23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 162-397887
Offentliggjort
23.08.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
05.11.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/111901008.aspx

Udbyder

Nyborg Kommune

Opdateringer

Rettelse
(30.10.2019)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 31-10-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 05-11-2019
Time: 12:00

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 31-10-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 05-11-2019
Time: 12:00

Etablering og drift af et dynamisk parkeringshenvisningssystem til Nyborg Kommune


Nyborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Nyborg Kommune
29189722
Torvet 1
Nyborg
5800
Danmark
Kontaktperson: Cecilie Lindegaard Hansen
Telefon: +45 63337728
E-mail: ceh@nyborg.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/111901008.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.nyborg.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/111901008.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/111901008.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Etablering og drift af et dynamisk parkeringshenvisningssystem til Nyborg Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34992200
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører etablering og drift af et parkeringshenvisningssystem til Nyborg Kommune (herefter benævnt ordregiver).

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15.12.2015), hvilket betyder, at enhver der opfylder de i pkt. 6.1 til 6.3 anførte mindstekrav kan afgive tilbud.

Udbudsmaterialet består af:

— Udbudsbetingelser (BUT),

— Kontrakter:

— - Kontrakt Etablering;

— - Kontrakt Drift og vedligeholdelse.

— Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG),

— Bilag 1 -Tilbudsliste (TBL),

— Bilag 2 - Kravspecifikationer:

— - Bilag 2.1 - Kravspecifikation på etablering;

— - Bilag 2.2 - Kravspecifikation på drift og vedligehold.

— Bilag 3 - Beskrivelse af lokaliteter,

— Bilag 4 - Leverandørens tilbud og løsningsbeskrivelse,

— Bilag 5 - Oversigtskort Placering af tavler,

— Bilag 6 - Tidsplan,

— Bilag 7 - Kommunens arbejdsklausul,

— Bilag 8 - Erklæring om solidarisk hæftelse,

— Bilag 9 - Erklæring fra anden enhed.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34928000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Nyborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omhandler levering af et nøglefærdigt parkeringshenvisningssystem bestående af en kombination af dynamiske og statiske henvisningstavler som beskrevet i udbudsmaterialets øvrige dokumenter. Udbuddet omhandler desuden en aftale om drift og vedligehold af systemet.

Udbuddet omhandler således i hovedtræk:

— Levering og opsætning af dynamiske og statiske P-henvisningstavler,

— Projektering og etablering af detektering ved 7 parkeringspladser,

— Levering af styresystem og løsning for overvågning af systemet,

— Drift og vedligehold af det samlede system.

Udbuddet er opbygget som et funktionsudbud, hvorved systemets overordnede funktion er beskrevet, men det er op til tilbudsgiver at projektere og beskrive de tilbudte tekniske løsninger.

Ordregiver lægger vægt på, at det tilbudte system er stabilt og kan tilvejebringe en nøjagtig angivelse af antallet af ledige pladser på de af systemet omfattede parkeringspladser.

For nærmere beskrivelse henvises til udbudsmaterialets øvrige dokumenter.

Ved afgivelse af tilbud bekræfter tilbudsgiver at acceptere udbudsmaterialet som grundlag for opgavens udførelse.

Ordregiver har i henhold til udbudslovens § 49 vurderet opdeling af kontrakten i delaftaler, men har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt af både praktiske og økonomiske årsager, at samle kontraktens opgaver til udførelse af én leverandør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk løsning / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Udførelsestidsplan / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Drift / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 20/01/2020
Slut: 30/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Tilbudsgivers samlede årsomsætning,

— Nøgletal for det seneste afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Tilbudsgivers samlede årsomsætning. Det er et mindstekrav at tilbudsgiver har en samlet årlig omsætning på minimum 6 000 000 DKK,

— Nøgletal for det seneste afsluttede regnskabsår i form af soliditetsgrad og egenkapital. Det er et mindstekrav at tilbudsgiver har en positiv soliditetsgrad på minimum 20% og en positiv egenkapital.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Tilbudsgiver skal vedlægge reference i form af dokumentation for, at have udført mindst ét dynamisk parkeringshenvisningssystem eller trafikstyret signalanlæg indenfor de seneste 3 år. Referencen bør indeholde beskrivelse af opgaven, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Tilbudsgiver skal vedlægge reference i form af dokumentation for, at have udført mindst ét dynamisk parkeringshenvisningssystem eller trafikstyret signalanlæg indenfor de seneste 3 år. Referencen bør indeholde beskrivelse af opgaven, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/10/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/08/2019

Send til en kollega

0.078