23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 030-066432
Offentliggjort
12.02.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
12.03.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cedmrvniha

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Tagsten til brug for restaurering og modernisering af De Gule Stokke i Nyboder, etape 2


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
16287180
Arsenalvej 55
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Jette Wolf
Telefon: +45 25415340
E-mail: fes-pso08@mil.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cedmrvniha
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cedmrvniha
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Begrænset udbud af indkøb af tagsten til brug for restaurering og modernisering af De Gule Stokke i Nyboder, etape 2

 

Sagsnr.: 2016/004387
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved nærværende udbudsbekendtgørelse genudbydes aftale om levering af tegltagsten (vingetagsten, vingetagsten uden skrå afskæring, tagsten med dobbeltvinge, rygningssten) og bindere i begrænset udbud.

Tagstenene skal specialfremstilles, således at de i farve, geometri og overfladestruktur ligner de oprindelige tagsten fra Nyboder.

Tagstenene skal forventeligt leveres fra uge 44 2019.

Restaureringsarbejderne på projektet pågår, og datoer i nærværende udbudsmateriale kan blive justeret i løbet af udbudsproceduren.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44100000
44110000
44111000
44190000
44192000
44140000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (herefter benævnt ”Ordregiver”) gennemfører restaurering og modernisering af De Gule Stokke i Nyboder, etape 2, i hvilken forbindelse der skal anvendes tagsten og bindere til udførelse af ny tagbelægning på de omfattede stokke. Tagstenene med tilhørende bindere indgår i restaurerings- og moderniseringsprojektet som en bygherreleverance og indkøbes ved nærværende udbud.

Ordregiver har tidligere, som pilotprojekt, gennemført restaurering og modernisering af De Gule Stokke i Nyboder, etape 1, beliggende henholdsvis Hjertensfrydsgade og Delfingade. Til restaurering og modernisering af De Gule Stokke i Nyboder, etape 1, er der specialfremstillet tagsten, som i farve, geometri og overfladestruktur ligner de oprindelige tagsten på De Gule Stokke i Nyboder. Til etape 2 skal der fremstilles og leveres tagsten, som i farve, geometri og overfladestruktur ligner de oprindelige tagsten, som senest udtrykt i pilotprojektet.

Ordregiver gør brug af en anonym vareprøve som del af tilbudsevalueringen, og der ydes et honorar på 20 000 DKK for levering af denne. Processen er beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 3.2 og 3.4.2.2.

Der afholdes informations- og besigtigelsesmøde ved De Gule Stokke torsdag den 21.2.2019, som det nærmere er beskrevet i udbudsbetingelserne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der vil blive prækvalificeret 5 ansøgere, som herefter vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt flere end 5 ansøgere lever op til de stillede minimumskrav til egnethed, jf. pkt. III.1.3), vil der blive foretaget en begrænsning af antallet af ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, idet der foretages en vurdering af, hvilke af ansøgerne der har dokumenteret de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte opgave.

Vurderingen sker ved, at Ordregiver evaluerer de referencer, der er angivet af ansøgerne i ESPD, del IV, afsnit C, og giver dem point ud fra hvor sammenlignelige de leverancer, som referencerne vedrører, er med den udbudte opgave.

Med ”sammenlignelige referencer” sigtes der primært til referencer vedrørende leverancer af tilsvarende art og kompleksitet, dvs.:

- Om referencerne vedrører fremstilling og levering af specialfremstillede tagsten eller fremstilling og levering af en standardmodel, idet erfaring med fremstilling og levering af specialfremstillede tagsten vægter højere end standardmodeller. Ved ”specialfremstillede tagsten” forstås tagsten, som er udviklet ud fra købers anvisninger og specifikationer til et specifikt projekt for en køber, og som ikke indgik i ansøgerens sortiment forud for det specifikke projekt, til hvilket tagstenene er udviklet til,

