23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 011-021691
Offentliggjort
16.01.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
14.02.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/34608625-e9e8-4611-bac5-d66e32f85824/homepage

Udbyder

Svendborg Kommune

Opdateringer

Annullering
(24.01.2020)

Det forventes, at der afholdes én forhandlingsrunde. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger.
9.1 Forhandlingsrunde 1 vedrørende indledende tilbud (varighed op til 3 timer):
I overensstemmelse med tidsplanen skal tilbudsgiver aflevere et indledende tilbud.
Som en del af det indledende tilbud, opfordres tilbudsgiver til at fremsende et forhandlingsoplæg, tilbudsgiver oplever, at der er dele af ordregivers udbudsmateriale, som giver anledning til, at tilbudsgiver har indregnet en ”risiko” i forbindelse med tilbudsafgivelsen, eller som tilbudsgiver finder uhensigtsmæssigt i forhold til aftalens overordnede formål, eller øvrige punkter som tilbudsgiver ønsker at drøfte på forhandlingsmødet. Ordregiver vil herefter inddrage dette dokument i forhandlingerne med tilbudsgiver. Udfyldelsen af dette dokument vil ikke blive anset som forbehold og er fortroligt.
Ordregiver vil forud for forhandlingerne tildele de enkelte forhandlingstidspunkter samt udsende en dagsorden for mødet. Hvis tilbudsgiver har særlige ønsker til forhandlingstidspunktet, jf. tidsplanen, kan dette oplyses i forbindelse med afgivelse af indledende tilbud. Ordregiver vil forsøge at tage eventuelle ønsker i betragtning i forbindelse med tildeling af forhandlingstidspunkter.
9.2 Eventuelle yderligere forhandlingsrunder:
Ordregiver forbeholder sig retten til at afholde yderligere forhandlingsrunder, såfremt tilbagemeldingerne på forhandlingsmøderne skaber et behov herfor. Ordregiver sørger for at samtlige tilbudsgivere varsles samtidigt om eventuelle yderligere forhandlingsrunder samt modtager dagsorden for disse forhandlingsmøder.
Der afholdes forhandlingsmøder den 24-25.3.2020 (møder vil have en varighed á 3 timer).
For yderligere information se udbudsmaterialet.

Leje og opsætning af stor tribune til Svendborg Kommune i forbindelse med afholdelse af landsstævnet 2021


Svendborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
CVR-nummer: 29189730
Postadresse: Ramsherred 5
By: Svendborg
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Alice Overgaard
E-mail: alice.overgaard@svendborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.svendborg.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/34608625-e9e8-4611-bac5-d66e32f85824/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/34608625-e9e8-4611-bac5-d66e32f85824/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/34608625-e9e8-4611-bac5-d66e32f85824/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Leje og opsætning af stor tribune til Svendborg Kommune i forbindelse med afholdelse af landsstævnet 2021

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
79000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører leje og opsætning af stor tribune til Svendborg Kommune, i forbindelse med afholdelse af Landsstævnet i 2021, i uge 26. I den forbindelse udbydes nærværende opgave bestående af leje, levering, opsætning, nedtagning af midlertidige tribuner til landsstævnestadion. Tribunen som skal placeres på en allerede eksisterende vold. Tribunen består af mindre tribuner som vist i de vedhæftede billeder i kravspecifikation bilag 2.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Ryttervej 70, 5700 Svendborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører leje og opsætning af stor tribune til Svendborg Kommune, i forbindelse med afholdelse af Landsstævnet i 2021, i uge 26. I den forbindelse udbydes nærværende opgave bestående af leje, levering, opsætning, nedtagning af midlertidige tribuner til landsstævnestadion. Tribunen som skal skal placeres på en allerede eksisterende vold. Tribunen består af mindre tribuner som vist i de vedhæftede billeder i kravspecifikation bilag 2.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2020
Slut: 01/08/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil prækvalificere maksimum 5 ansøgere, til videre deltagelse i udbuddet.

Udvælgelsen vil blive foretaget på baggrund af en samlet forvaltningsretligt skøn, der tager udgangspunkt i en vurdering af følgende parametre:

1) Relevante referencer i forhold til erfaring med kompleksiteten ved udførelsen af den pågældende opgaves kompleksitet, størrelse og tilbudsgivers ansvar ved den nævnte reference.

