23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 231-567373
Offentliggjort
29.11.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Norddjurs Kommune

EU-udbud af levering af vask og leje af profilbeklædning til Norddjurs Kommune


Norddjurs Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Norddjurs Kommune
CVR-nummer: 29189986
Postadresse: Torvet 3
By: Grenaa
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8500
Land: Danmark
Kontaktperson: Laila Juncker
E-mail: kontakt@tohv.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.norddjurs.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/299676

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af levering af vask og leje af profilbeklædning til Norddjurs Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter vask og leje af profilbeklædning til ordregiver. Aftalen omfatter ordregivers sundhed- og omsorgsområde, herunder vil følgende områder være omfattet af aftalen; hjemmepleje, trænings- og aktivitetspersonale, plejepersonale på plejecentre samt køkkenpersonale på plejecentre og cafeer. Ordregivers øvrige køkkenpersonale er ikke omfattet af aftalen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18100000
18110000
18200000
33199000
98311000
98312100
98315000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Norddjurs Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter vask og leje af profilbeklædning til Norddjurs Kommune. Aftalen omfatter Norddjurs Kommunes sundhed- og omsorgsområde (hjemmepleje, trænings- og aktivitetspersonale, plejepersonale på plejecentre samt køkkenpersonale på plejecentre og cafeer).

Ordregiver gør opmærksom på, at vindende tilbudsgiver skal foretage opmåling og bestilling af tøj til ordregivers personale således, at tøjet er klar til levering fra rammeaftalestart d. 1.9.2020.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til:

- Rammeaftalebilag A – Kravspecifikation,

- Rammeaftalebilag B1 – Tilbudsliste,

- Rammeaftalebilag C – Beklædningspakker og leveringsadresser.

Udbuddet gennemføres med sideordnet tilbud, hvilket betyder at tilbudsgiver kan afgive en pris på både:

1) levering af profilbeklædning én (1) gange ugentligt, og

2) levering to (2) gange ugentlige leveringer.

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på begge scenarier. Norddjurs Kommune vælger det økonomisk mest fordelagtige scenarie jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.5, hvoraf det fremgår at alle tilbud for begge scenarier evalueres i henhold til de samme kriterier.

Norddjurs Kommune har til hensigt at indgå rammeaftale med en (1) leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal som led i aflevering af tilbuddet aflevere fysiske vareprøver for hver af de tilbudte beklædningsdele uden beregning i de angivne størrelser der fremgår af tilbudslisten samt vedlægge produktdatablade med angivelse af varenummer. Vareprøverne skal afleveres inden tilbudsfristens udløb på følgende adresse:

Tolstrup & Hvilsted ApS

Att. Laila Juncker

Myntevej 5

8920 Randers NV

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 213-523034
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

EU-udbud af levering af vask og leje af profilbeklædning til Norddjurs Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

På baggrund af de indkomne spørgsmål har Norddjurs Kommune besluttet, at annullere udbuddet på grund af uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, som vil medføre en ikke optimal konkurrence.

Det er Norddjurs Kommunes hensigt at kunne offentliggøre et nyt udbud snarest muligt, når revideret udbudsmateriale er tilpasset.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

§ 7, stk. 3:

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Efter § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/11/2019

Send til en kollega

0.078