23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 223-509894
Offentliggjort
20.11.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI)

Kontrakt om køb af 35 stk. Flotation Cartridges til EH101-helikopterne


Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI)

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI)
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Morten Winther, FMI
Telefon: +45 72814000
E-mail: fmi-id-olu02@mil.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om køb af 35 stk. Flotation Cartridges til EH101-helikopterne

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34711500
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriet, Materiel og Indkøbsstyrelsen (FMI) har indgået kontrakt med UTC Aerospace Systems - L'Hotellier (Frankrig) om anskaffelse af 35 stk. Flotation Cartridges ("FC") til Forsvarets EH101-helikoptere. En FC er en inflationscylinder, som sidder i en ventil monteret på en trykbærende heliumfyldt beholder i helikopterens landingsstel. FC’en fungerer på den måde, at den i tilfælde af helikopterens nødlanding på vand vil slå hul i en membran i ventilen, således at heliumstoffet fra beholderen vil flyde ud i særligt indbyggede flydepontoner, som gør det muligt for EH101-helikopteren at flyde.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 236 046.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34731700
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.1.4 ovenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

EH101-helikopterne anvendes til løbende indsatser i bl.a. Forsvarets Eftersøgnings- og redningstjeneste (”SAR”) og Taktisk Troppe Transport (”TTT”). I SAR rollen samarbejder Forsvaret med andre myndigheder, herunder politi, sygehusvæsnet i forbindelse med redningsarbejde og eftersøgning både til vands og over land. I TTT rollen kan der eksempelvis være tale om eftersøgninger i middelhavet mv. Forsvaret havde et presserende og ikke forudseeligt behov for at anskaffe de 35 stk. Flotation Cartridges, idet flere af EH101-helikopterne ikke havde funktionsdygtige FC'ere. Det ville ganske enkelt ikke være forsvarligt under hensyn til personel-og materielsikkerheden at flyve uden funktionsdygtige FC'ere. Et fuldt og funktionelt SAR beredskab er afgørende for Forsvarets mulighed for bl.a. at redde mennesker nødstedt til søs, foretage sygetransport mv. Manglende funktionelle FC’ere kan således have betydelige konsekvenser for Forsvarets evne til at udføre SAR og TTT operationer, og i den yderste konsekvens kunne det betyde, at Forsvaret – og Danmark – ikke har et operativt SAR beredskab. Det var således nødvendigt, at Forsvaret anskaffede disse. FMI har vurderet, at anskaffelsen er undtaget udbudspligt i henhold til udbudslovens § 80, stk. 5.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
04/09/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
UTC Aerospace Systems - L'Hotellier
4 Rue Henri Poincaré
Antony Cedex
F-92167
Frankrig
NUTS-kode: FR
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 236 046.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 2, (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordre-giveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/11/2018

Send til en kollega

0.109