- Hvorledes de tagsten, som referencerne vedrører, blev fremstillet og bearbejdet, herunder om de var håndfremstillede, håndstrøgne, strøget over med klud, svamp, handske eller lignende, idet det vægter positivt, såfremt referencerne illustrerer erfaring med at efter- eller håndbearbejde maskinfremstillede tagsten, hvorved tagstenenes overflade bringes så tæt på håndfremstillede sten som muligt, idet det forudsættes, at der ved maskinfremstilling af tagsten ikke kan opnås det ønskede resultat uden efter bearbejdning.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, afsnit IV.C. med angivelse af følgende oplysninger:

— en liste over ansøgers 5 betydeligste sammenlignelige referencer inden for fremstilling og levering af specialfremstillede tagsten, som ansøger har udført inden for de seneste 10 år.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Hvis der er angivet mere end 5 referencer, vil alene de første 5 referencer indgå i evalueringen. Hvis ansøger er et konsortium hhv. baserer sin tekniske og faglige formåen på 1 eller flere støttende virksomheder, vil de første 5 referencer blive talt fra virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede, jf. punkt VI.3, er udpeget, hhv. fra ansøger selv. Har virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede er udpeget, hhv. ansøger ikke angivet fem referencer, tælles de resterende referencer fra de øvrige deltagere i konsortiet/de støttende virksomheder efter en oplistning af virksomhederne i alfabetis krække følge.

ESPD’et fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekravene til teknisk og faglig formåen samt hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. pkt II.2.9). Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen. Dog forbeholder Ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen anførte kunde med henblik på at få bekræftet oplysningerne i referencen.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre, skal virksomheden i forbindelse med ansøgningen dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige tekniske og faglige kapacitet. I modsat fald vil Ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders tekniske og faglige formåen end ansøgers egen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af arbejderne, som kontrakten omfatter, skal de konkrete dele af arbejderne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Minimum én reference der dokumenterer, at ansøger i løbet af de seneste 10 år har leveret sten til et restaureringsprojekt, arbejder på en kirke eller en fredet bygning, eller tilsvarende arbejder på bevaringsværdige bygninger, for så vidt angår arbejder der er udført i andre lande end Danmark.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar inddraget i relevant omfang. Der er herunder stillet kontraktmæssigt krav i henhold til ILO-konvention 94 og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget for den pågældende sammenslutning. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til konsortieerklæring, som ansøger kan benytte.

Konsortieerklæring skal fremsendes når konsortiet har modtaget meddelelse om, at konsortiet tildeles kontrakten.

Den ansøger, der tildeles kontrakten, skal påtage sig en 30-årig frostgaranti, hvorom der henvises til leverancekontraktens afsnit 6.2.2.1.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 092-208301
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/03/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via Ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, iBinder, jf. punkt I.3), hvor der er indsat link dertil. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Det er ansøgers ansvar at holde sig opdateret med eventuelle offentliggørelser på iBinder;

2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste oploadede udgave være den gældende;

3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder;

4) På udbudssiden vil der være en xml-fil til ESPD. Ansøger skal sammen med sit tilbud indgive dette ESPD i udfyldt stand som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøger baserer sig på. Der henvises til Ordregivers vejledning til ESPD;

5) Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrunden anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138;

6) Ordregiver skal, før der træffes endelig beslutning om tildeling, eller såfremt dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt, kræve, at den ansøger, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægger dokumentation for de foreløbige oplysninger, som ansøger har afgivet i ESPD’et, jf. udbudslovens § § 151-152, jf. § 153. Ansøger skal have en passende frist til at fremlægge dokumentationen, som bl.a. kan bestå af en serviceattest eller lignende dokumentation;

7) I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er estimeret og regnet fra kontrakt underskrivelsen;

8) Ordregiver gør opmærksom på, at såfremt det konkret skønnes nødvendigt af hensyn til sikring af konkurrencen og overholdelse af ligebehandlingsprincippet, vil ansøgere, der afgiver mere end ét tilbud, blive afvist. Det samme gør sig gældende, såfremt der i et ansøgende konsortium eller lignende sammenslutning deltager en eller flere virksomheder fra andre ansøgende konsortier eller lignende sammenslutninger eller en eller flere individuelle ansøgere. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøger om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere tilbud ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige ansøgeres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og ansøgere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
København
2100
Danmark
Telefon: +45 72200030
E-mail: erst@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2019

Send til en kollega

0.111