23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 053-121548
Offentliggjort
15.03.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Utrustning för personligt skydd


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
202100-5984
651 81
Karlstad
Sverige
Kontaktperson: Julianna Olofsson
E-post: julianna.olofsson@ecenea.se
Nuts-kod: SE311

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.msb.se

Upphandlarprofil: https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Sa-arbetar-MSB/Upphandling/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Utrustning för personligt skydd

Referensnummer: 18/86
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
35113400
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, nedan kallad den upphandlande myndigheten, inbjuder till anbudsgivning gällande Utrustning för personligt skydd med diarienummer 18/86, enligt bifogade handlingar.

Upphandlingen handläggs administrativt av Ecenea Väst AB.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
18444110
18900000
33735100
35113000
35113430
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE311
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, nedan kallad den upphandlande myndigheten, inbjuder till anbudsgivning gällande Utrustning för personligt skydd med diarienummer 18/86, bifogade handlingar.

Upphandlingen handläggs administrativt av Ecenea Väst AB.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 247-567675
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar 2019-02-25 att rubricerad upphandling ska avbrytas.

MSB har funnit att upphandlingsdokumentet är behäftat med allvarliga brister som inte kan rättas. Bristerna består av otydliga och ofullständiga krav och felaktiga volymangivelser vilket kan ha medfört att det funnits utrymme för olika tolkningar och taktisk anbudsgivning. Dessa brister har uppmärksammats vid en detaljgranskning av de inkomna anbuden.

I den uppkomna situationen har MSB inte kunnat göra en objektiv jämförelse mellan anbuden. MSB kan därmed inte garantera att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas.

Mot ovanstående bakgrund har därför MSB fattat beslut om att avbryta upphandlingen.

För information får vi meddela att inkomna anbud är sekretessbelagda i avvaktan på ny upphandling som kommer att publiceras inom kort.

Visma annons: https://opic.com/id/afuysphtye

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Karlstad
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/03/2019

Send til en kollega

0.092