23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 237-541744
Offentliggjort
08.12.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Ærø Kommune

EU-udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning til Ældre og Sundhed i Ærø Kommune


Ærø Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ærø Kommune
28856075
Statene 2
Ærøskøbing
5970
Danmark
Kontaktperson: Christian Lindemer
E-mail: kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aeroekommune.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://tender.konnect.dk/invite/124

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning til Ældre og Sundhed i Ærø Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af vask og leje af beklædning til Ærø Kommune, Ældre og Sundhed. Leverandøren skal levere ren beklædning og afhente brugt beklædning, på Ældre og Sundheds lokationer.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 300 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Ærø Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal levere ren beklædning og afhente brugt beklædning, på Ældre og Sundheds lokationer.

Der er ikke fastsat krav til en kommende leverandør for så vidt angår frekvens for levering og afhentning af arbejdsbeklædning. Levering og afhentning skal ske indenfor rammerne af Bilag 4 - Udkast til Kontrakt og de af Kontraktbilag A – Kravspecifikation fastsatte krav og oplysninger om lokationernes fysiske rammer og muligheder for opbevaring af rene og beskidte beklædningsgenstande.

Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet Kontrakt kan opnås mere fordelagtige priser. Det vurderes tillige at der er tale om en sammenhængende ydelse af levering af arbejdsbeklædning til Ordregivers medarbejdere i Ældre og sundhed.

Beklædningen:

Der skal leveres beklædning til medarbejdere der arbejder inden for følgende områder på ældre og sundhedsområdet:

- Hjemmepleje,

- Madservice,

- Hjemmesygepleje,

- Dagcentre,

- Plejecentre,

- De Gamles Hjem i Rise,

- Gilleballehus i Ærøskøbing,

- Marstal Ældrecenter i Marstal,

- Søkilden i Ærøskøbing.

- Genoptræning:

Omfanget af beklædning til Ordregivers medarbejdere:

Medarbejdere på fuld tid har typisk 20-21 arbejdsdage på en måned.

Medarbejdere på deltid, kan have forskelligartet arbejdstid, bl.a. med udgangspunkt i følgende:

- Deltid med færre vagter pr. måned end fuldtids ansatte. Det gælder bl.a. faste aften- og nattevagter,

- Deltid med samme antal vagter pr måned som fuldtidsansatte, idet de har kortere arbejdstid pr. vagt,

- Deltid med færre vagter, men som har kalkuleret med et x antal ekstra vagter pr. måned som vikar. Svarer for nogen næsten til fuld tid, men giver en større frihed til selv at bestemme over arbejdstiden.

Deltidsmedarbejdere har dermed et behov for individuel tilpasning set i forhold til den enkelte medarbejders konkrete arbejdstid.

De specifikke krav til beklædningen fremgår af Kontraktbilag A – Kravspecifikation. Flere detaljer om områderne og lokationerne fremgår af Bilag 6 – Leveringssteder.

Det fremadrettede beklædningsbehov er vurderet med baggrund i en spørgeskemaundersøgelse hvor alle medarbejdere har skulle tilkendegive deres behov for beklædning. I Kontraktbilag B – Tilbudsliste er anført det forventede antal medarbejdere der skal anvende beklædningsgenstandene baseret på informationer fra medarbejdere. Beklædningsomfanget justeres endeligt i forbindelse med opmåling af medarbejderne i implementeringsperioden.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet (vareprøver) / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Vedr. pkt. II.2.7 oplyses det endvidere, at Kontrakten kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel, dog tidligst til udløb pr. 30.6.2023.

Vareprøver:

Ordregiver efterspørger vareprøver til vurdering af underkriteriet Kvalitet (vareprøver).

Aflevering af vareprøver sker i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 1.6 Vejledende tidsplan, og afleveres senest d. 22.10.2018.

Af udbudsbetingelsernes pkt. 3.3.3. fremgår de nødvendige oplysninger for korrekt aflevering af vareprøver.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 158-362240
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/12/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Ø-Vask ApS
33374305
Vestergade 30 b
Marstal
5960
Danmark
Telefon: +45 40446599
E-mail: oe-vask@mail.dk
NUTS-kode: DK031
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 300 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Spørgsmål og svar:

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i TenderKonnect ved at klikke på ikonet ”+” under ”Spørgsmål”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver.

Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade spørgsmål/svar-dokumentet under ”Dokumenter”.

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i systemet.

I henhold til tidsplanen i udbudsbetingelserne punkt 1.7 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af TenderKonnect skal stilles til supporten: support@konnect.dk eller 78 75 01 03.

Verifikation af ESPD:

Hvis tilbudsgiver eller enheder som tilbudsgiver baserer sig på er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Politiet (Kriminalregistret), hvorfor tilbudsgiver og enheder som tilbudsgiver baserer sig på skal udfylde og underskrive en samtykkeerklæring, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af Serviceattesten. For oplysninger om hvordan serviceattesten bestilles, henvises der til følgende hjemmesiden: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmodning_om_serviceattest_-_ny

Serviceattesten må maksimalt være 12 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringskrivelsen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. 2 uger fra bestilling af Serviceattesten er modtaget.

Hvis tilbudsgiver eller enheder som tilbudsgiver baserer sig på ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til e-Certis kan hentes under følgende link: https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Såfremt tilbudsgivers eller enhedernes hjemland ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan disse erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres. Det følger af svar fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, jf. http://bedreudbud.dk/spoerg-eksperterne

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode tilbudsgiveren eller enheder som tilbudsgiver baserer sig på om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på klfu.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/12/2018

Send til en kollega

0.138