23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 203-461291
Offentliggjort
20.10.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Udbygning af centralkøl i 2. kvadrant - E05 Entreprise vedr. Styring og regulering


Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Energivej, Bygning 409
Kgs. Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Projektleder Yochai Ariel
E-mail: ariel@dtu.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dtu.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbygning af centralkøl i 2. kvadrant - E05 Entreprise vedr. Styring og regulering

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbudsforretningen gennemføres som et udbud med forhandling efter reglerne i udbudslovens § § 61-66. Der vil blive prækvalificeret 4 ansøgere til at deltage i forhandlingsprocessen.

Udbudsprocessen består af 3 faser:

i. prækvalifikation,

ii. indledende tilbud og forhandling,

iii. endeligt tilbud og tildeling.

Udbudsbetingelserne indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at ansøgere og senere de udvalgte tilbudsgivere sætter sig grundigt ind i udbudsbetingelser.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50721000
45331231
50730000
50700000
50720000
50500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

2800 Kgs. Lyngby

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det hermed udbudte entreprisekontrakt vedrører udbygning af centralkøl i 2 kvadrant på DTU Lyngby Campus. DTU’s formål med den udbudte udbygning af centralkøleanlægget er en bæredygtig og fremtidssikret centralkølforsyningen på DTU i Lyngby.

Det samlede projekt omhandler etablering af en ny kølecentral på DTU, Lyngby Campus i forbindelse med udbygning af centralkøl i 2. kvadrant. Projektet består af 6 storentrepriser:

- E01 - Jord, råhus, aptering, anlæg/kloak, byggeplads,

- E02 - Kølemaskiner, varmepumper, vekslere, rør + komponenter i B215, inkl. 1 årig driftsaftale,

- E03 - Kølerør, varmerør, omlægning af installationer i B210, ventilation, VVS, bygnings-el i B215,

- E05 - Styring af anlæg og bygningsinstallationer (HVAC), inkl. 1 årig driftsaftale,

- E06 - Tilpasning af styring mod eksisterende DTU-system,

- E07 - Højspændingskabler, transformere og koblingsudstyr samt hovedtavle i B215.

For at sikre at alle 6 entreprenører og DTU opnår et succesfuldt projekt med høj kvalitet, sikkerhed og fornuftige dækningsbidrag, har DTU besluttet, at alle entreprenører skal deltage i projektgennemgang og levere detailprojektering til DTU.

Formålet er at sikre, at der udarbejdes et endeligt tegningsmateriale, så parterne kan realisere målet om et produktivt projekt, hvor der leveres robust kølecentral til tiden, prisen og kvaliteten og som leverer en optimeret køling og styring af DTU’s kølecentraler. Herved opnår DTU på sigt store driftsbesparelser.

Entreprise E05 Styring og regulering omfatter følgende hovedopgaver:

(a) Automatik for styring regulering og overvågning af ny køle- varmecentral i B215K.

(b) Samspil med DTU’s eksisterende kølecentraler og kølering.

(c) Samspil med DTU’s eksisterende varmecentral i B415 og varmering.

(d) CTS-automatik til styring regulering og overvågning af normale bygningstekniske installationer (HVAC og el mv.) i bygning B215K.

(e) Anlægsbilleder på DTU Scadabrugerflade Viejo Citect for både A og B.

I ovenstående opgave under a. er der en stor del af integration til entreprenør (E02) der udfører det samlede køle- varmeanlæg.

For del (b.) udføres under entreprise E06 ændring og tilpasning af DTU’s eksisterende Schneider automatik i de andre kølecentraler på DTU så disse kan starte op som reserve og så der er samspil med den ny kølecentral i B215K.

For del (c) skal DTU lave tilpasning af den eksisterende styring af varmecentralen så der er samspil mellem den eksisterende og nye central. Der er en række data der skal udveksles og anvendes i styringen af ny køle-varmecentral i B215K.

E05 er et samlet udbud af en entreprisekontrakt og en 1-årig driftsaftale. Den samlede opgave tildeles til samme tilbudsgiver.

Udførelse af Entreprise E05 forventes at starte januar 2019 og AB92 aflevering forventes at være tredje kvartal 2020.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde samt styring af tid og kvalitet / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 45 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 085-190916
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbygning af centralkøl i 2. kvadrant - E05 Entreprise vedr. Styring og regulering

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

DTU har nu modtaget tilbud på de i alt 6 entrepriser, der indgår som en del af DTU samlede projekt vedrørende B215K Udbygning af centralkøl i 2. kvadrat.

Desværre har det vist sig, at de indkomne tilbud på 5 ud af 6 entrepriser overstiger DTU’s estimerede entrepriseudgift, og at den akkumulerede entreprisesum på alle 6 entrepriser tilsammen gør, at projektets økonomi er væsentligt overskredet.

Dette medfører, at DTU desværre er nødsaget til at annullere udbuddet, hvilket hermed meddeles. DTU indrykker ligeledes en bekendtgørelse i EU-tidende om annullationsbeslutningen.

I forhold til projektets økonomi har DTU’s vurdering omfattet selv anlægsudgiften. Som følge af, at økonomien er overskredet væsentligt, vil et eventuelt genudbud af en ændret centralkølefunktion forudsætte, at der udarbejdes et nyt projekt-scope der viser, at projektet kan realiseres til de midler, der er bevilget af DTU’s bestyrelse.

DTU beklager ulejligheden, takker for samarbejdet under dette udbud, og ser frem til fremtidige samarbejder om vedligeholdelse, renovering, og udvidelse af DTU’s forsyninger og bygningsmasse.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 3529100
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiver har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/10/2018

Send til en kollega

0.094