23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 133-326284
Offentliggjort
12.07.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
02.09.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/109924496.aspx

Udbyder

Ringsted Spildevand A/S

Rammeaftale 2020 til 2021 for indkøb af styre- og automatiktavler til grinder- og transportpumpestationer


Ringsted Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ringsted Spildevand A/S
31152062
Bragesvej 18
Ringsted
4100
Danmark
Kontaktperson: Henning Hammerich Horney
Telefon: +45 69898051
E-mail: hhh@ringstedforsyning.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/109924496.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/109924496.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/109924496.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Prækvalifikation til rammeaftale 2020 til 2021 for indkøb af styre- og automatiktavler til grinder- og transportpumpestationer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31214500
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Fabrikation og levering af styre- og automatiktavler monteret i dækskab.

Tryk her https://permalink.mercell.com/109924496.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Ringsted Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

1) Fabrikation og levering af ca. 135 styre- og automatiktavler monteret i dækskab. Tavlerne er til brug for præfabrikerede grinder pumpestationer til tryksatte spildevandssystemer (»det åbne land«) bestykket med dykkede centrifugalpumper med skæreanordning.

Fabrikation og levering af ca. 19 styre- og automatiktavler monteret i dækskab. Tavlerne er til brug for præfabrikerede transport pumpestationer til spildevandssystemer bestykket med dykkede centrifugalpumper;

2) Tavlerne bygges efter ens koncept (dog 5 typer) med tilhørende inkorporerings erklæring for den efterfølgende CE-mærkning af pumpestationerne. Dokumentation skal dokumenteres digitalt. Diagrammer skal kunne viderebearbejdes i el-tegneprogrammet PCschematic, med fuld dynamisk funktionalitet;

3) Styre- og automatiktavlerne skal have minimum kapsling IP54 og være monteret i vejrbestandig dækskab med sokkel for nedgravning;

4) Rammeaftalen vil indeholde elementer bygget på »partnering konceptet«, således at tavleleverandøren, som en del af ydelsen i kontraktperioden, skal deltage i projektoptimering/videreudvikling af konceptet for styre- og automatiktavlerne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kan forlænges på uændrede vilkår i 2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelse blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Ringsted Spildevand A/S vælge max. 5 ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave, skønnes at have de bedste kompetencer.

Der vil i denne vurdering blive fokuseret på referencer, forsyningssikkerhed og kvalitet.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af ansøgernes oplysninger om "Økonomisk og finansiel formåen" samt "Teknisk og faglig formåen".

Med hensyn til referencer vil der ved udvælgelsen blive fokuseret på om referencerne rammer plet, herunder om der er tale om rammeaftaler.

For forsyningssikkerheden vil firmaer, der kun har begrænset andel (eller ingen andel) af produktionen i underleverance blive foretrukket.

Ansøgere med en stærk kvalitetssikring foretrækkes.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der indgår levering af frekvensomformere som option.

Bemærk dog at denne option ikke indgår i tildelingskriteriet "Billigste pris".

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgere må ikke være omfattet af en af de udelukkelsesgrunde, som fremgår af udbudslovens § § 135-136 samt de evt. valgte frivillige udelukkelsesgrunde i § 137.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Virksomhedens samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår.

Den "specifikke omsætning" for de seneste 3 regnskabsår, defineret som omsætningen på tavleleverancer af typen "styre- og automatiktavler til pumpestationer/pumpeinstallationer".

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger (tavleleverandøren) skal inden for de seneste 3 regnskabsår have haft en "specifik omsætning" på ikke under 10 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Levering af leverancer af den anførte type (Referencer for de væsentligste opgaver som indgår i "specifik omsætning") fra de seneste 3 til 5 år.

Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol.

Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede.

Andel i underleverance.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Anfordringsgaranti på 300 000 DKK.

ORGALIME S2012 er gældende for entreprisen med de i udbuddet oplyste tilføjelser og fravigelser. Betaling sker månedsvisbagud og der betales efter regning iht. godkendte enhedspriser. Der vil være tilbagehold på 10% indtil aflevering af de enkelte delleverancer. Bygherrens betalingsfrist er 30 dage netto.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/09/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/12/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Styre- og automatiktavler skal leveres senest 8 uger fra bestilling.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/07/2019

Send til en kollega

0.118