23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 205-498196
Offentliggjort
23.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Stockholms Stad, Trafikkontoret

Vindere

(30.04.2020)
One Nordic AB
Box 50529
202 50 MALMÖ

Opdateringer

Rettelse
(31.10.2019)

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
instead of:
Datum: 24-11-2019
Time: 23:59
Read:
Datum: 02-12-2019
Time: 23:59

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Anbudsöppning
instead of:
Datum: 25-11-2019
Time: 00:00
Read:
Datum: 03-12-2019
Time: 00:00


Ytterligare information
Visma annons: https://opic.com/id/affrhdyzde

Årsavtal 2020 Drift och underhåll av offentlig belysning innerstad


Stockholms Stad, Trafikkontoret

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Stockholms Stad, Trafikkontoret
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Box 8311
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110
Postnummer: 104 20
Land: Sverige
Kontaktperson: Anne Ruuskanen
E-post: anne.ruuskanen@stockholm.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://upphandling.stockholm.se/doc.aspx?UniqueId=afdtxzsqlv&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://upphandling.stockholm.se/doc.aspx?UniqueId=afdtxzsqlv&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Årsavtal 2020 Drift och underhåll av offentlig belysning innerstad

Referensnummer: T2019-02849
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50232100
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Entreprenaden omfattar el- och markarbeten för drift och underhåll av offentlig belysning. Arbetsområdet är allmän mark, såsom gator, tunnlar, vägar, parker, gång- och cykelvägar samt torg i innerstaden. Arbetena består kortfattat av driftledning, tillsyn, jour, lagerhållning av material, felhantering, felsökning och felavhjälpning samt övriga löpande underhållsåtgärder för upprätthållande av belysningsanläggningens funktion samt övriga arbeten som detta förfrågningsunderlag anger.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45232000
45316000
45316100
45316110
50232100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenaden omfattar el- och markarbeten för drift och underhåll av offentlig belysning. Arbetsområdet är allmän mark, såsom gator, tunnlar, vägar, parker, gång- och cykelvägar samt torg i innerstaden. Arbetena består kortfattat av driftledning, tillsyn, jour, lagerhållning av material, felhantering, felsökning och felavhjälpning samt övriga löpande underhållsåtgärder för upprätthållande av belysningsanläggningens funktion samt övriga arbeten som detta förfrågningsunderlag anger.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2020
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 24/11/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 27/03/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 25/11/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/10/2019

Send til en kollega

0.094