23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 221-505587
Offentliggjort
16.11.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Flyverhjemmeværnet (HJV)

Ændring af kontrakt vedrørende leasing af 2 fly til Flyverhjemmeværnet


Flyverhjemmeværnet (HJV)

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Flyverhjemmeværnet (HJV)
Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej 26
Vordinborg
4760
Danmark
Kontaktperson: Forrentingsområdechef Carsten Nørgaard
E-mail: fmi-lu-chf@mil.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.hjv.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ændring af kontrakt vedrørende leasing af 2 fly til Flyverhjemmeværnet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34711100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

HJV har i henhold til udbudsbekendtgørelse 2014/S 058-096948 offentliggjort den 22.3.2014 gennemført et begrænset udbud (direktiv 2004/18/EF) af en kontrakt om leasing af 2 fly til HJV inkl. vedligeholdelse af flyene samt gennemført en fuld udbudsprocedure. Kontrakten blev tildelt til CAE Aviation Sarl (CAE), jf. bekendtgørelse om indgåede kontrakter 2017/S 239-495899 offentliggjort den 13.12.2017. Nærværende bekendtgørelse vedrører indgåelse af et tillæg til kontrakten vedrørende anvendelse af 1 af de 2 fly til deltagelse i Frontex operationer. Første udsendelse forventes at finde sted i løbet af 2019. Se nærmere beskrivelse i afsnit II.2.4.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 100 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og HJV har i henhold til udbudsbekendtgørelse 2014/S058-096948 offentliggjort den 22.3.2014 gennemført et begrænset udbud efter udbudsdirektivet (direktiv 2004/18/EF) af en kontrakt om leasing af 2 fly til HJV inkl. vedligeholdelse af flyene samt gennemført en fuld udbudsprocedure. Kontrakten blev tildelt til CAE Aviation Sarl (CAE), jf. bekendtgørelse om indgåede kontrakter 2017/S 239-495899 offentliggjort den 13.12.2017. Leasingkontrakten har en varighed på 5 år efter levering af det 2 fly med option på forlængelse i yderligere 2 år. De 2 fly blev leveret i september 2015. Denne bekendtgørelse vedrører indgåelse af et tillæg til kontrakten vedrørende anvendelse af 1 af de 2 fly til deltagelse i Frontex operationer, hvoraf første udsendelse forventes at finde sted i 2019. Danmark har forpligtet sig til at bidrage til Frontex, som er EU's grænseagentur, og det har til opgave at koordinere medlemsstaternes kontrol af EU's ydre grænser. Behovet for at anvende det ene fly i Frontex er opstået i kølvandet på flygtningekrisen, og Danmarks plan om markant at forøge Danmarks bidrag til Frontex. Flyet skal - på samme måde som i Danmark - anvendes til kystovervågning, herunder eftersøgnings- og redningsoperationer. I forbindelse med dette kontrakttillæg er der offentliggjort en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 2018/S 184-416241 og en ændringsbekendtgørelse 2018/S 207-472554.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Værdien angivet i pkt. II.1.7 og V.2.4 er værdien af tillægget til kontrakten, og er således ikke udtryk for kontraktens samlede værdi. Kontraktens samlede værdi inklusiv tillæg og option udgør ca. 54 000 000 DKK.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Ændringen er omfattet af udbudslovens § 183 (lov nr. 1564 af 15.12.2015), idet ændringen omfattet af tillægget ikke har kunnet forudses af en påpasselig ordregiver. Anvendelsen af flyet i Frontex kunne ikke være forudset på tidspunktet for gennemførelsen af udbuddet. Der er tale om en flykapacitet, der varetager mange forskellige opgavetyper, hvis konkrete udførelse hovedsageligt er politisk bestemt. Behovet for øget dansk biddrag til Frontex er i væsentlig grad forårsaget af den øgede flygtningestrøm til EU, som særligt har skabt og skaber problemer ved middelhavet. Et forhold som er tiltaget efter udbuddets gennemførsel. Det bemærkes samtidig, at kontraktens overordnede karakter ikke ændres som følge af tillægget, ligesom ændringen ikke medfører en forøgelse på over 50% af den oprindelige kontrakt, hvorfor kontrakttillægget har kunnet indgås uden gennemførsel af en ny udbudsprocedure.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2014/S 058-096948
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4600003654
Betegnelse:

Ændring af kontrakt om leasing af 2 fly til Flyverhjemmeværnet (HJV)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
22/10/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
CAE Aviation Sarl Luxembourg
Luxembourg Airport
Luxembourg
1110
Luxembourg
NUTS-kode: LU
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 100 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

I henhold til pkt. II.2.5, så vedrører denne bekendtgørelse en ændring af en eksisterende kontrakt. Kontrakten blev i sin tid tildelt til den leverandør (CAE), der i sit tilbud demonstrerede det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 2, (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2018

Send til en kollega

0.09