23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 117-288351
Offentliggjort
20.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Svenska Kraftnät

Upphandling av förrådstjänster


Svenska Kraftnät

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Svenska Kraftnät
202100-4284
Sturegatan 1
Sundbyberg
172 24
Sverige
Kontaktperson: Kamilla Nilsson
Telefon: +46 706228660
E-post: kamilla.nilsson@svk.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.svk.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/svk/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45826
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/svk/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45826
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Elförsörjning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av förrådstjänster

Referensnummer: SVK2018/681
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50800000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Svenska kraftnät upphandlar skötsel av fastighet och förrådsverksamheten för stamnäts- och beredskapsförrådet i Åsbro, utanför Hallsberg. Arbetet innefattar även administration och hantering av fordon, redskap och materiel för det svenska stamnätet för elöverföring samt fordon, redskap och materiel för den svenska elberedskapen. Förråden är lokaliserade intill varandra och det är samma typ av kompetens som krävs för båda förråden.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 38 400 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
50800000
50600000
50100000
79991000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Åsbro

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Svenska kraftnät upphandlar skötsel av fastighet och förrådsverksamheten för stamnäts- och beredskapsförrådet i Åsbro, utanför Hallsberg. Arbetet innefattar även administration och hantering av fordon, redskap och materiel för det svenska stamnätet för elöverföring samt fordon, redskap och materiel för den svenska elberedskapen. Förråden är lokaliserade intill varandra och det är samma typ av kompetens som krävs för båda förråden.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 38 400 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/02/2020
Slut: 31/01/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1år

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/07/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 18/11/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 19/07/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/06/2019

Send til en kollega

0.116