23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 189-427237
Offentliggjort
02.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

ARGO I/S

Vindere

Vask og vedligehold af arbejdstøj til ARGO I/S

(05.12.2018)
A-vask A/S
Rugvænget 12
2630 Taastrup

Vask og vedligehold af arbejdstøj til ARGO I/S


ARGO I/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
ARGO I/S
13507406
Håndværkervej 70
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Inge Banke
Telefon: +45 46347508
E-mail: ibk@argo.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/91210476.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.argo.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/91210476.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/91210476.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vask og vedligehold af arbejdstøj til ARGO I/S

Sagsnr.: 905
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

ARGO I/S udbyder vask og vedligehold, herunder ugentlig afhentning og udbringning af ARGOs arbejdstøj til ca. 100 medarbejdere, som for størstedelens vedkommende udfører beskidt arbejde. Ydertøj (bukser, jakker mv.) er klasse 1 tøj, og har derfor særlige krav til håndtering, jf. udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98311000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

ARGO I/S har nu en ordning, hvor størsteparten af arbejdstøjet er lejet, hvor "udlejer" sørger for al håndtering (vask og vedligehold) af arbejdstøjet. Med nærværende udbud ønsker ARGO at ændre opgaveløsningen, hvorefter ARGO vil stå for indkøb af tøj. Nærværende udbud omhandler vask, service, herunder ugentlig afhentning og aflevering af ARGOs arbejdstøj. Tøjet skal fordeles på pt. 17 arbejdssteder (primært på genbrugspladser rundt på Sjælland). Ca. 40 personer skal have deres arbejdstøj lagt i personlige skabe på Håndværkervej 70, Roskilde, hvortil leverandøren har en fælles-nøgle. Løsning af denne vaskeriopgave samt servicen omkring er af yderste vigtighed for at ordregiver kan løse sine driftsopgaver. Derfor stilles der høje krav til driftsstabiliteten og samarbejdet med ARGO. Tøjet er beskidt, da ordregiver håndterer affald på henholdsvis genbrugspladser og lignende samt på Roskilde Kraftvarmeværk.

Leverandøren skal kunne tilbyde at påsætte navn + logo, jf. tilbudslisten. Ordregiver kan dog ikke sikre, at denne opgave tildeles vaskeriet, eller bliver løst via ordregivers indkøb af tøj, jf. udbudsmaterialet. Aftalen er 2-årig med mulighed for forlængelse 4 gange af 6 måneder, hvorefter aftalen med 4 forlængelser kan blive over en 4-årig periode.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/03/2019
Slut: 14/03/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver, ikke leverandøren, kan forlænge 4 gange af 6 måneder. Såfremt kontrakten forlænges fuldtud vil udløb være den 14.3.2023. Forlængelse sker på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbud på påsætning af logo og firmanavn. Som det fremgår af tilbudslisten indgår beløbene ikke i tildelingen, idet ordregiver evt. køber påsætning af navn og logo via butikker, hvor tøjet indkøbes.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der henvises til det samlede udbudsmateriale.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til det samlede udbudsmateriale.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 14/06/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/11/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Tilbudsgivere kan ikke være tilstede.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere kan ikke være tilstede.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver har vurderet, at indkøbet ikke kan opdeles uden det vil betyde store driftsmæssige ulemper for ordregiver, herunder et ekstra ressourceforbrug. Såfremt en tilbudsgiver anvender en underleverandør, vil ordregiver udelukkende have den daglige og overordnede kontakt til hovedleverandøren, uanset en del af opgaven udføres via underleverandør(er).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/09/2018

Send til en kollega

0.097