23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 189-427249
Offentliggjort
02.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Vindere

Frit valg leverandør af tøjvaskeordning til hjemmeboende borgere

(30.04.2019)
Trasbo A/S
Jernager 9
4050 Skibby

Frit valg leverandør af tøjvaskeordning til hjemmeboende borgere

(30.04.2019)
De Forende Dampvaskerier A/S
Dyregårdsvej 1
2740 Skovlunde

Opdateringer

Rettelse
(17.10.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 29-10-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 05-11-2018
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
IV.2.2 Frist for modtagelse af bud er ændret grundet ændring af udbudsbetingelserne.

Offentligt udbud af rammeaftale om udførelse af tøjvaskeordning til hjemmeboende borgere


Frederiksberg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederiksberg Kommune
11259979
Frederiksberg Rådhus
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Anders Lundsager
Telefon: +45 28982046
E-mail: anlu05@frederiksberg.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3dfef494-a344-42d3-a3a2-e03ec77ec517/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3dfef494-a344-42d3-a3a2-e03ec77ec517/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3dfef494-a344-42d3-a3a2-e03ec77ec517/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3dfef494-a344-42d3-a3a2-e03ec77ec517/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af rammeaftale om udførelse af tøjvaskeordning til hjemmeboende borgere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører udførelse af tøjvaskeordning til hjemmeboende borgere i Frederiksberg Kommune. Opgaven følger af Servicelovens § 83 (LBK nr. 1023 af 23.9.2014) hvor kommunen forpligtes til at tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til borgere der ikke selv kan udføre disse opgaver. Tøjvaskeordningen vil typisk indeholde følgende overordnede elementer:

- Afhentning af vasketøj i borgerens hjem,

- Sortering, vask, tørring og pakning af vasketøjet,

- Aflevering af vasketøjet i borgerens hjem.

Der er pr. 1.8.2018 visiteret 786 personer til tøjvaskeordningen. Der er i kalenderåret 2017 foretaget ca. 15 000 vaske. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser i lov nr. 1564 af 15.12.2015, ”Udbudsloven”. Det vil blive tildelt kontrakt til 2 leverandører ud fra tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000
98311000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af tøjvaskeordning til hjemmeboende borgere er et genudbud.

Kontrakten vil blive tildelt de 2 tilbudsgivere, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af det bedste forhold mellem pris og kvalitet, med de angivne procentsatser (vægtning):

- Pris: 60%,

- Kvalitet: 40%.

I underkriteriet ”kvalitet” indgår nedenstående delkriterier med følgende vægtning:

- Kvalitet og Service 25%,

- Samfundsmæssig ansvarlighed 15%.

Nærmere beskrivelse af ydelser tøjvaskeordning:

- Borgere skal visiteres til at deltage i ordningen som dækker borgerens behov for at få vasket eget tøj og linned,

- Leverandøren skal som udgangspunkt have vasket hver 2. uge. Oftere vaskefrekvens kan forekomme, hvis borgeren har særlige behov. Enlige visiteres typisk til 8 kg vask pr. gang mens par visiteres til 12 kg vask pr. gang. En standardvask omfatter tøj der kan tåle almindelig vask og tørretumbling. Vaskeriordningen omfatter ikke rensning af tøj, vask af dyner, puder, tæpper, gulvtæpper eller gardiner. Det står borgeren frit for, at tilkøbe andre ydelser end dem Frederiksberg Kommune yder hjælp til, men dette er kommunen uvedkommende.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2019
Slut: 28/02/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i 2 X 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

I tilbudsblanketten skal tilbudsgiver i relation til sin egnethed oplyse følgende i de dertil indrettede felter:

- Soliditetsgrad for det seneste afsluttede regnskabsår,

- Nettoomsætning tøjvaskeordning til hjemmeboende borgere i henhold til servicelovens § 83 for de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Angivelse af tilbudsgivers erfaringer inden for tøjvaskeordning til hjemmeboende borgere i henhold til servicelovens § 83, gennem op til 5 referencer udført inden for de seneste 3 år med følgende oplysninger:

- - Kundens identitet;

- - Navn og kontaktoplysninger på kontaktperson hos kunden, som vil kunne bekræfte kontraktforholdets eksistens og nærmere indhold;

- - Kontraktforholdets varighed og økonomiske værdi;

- - Karakteristik af kontrakten.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår er minimum 20%,

- Tilbudsgiver har inden for de seneste 3 afsluttede regnskabsår haft en nettoomsætning inden for tøjvaskeordning til hjemmeboende borgere i henhold til servicelovens § 83 på minimum 4 000 000 DKK ekskl. moms i alt eller minimum 1 000 000 DKK ekskl. moms i hvert af de 3 regnskabsår inden for tøjvaskeordning til hjemmeboende borgere i henhold til servicelovens § 83,

- Tilbudsgiver har haft erfaring med for tøjvaskeordning til hjemmeboende borgere i henhold til ser-vicelovens § 83 fra minimum 1 kontraktforhold, der har løbet minimum 12 måneder forud for til-budsafgivelsen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver har haft erfaring med for tøjvaskeordning til hjemmeboende borgere i henhold til servicelovens § 83 fra minimum et kontraktforhold, der har løbet minimum 12 måneder hver forud for tilbudsafgivelsen

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/10/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Frederiksberg Kommune.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke mulighed for at åbne tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Leverandøren vil blive orienteret om nye borgere der bliver visiteret til ordningen via Kommunens Omsorgssystem Cura.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/09/2018

Send til en kollega

0.101