23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 215-491904
Offentliggjort
08.11.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Ændring af kontrakt om levering af boroskopsystemer til brug for inspektion af flymotorer


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
16287180
Lautrupbjerg 1 - 5
København
2750
Danmark
Kontaktperson: Josephine Søegaard Knop
Telefon: +45 28596445
E-mail: josk@kammeradvokaten.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ændring af kontrakt om levering af boroskopsystemer til brug for inspektion af flymotorer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50211210
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har foretaget en ændring af en ændring af en eksisterende kontrakt med leverandøren (kontrakt nr. 4600004403) om levering af boroskopsystemer, således at den i stedet for at omfatte skoper med Eksterne arbejdskanaler nu omfatter skoper med Interne/Indbyggede arbejdskanaler.

Det er FMI's vurdering, at kontraktændringen kunne ske med hjemmel i udbudslovens § 183, da den påtænkte ændring ikke udgjorde en ændring af kontraktens overordnede karakter, da ændringen ikke oversteg 50 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt, og idet ændringen var nødvendiggjort at udefrakommende og for FMI uforudsigelige forhold.

På denne baggrund er det FMIs vurdering, at ændringen ikke udgjorde en ændring af grundlæggende elementer i kontrakten, og at ændringen derfor kunne foretages inden for de udbudsretlige rammer for ændringer af kontrakter.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 381 681.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38624000
38600000
38636000
50211210
50211212
71631000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne bekendtgørelse angår ændringen af en kontrakt, som Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) indgik med leverandøren den 7.11.2016 (kontrakt nr. 4600004403) om levering af boroskopsystemer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Da denne ordretildelingsbekendtgørelse vedrører en kontraktændring, blev den ikke tildelt på grundlag af en udbudsprocedure og således heller ikke på grundlag af tildelingskriterier. Udfyldelsen af pkt. II.2.4) Tildelingskriterier er således alene sket af hensyn til udfyldelsen af obligatoriske felter i denne bekendtgørelse.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har foretaget en ændring af en ændring af en eksisterende kontrakt med leverandøren (kontrakt nr. 4600004403) om levering af boroskopsystemer, således at den i stedet for atomfatte skoper med Eksterne arbejdskanaler nu omfatter skoper med Interne/Indbyggede arbejdskanaler. Årsagen til ændringen var, at den tekniske konstruktion af skoperne med eksterne arbejdskanaler indebar en sikkerhedsmæssig risiko for dele af boroskoperne ville beskadige flymotorer under inspektion, hvilket ultimativt ville kunne indebære sikkerhedsmæssige risici for F-16 flyenes funktionalitet og dermed også det personel, der betjener flyene.

Kontraktændringen indebar en økonomisk forøgelse af kontraktværdien med 1 381 681 DKK, svarende til ca. 43% af værdien af den oprindelige kontraktværdi på ca. 3 200 000 DKK.

Det er FMI's vurdering, at kontraktændringen kunne ske med hjemmel i udbudslovens § 183, da den påtænkte ændring ikke udgjorde en ændring af kontraktens overordnede karakter, da ændringen ikke oversteg 50 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt, og idet ændringen var nødvendiggjort at ude frakommende og for FMI uforudsigelige forhold.

På denne baggrund er det FMIs vurdering, at ændringen ikke udgjorde en ændring af grundlæggende elementer i kontrakten, og at ændringen derfor kunne foretages inden for de udbudsretlige rammer for ændringer af kontrakter.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 180-408082
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Ændring af kontrakt om levering af boroskopsystemer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
02/10/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Endotest A/S
34904790
Roskilde
4000
Danmark
NUTS-kode: DK0

Internetadresse: http://www.endotest.dk/

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 381 681.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 381 681.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2,stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/11/2018

Send til en kollega

0.09