbudsmaterialets Bilag 1, Udkast til kontrakt pkt. 8.2.

Ordregiver stiller vederlagsfrit de eksisterende lokaler til rådighed og afholder selv alle udgifter til opvarmning af lokalerne og til lyskilder. I fsb Tingbjerg og SAB Tingbjerg afholder Ordregiver desuden alle udgifter til vand og el. I SAB Utterslevhuse skal Tilbudsgiver afholde alle udgifter til vaskeriudstyrets forbrug af elektricitet og vand såvel som til internet.

Kontrakten løber i 10 år og den vindende Tilbudsgiver garanterer i den forbindelse, at de leverede produkter og ydelser lever op til den enhver tid gældende lovgivning på området for miljø og arbejdsmiljø.

Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer af kontrakten i dennes løbetid. Inden for rammerne af udbudslovens § § 178-184 må Tilbudsgiver acceptere sådanne ændringer af kontrakten.

Den gennemsnitlige kørsel i Ordregivers vaskerier er estimeret til 3,35 vaske per vaskemaskine per dag og 4,45 tørringer per tørretumbler per dag. Estimatet er alene udtryk for Ordregivers bedste skøn, og afvigelser vil derfor kunne forekomme.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver skal som en tvungen option afgive priser på køb af Ordregivers nuværende vaskemaskiner og tørretumblere. De tilbudte priser skal oplyses i Bilag 4, Tilbudsliste, Ark 2.

Optionen vedrører samtlige af de i Bilag 6, Tingbjerg og Utterslevhuse, eksisterende maskiner oplyste maskiner.

Der er mulighed for at besigtige maskinerne inden tilbudsafgivelse, jf. Udbudsbetingelsernes afsnit 3.4.

De tilbudte priser er bindende for Tilbudsgiver og vægtningen af optionsprisen udgør 10% af den samlede vægtning for underkriteriet Pris, jf. Udbudsbetingelsernes afsnit 6.2.2.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 066-146953
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Offentligt udbud af vaskeridrift for fsb Tingbjerg, SAB Tingbjerg og SAB Utterslevhuse

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
06/09/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Nortec A/S
Vejle
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

7 / 7.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2018

Send til en kollega

0.107