23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 235-537675
Offentliggjort
06.12.2018
Udbudstype
Konkurrencepræget dialog

Udbyder

Lycksele kommun

LYST-IT KPD Gemensam IT-infrastruktur


Lycksele kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Lycksele kommun
212000-2635
Storg 22
Lycksele
921 81
Sverige
Telefon: +46 950-16256
E-post: johan.celinder@lycksele.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lycksele.se

Upphandlarprofil: https://www.e-avrop.com/lycksele/e-User/Default.aspx

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/lycksele/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=40526
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/lycksele/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=40526
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

LYST-IT KPD Gemensam IT-infrastruktur

Referensnummer: UH-2018-150
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
32400000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser tjänster och produkter som LYST-IT har behov av för att kunna leverera prissatta, paketerade och managerade tjänsteleveranser till kommunernas verksamheter samt för andra juridiska personer där medlemskommunerna har ett dominerande ägarinflytande och har avtal om leverans av IT-tjänster. Se i övrigt upphandlingsdokumenten

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 18 865 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
32400000
32420000
32410000
72000000
72100000
72590000
72600000
51610000
48000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Nuts-kod: SE331
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Utförs i Lycksele och Storuman

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser tjänster och produkter som LYST-IT har behov av för att kunna leverera prissatta, paketerade och managerade tjänsteleveranser till kommunernas verksamheter samt för andra juridiska personer där medlemskommunerna har ett dominerande ägarinflytande och har avtal om leverans av IT-tjänster.

Upphandlingen omfattar följande leveransområden:

— Kommunikation

— Virtualiseringsmiljö, skapande av virtuella tomma hostar

— Infrastrukturella tjänster

— Webbserverstruktur & Databasinfrastruktur

— Identitetshantering, Autentisering, Federation, Integration och Office 365

— ITSM, Självbetjäningsportal, Inköp

— Klienthantering, Distribuera applikationer

— Backup, Logghantering

— Övervakning

— Säkerhet, IT-säkerhet, Informationssäkerhet

— Införande- och övertagandeprojekt

— Support och underhåll för levererade produkter och tjänster

Vi avser att i den nya miljön återanvända gjorda investeringar och nyttja befintlig kompetens. Det innebär att vi i dialogen tillsammans med selekterade dialogdeltagare diskuterar hur detta på bästa sätt kan genomföras.

Några exempel på de gjorda investeringar vi funderar på att återanvända är:

— Trådlösa nät

— E-posttvätt

— Skydd mot skadlig kod och surffilter

— Förbindelser mellan kommunernas olika lokaler

— Integration av externa system

De kompetensområden vi i dag har investerat i och vill fortsätta använda är:

— Virtualiseringsplattform

— Generell Microsoft kompetens

Denna intention gör att det blir svårt att bedöma kontraktsvärdet med hög precision, då vi i skrivande stund inte vet vilka av dessa områden där återbruk kan genomföras. Det i annonsen angivna kontraktsvärdet är därför vår bästa uppskattning men kan därför inte ses som ett löfte.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 18 865 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2019
Slut: 30/09/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se upphandlingsdokumenten = 4 + 2 + 2

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 3
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Se upphandlingsdokumenten

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Se upphandlingsdokumenten

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se upphandlingsdokumenten

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Konkurrenspräglad dialog
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
Användning av ett förfarande i successiva etapper i syfte att gradvis minska antalet lösningar att diskutera eller anbud att förhandla
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/01/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 05/02/2019
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 07/11/2019
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:

Se upphandlingsdokumenten

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
Umeå
901 05
Sverige
Telefon: +46 90-177400
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Fax: +46 90-137588

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
05/12/2018

Send til en kollega

0.125