23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 216-530507
Offentliggjort
08.11.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fyns Almennyttige Boligselskab

Vindere

FAB's udbud af vaskeridrift (pulje 2)

(07.02.2020)
Nortec A/S
Ellehammersvej 16
7100 Vejle

FAB's udbud af vaskeridrift (pulje 2)


Fyns Almennyttige Boligselskab

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fyns Almennyttige Boligselskab
CVR-nummer: 37830011
Postadresse: Vestre Stationsvej 5
By: Odense
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Bjørslev Paulsen
E-mail: Camilla.bjoerslev@dlapiper.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://fabbo.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ahptlcohuf
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ahptlcohuf
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

FAB's udbud af vaskeridrift (pulje 2)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98311200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved dette udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på en fuldstændig drift i en 10-årig periode af 0rdregivers vaskerier i følgende afdelinger (pulje 2):

6 - Lervadparken

12 - Mosegårdsparken B

14 - Nedergården

20 - Glasværket

25 - Herluf Trolle Parken

26 - Niels Bohr Parken

42 - Thorsgården l

49 - Sydfyn

71 - Fr. Vll's Stiftelse

72 - Hindemaevej Ullerslev

79 - Højsletten

84 - Sønderport

86 - Piledammen

Den vindende tilbudsgiver skal levere alle ydelser forbundet med at drive ordregivers vaskerier i ovenstående afdelingerne, herunder blandt andet levering og udskiftning af manglende, forældet og ufunktionsdygtigt vaskeriudstyr, service og drift af eksisterende og udskiftet vaskeriudstyr og påfyldning af sæbe og skyllemiddel. Den vindende tilbudsgiver skal desuden levere et afregningssoftware til brug for fakturering samt betaling- og reservationssoftware mv..

Udbud af pulje 2 er 2. ud af 3 udbud af vaskeridrift. Pulje 3 forventes udbudt i 4. kvartal 2019 eller 1. kvartal 2020.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42716000
51543400
98311100
98310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved dette udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på en fuldstændig drift i en 10-årig periode af ordregivers vaskerier i følgende afdelinger (pulje 2):

6 - Lervadparken

12 - Mosegårdsparken B

14 - Nedergården

20 - Glasværket

25 - Herluf Trolle Parken

26 - Niels Bohr Parken

42 - Thorsgården l

49 - Sydfyn

71 - Fr. Vll's Stiftelse

72 - Hindemaevej Ullerslev

79 - Højsletten

84 - Sønderport

86 - Piledammen

Den vindende tilbudsgiver skal levere alle ydelser forbundet med at drive ordregivers vaskerier i ovenstående afdelingerne, herunder blandt andet levering og udskiftning af manglende, forældet og ufunktionsdygtigt vaskeriudstyr, service og drift af eksisterende og udskiftet vaskeriudstyr og påfyldning af sæbe og skyllemiddel. Den vindende tilbudsgiver skal desuden levere et afregningssoftware til brug for fakturering samt betaling- og reservationssoftware mv..

Udbud af pulje 2 er 2. ud af 3 udbud af vaskeridrift. Pulje 3 forventes udbudt i 4. kvartal 2019 eller 1. kvartal 2020.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal gennemsnitligt have haft en positiv egenkapital i de sidste 3 afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgivere der har eksisteret i mindre end 3 regnskabsår, skal gennemsnitligt have haft en positiv egenkapital i dét eller de afsluttede regnskabsår, virksomheden har eksisteret. Har virksomheden endnu ikke afsluttet 1 regnskabsår, skal tilbudsgiver have en positiv egenkapital på tidspunktet for tilbuddets aflevering.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene. Se nærmere derom i udbudsbetingelserne.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiveren har mindst 3 lignende referencer vedrørende levering, montering og drift af vaskeriudstyr, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/12/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/12/2019
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Et halvt år før kontraktudløb.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 7, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside for nærmere information.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2019

Send til en kollega

0.127