23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 129-317745
Offentliggjort
09.07.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Vindere

(09.07.2019)
Supacat Ltd
The Airfield Dunkeswell Nr Honiton
EX14 4LF Devon

Vedligeholdelse af Forsvarets Intruder Køretøjer


Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
16-28-71-80
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Glavind
Telefon: +45 72814195
E-mail: fmi-id-sla05@mil.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8d57ccbf-a85f-4c10-bbdd-28f44fd78edb/homepage

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vedligeholdelse af Forsvarets Intruder Køretøjer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI ønsker at indgå en rammeaftale vedrørende vedligeholdelse af forsvarets Intruder køretøjer.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

FMI ønsker at indgå en rammeaftale vedrørende vedligeholdelse af forsvarets Intruder køretøjer. Køretøjerne er i kategorien High Mobility Terrain (HMT). Rammeaftalen skal indeholde systemhusansvar for Intruder køretøjerne og reservedele. Reservedele skal indeholde OEM reservedele og MOTS (military of the shelf) reservedele.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

Det er vurderet, at anskaffelsen alene kan leveres af samme leverandør, som har leveret de specifikke HMT-køretøjer til FMI da det vurderes, at alene er denne som besidder den specifikke knowhow vedrørende opbygningen af HMT-køretøjerne og dets komponenter til at kunne påtage sig systemhusansvaret. Det fremgår af artikel 28, stk. 1, litra e i direktiv 2009/81/EF, at en ordregiver kan anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, såfremt kontrakten af tekniske grunde eller årsager, der vedrører beskyttelsen af enerettigheder, og derved tildele kontrakten direkte til en bestemt aktør. Det er oplyst til FMI, at leverandøren har enerettigheder til den komplette datapakke samt de platformsspecifikke reservedele. Ydermere er leverandøren den eneste, som besidder dokumentation for køretøjerne, og det er oplyst, at leverandøren ikke videregiver dokumentation til tredjemand. Leverandøren har oplyst, at der ikke indgås aftale med andre økonomiske aktører om videresalg af OEM reservedele. Det vurderes endvidere, at det vil have sikkerhedsmæssige konsekvenser at anvende leverandører, som ikke har adgang til den nødvendige systemdokumentation og knowhow, og det er derfor vurderet, at det udelukkende er leverandøren, som kan opfylde de nødvendige krav som ligger i systemhusansvaret. Det støttes af, at anskaffelsen tidligere har været udbudt, hvor leverandøren var den eneste som afgav tilbud. Det vurderes, at det ikke er muligt at foretage reverse engineering pga. leverandørens enerettigheder.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 041-094126

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Supacat Ltd
1514084
The Airfield Dunkeswell Nr Honiton
Devon
EX14 4LF
Det Forenede Kongerige
NUTS-kode: UK
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 28 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er den estimerede værdi af rammeaftalen, og er således ikke udtryk for rammeaftalens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalen vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/07/2019

Send til en kollega

0.079