23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 215-491798
Offentliggjort
08.11.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/225

Indlevering af tilbud

Til
10.12.2018 Kl. 10:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/225

Udbyder

Aalborg Forsyning

Vindere

Valgt leverandør

(30.01.2019)
Stark A/S
Håndværkervej 5
9000 Aalborg

Rammeaftale vedrørende levering af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til Aalborg Kommune inkl. selskaber


Aalborg Forsyning

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Forsyning
33164610
Stigsborg Brygge 5
Nørresundby
9400
Danmark
Kontaktperson: Mette Berg Hansen
Telefon: +45 25204573
E-mail: mette.berg@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.aalborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Aalborg Kommune
29189420
Boulevarden 13
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Mette Berg Hansen
E-mail: mette.berg@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborg.dk

I.1) Navn og adresser
Aalborg Energi Holding A/S
37189170
Stigsborg Brygge 5
Nørresundby
9400
Danmark
Kontaktperson: Mette Berg Hansen
E-mail: mette.berg@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Aalborg Vand Holding A/S
32651747
Stigsborg Brygge 5
Nørresundby
9400
Danmark
Kontaktperson: Mette Berg Hansen
E-mail: mette.berg@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Nordjyllandsværket A/S
37189294
Nefovej 50
Vodskov
9310
Danmark
Kontaktperson: Mette Berg Hansen
E-mail: mette.berg@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/225
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/225
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rammeaftale vedrørende levering af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til Aalborg Kommune inkl. selskaber

 

Sagsnr.: 2018-080295
II.1.2) Hoved-CPV-kode
18100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til Aalborg Kommune inkl. selskaber.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18100000
18130000
18830000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver har til hensigt at indgå en rammeaftale med én leverandør vedrørende grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til enheder, institutioner og forsyningsselskaber under Aalborg Kommune. Her er tale om en 2-årig rammeaftale, men mulighed for forlængelse på uændrede rammeaftalevilkår i 2 gange 12 måneder (option for Ordregiver).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 gange 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Rammeaftalen kan forlænges på uændrede rammeaftalevilkår i 2 gange 12 måneder (option for Ordregiver).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysninger om tilbudsgivers samlede årsomsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgivers samlede omsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår har været minimum 3 000 000 DKK årligt.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige aftaler med levering af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til en større gruppe brugere, der er udført i løbet af de sidste 3 kalenderår (2016, 2017 og 2018), med angivelse af opgavens økonomiske omfang, tidsperiode, antal brugere, kundenavn samt kontaktperson og kontaktdetaljer hos samme.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har erfaringer fra mindst 2 lignende aftaler i løbet af de seneste 3 kalenderår (2016, 2017 og 2018), uden væsentlige reklamationer gående på kvalitet og overholdelse af leveringsfrister. Med lignende aftale menes aftaler med et bredt sortiment af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til en gruppe brugere på over 50 stk. Aalborg Forsyning forbeholder sig retten til at kontakte den/de anførte referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I henhold til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/12/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/12/2018
Tidspunkt: 10:01
Sted:

 

Aalborg

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på klfu.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/11/2018

Send til en kollega

0.1