23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 189-428604
Offentliggjort
02.10.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Vindere

Aftale om modificering af 5 Piranha 3 køretøjer ved integration af CIS-kommunikationsudstyr

(02.10.2018)
General Dynamics European Land Systems-Mowag
Unterseestrasse 65
8280 Kreuzlingen

Aftale om modificering af 5 Piranha 3 køretøjer ved integration af CIS-kommunikationsudstyr


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Telefon: +45 72575999
E-mail: jek@kammeradvokaten.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Aftale om modificering af 5 Piranha 3 køretøjer ved integration af CIS-kommunikationsudstyr

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35400000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI agter at indgå en aftale om modificering af 5 Piranha 3 køretøjer ved integration af CIS-kommunikationsudstyr, herunder reetablering af de 3 køretøjers grundkonfiguration. Piranha 3 køretøjerne, som er udviklet og produceret af Dynamics European Land Systems Mowag, anvendes på nuværende tidspunkt af det danske forsvar. FMI agter at indgå aftalen med Dynamics European Land Systems Mowag i henhold til forsvarsdirektivets (direktiv 2009/81) artikel 28, stk. 1, litra e, jf. nærmere herom i punkt IV.1.1)

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35412200
35420000
35710000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se punkt II.1.4.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

FMI ønsker at indgå kontrakt om modificering af 5 Piranha 3 køretøjer ved integration af CIS-kommunikationsudstyr, herunder reetablering af de pågældende køretøjer. Efter FMI’s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra Dynamics European Land Systems Mowag (”Mowag”), som er udvikler og (ene) producent af Piranha 3 køretøjerne, da kontrakten på grund af tekniske årsager kun kan overdrages til denne leverandør.

Modificeringen af køretøjerne, samt integrationen af CIS-kommunikationsudstyret i det enkelte køretøj, udgør en særdeles kompleks opgave, som stiller endog meget store krav til leverandørens tekniske viden om og indsigt i køretøjernes grundlæggende konstruktion og konfiguration. En sådan viden opbygges alene ved adskillige års erfaringer og arbejde med køretøjer af den pågældende type. Denne kompleksitet sammenholdt med, at kun Mowag har den fornødne dokumentation, og at Mowag som den eneste er i besiddelse af den fornødne særlige og specifikke knowhow om køretøjernes konstruktion og egenskaber, medfører, at alene Mowag kan løfte den pågældende opgave på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis. Det er her navnlig helt afgørende for køretøjernes operative funktionalitet, at der sikres fuld interoperabilitet mellem CIS-kommunikationsudstyret og køretøjernes øvrige systemer. Dette særligt begrundet i, at selv ganske små utilsigtede ændringer eller fejl i konfigurationen og i integrationen potentielt vil kunne have meget alvorlige konsekvenser for CIS-kommunikationsudstyrets og Piranha 3 køretøjernes funktionalitet og således også ultimativt for både personel- og materielsikkerhed.

Supplerende hertil er det FMIs vurdering, at et leverandørskifte/introduceringen af en ny køretøjsplatform (i form at blot 5 stk.) i Forsvarets køretøjsflåde ikke alene anses for urealistisk som følge af de heraf afledte eksorbitant høje omstillingsomstillinger, men også vil medføre operationelle og sikkerhedsmæssige risici.

FMI vurderer derfor, at betingelserne i forsvarsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 153-352228

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Aftale om modificering af 5 Piranha 3 køretøjer ved integration af CIS-kommunikationsudstyr

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/09/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
General Dynamics European Land Systems-Mowag
Unterseestrasse 65
Kreuzlingen
8280
Schweiz
Telefon: +41 716775500
E-mail: info.wheeledvehicles@gdels.com
NUTS-kode: 00

Internetadresse: https://www.gdels.com/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 25 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i punkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere punkt. VI.4.3).

Værdien angivet i punkt. II.1.7) og V.2.4) er den af FMI estimerede værdi af kontrakten.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i punkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i punkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/09/2018

Send til en kollega

0.089