23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 212-484220
Offentliggjort
03.11.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Sjælland

EU-udbud af undersøgelseslamper


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
29190658
Alleen 15
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Pauline Dich-Johansen
Telefon: +45 93566052
E-mail: padi@regionsjaelland.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
29190941
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Ø
9220
Danmark
Kontaktperson: Brian Albrechtsen
E-mail: Brian.albrechtsen@rn.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Marianne Malek
E-mail: Marianne.malek@regionh.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionh.dk

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
29190925
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Thomas Kang Krægpøth
E-mail: Thomas.kraegpoth@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rm.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=222360&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=222360&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af undersøgelseslamper

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31524110
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Region Midtjyllands (på option) indkøb af levering, montering og installation af undersøgelseslamper.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31521000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Region Midtjyllands (på option) indkøb af levering, montering og installation af undersøgelseslamper. Nærmere oplysninger om udbuddet fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 gange, hver gang med op til 12 måneder. Der gælder dog særlige regler for forlængelse af kontrakten for den region, som er berettiget, men ikke forpligtet til at tiltræde kontrakten, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 11.1.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges 2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

Region Midtjylland deltager i udbuddet på option og er således berettiget, men ikke forpligtet til at indgå kontrakt med den valgte tilbudsgiver. Region Midtjylland skal senest den 31.7.2020 beslutte, om de ønsker at tiltræde aftalen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 11.1.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i udbudsbilag 1, ESPD, del IV, afkrydse ”α” for at bekræfte, at tilbudsgiver opfylder mindstekravene vedr. økonomisk og finansiel kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgivers egenkapital (ultimo året) for det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed, udgør minimum 5 000 000 DKK. Ved »det seneste disponible regnskabsår« forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt udbudsbilag 1, ESPD, med de krævede oplysninger. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal det endvidere dokumenteres, at denne virksomhed har givet tilsagn om at stille de fornødne ressourcer til rådighed, hvilket kan ske ved at udfylde og vedlægge tilbuddet støtteerklæringen i Kontraktbilag 7.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt udbudsbilag 1, ESPD, med de krævede oplysninger og udfylde og vedlægge Kontraktbilag 6.

Ordregiver vil forud for tildeling af kontrakten indhente dokumentation for den formodede vindende tilbudsgivers opfyldelse af mindstekrav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet. Som dokumentation for egenkapitalens størrelse skal den vindende Tilbudsgiver fremsende følgende, afhængigt af hvilken kategori af virksomhed, Tilbudsgiver tilhører:

- Hvis Tilbudsgiver er revisionspligtig: Seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring,

- Hvis Tilbudsgiver ikke er revisionspligtig: Enten seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring eller revisors reviewerklæring om egenkapitalens størrelse for seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i udbudsbilag 1, ESPD, del IV, afkrydse ”α” for at bekræfte, at tilbudsgiver opfylder mindstekravene vedr. teknisk og faglig kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen, jf. pkt. IV.2.2 i nærværende udbudsbekendtgørelse.

For at udgøre en sammenlignelig reference er det et mindstekrav, at referencen vedrører både levering, montering og installation af undersøgelseslamper til en offentlig eller privat kunde i form af en kontrakt eller rammeaftale, hvor værdien af leveringen, monteringen og installationen samlet udgør minimum 200 000 DKK (ekskl. moms) af den pågældende kontrakt eller rammeaftale.

Ordregiver vil forud for tildeling af kontrakten indhente dokumentation for den vindende tilbudsgivers opfyldelse af mindstekrav vedr. teknisk og faglig kapacitet i form af referenceliste, som skal indeholde følgende:

1) Beskrivelse af referencen, herunder hvorvidt der har været tale om levering, montering og installation af undersøgelseslamper;

2) Kontraktens værdi (beløb i DKK ekskl. moms), forstået som den samlede værdi af levering, montering og installation af undersøgelseslamper. Dvs. andre ydelser/produkter må ikke indgå i dette beløb;

3) Dato for kontraktens opstart, forstået som dato for kontraktunderskrift. Bemærk at reference ikke vil blive taget i betragtning, såfremt dato for kontraktens opstart ligger tidligere end 3 år fra dato for tilbudsfristen, jf. nærværende udbudsbekendtgørelses pkt. IV.2.2;

4) Slutdato, forstået som dato for kontraktens udløb eller afslutning. Der er ikke et krav om, at kontrakten skal være udløbet eller afsluttet på tidspunktet for tilbudsafgivelse;

5) Modtager, herunder kundens navn samt kontaktperson hos kunden. Bemærk, at ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de angivne referencer.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Social ansvarlighed - Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 21.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/11/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/11/2018
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud (der henvises til Udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser):

- Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

- Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2,

- Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3,

- Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk.1, nr. 4,

- Ophævelse eller lignende sanktion, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5,

- Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6,

- Ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7.

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt denne er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 - 136 og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, medmindre udelukkelse kan undlades på grundlag af udbudslovens øvrige bestemmelser, herunder § 138.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnerens Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/10/2018

Send til en kollega

0.113