Ved mere end 5 kvalificerede ansøgninger, vil de 5 ansøgninger, som arbejdsgruppen vurderer vil være bedst i stand til at løfte opgaven, gå videre. Modtages der 5 ansøgninger eller mindre, er det kun de ansøgninger som ud fra et forvaltningsretligt skøn, vurderes egnet til at kunne løfte opgaven, som går videre. Det forvaltningsretlige skøn vil basere sig på ordregivers erfaring fra tidligere års afholdelse af Landsstævnet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler. Der er én ydelse som skal indkøbes og som den pågældende leverandør har det lovmæssige ansvar for, det giver derfor ikke mening at opsætningen af en stor tribune skal deles mellem flere leverandører. De frivillige udelukkelsesgrunde fra direktivet benyttes, men ikke de nationale frivillige. De 3 000 000 er et estimat. I udbudsmaterialet er estimatet på 2-3 000 000 DKK.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der sættes krav om, at der indenfor de sidste 3 regnskabsår har været følgende:

1) en positiv egenkapital;

2) en omsætning på 3 500 000 årligt.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Fremsendelse af godkendt årsregnskab. Det er dog tilladt at udstrege informationer, så længe vi kan se de efterspurgte tal.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles krav om, at der skal fremsendes mindst én reference og max 3 referencer for lignende opgaver, der er igangværende eller afsluttet inden for de sidste 3 år fra tilbudsfristens dato, som er sammenlignelig med den opgave som skal leveres her. Afleveres der flere end de 3 som er sat til max, vil de referencer som minder mest om opgaven i dette udbud blive taget i betragtning.

- Med lignende reference forstås en tribune eller opsætning som har plads til et lignende antal siddende og stående gæster, med overdækning. Der er ligeledes krav om, at man i den pågældende reference har haft det fulde ansvar for set-uppet, idet man ligeledes ved denne opgave har det fulde juridiske ansvar. Der skal til hver reference give dokumentation for, at virksomheden har erfaring med myndighedsbehandling/indhentning af byggetilladelser. Der skal derfor fremsendes en byggeansøgning og en byggetilladelse for hver reference og hvor tilbudsgivers CVR skal stemme overens med det som er angivet på ansøgningen og tilladelsen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der skal fremsendes en kopi at ansøgning og tilladelse som dokumentation for, erfaring med indhenting af tilladelser. Vedr. referencer er et word eller excel dokument fint.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/02/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/02/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det forventes, at der afholdes én forhandlingsrunde. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger.

9.1 Forhandlingsrunde 1 vedrørende indledende tilbud (varighed op til 3 timer):

I overensstemmelse med tidsplanen skal tilbudsgiver aflevere et indledende tilbud.

Som en del af det indledende tilbud, opfordres tilbudsgiver til at fremsende et forhandlingsoplæg, tilbudsgiver oplever, at der er dele af ordregivers udbudsmateriale, som giver anledning til, at tilbudsgiver har indregnet en ”risiko” i forbindelse med tilbudsafgivelsen, eller som tilbudsgiver finder uhensigtsmæssigt i forhold til aftalens overordnede formål, eller øvrige punkter som tilbudsgiver ønsker at drøfte på forhandlingsmødet. Ordregiver vil herefter inddrage dette dokument i forhandlingerne med tilbudsgiver. Udfyldelsen af dette dokument vil ikke blive anset som forbehold og er fortroligt.

Ordregiver vil forud for forhandlingerne tildele de enkelte forhandlingstidspunkter samt udsende en dagsorden for mødet. Hvis tilbudsgiver har særlige ønsker til forhandlingstidspunktet, jf. tidsplanen, kan dette oplyses i forbindelse med afgivelse af indledende tilbud. Ordregiver vil forsøge at tage eventuelle ønsker i betragtning i forbindelse med tildeling af forhandlingstidspunkter.

9.2 Eventuelle yderligere forhandlingsrunder:

Ordregiver forbeholder sig retten til at afholde yderligere forhandlingsrunder, såfremt tilbagemeldingerne på forhandlingsmøderne skaber et behov herfor. Ordregiver sørger for at samtlige tilbudsgivere varsles samtidigt om eventuelle yderligere forhandlingsrunder samt modtager dagsorden for disse forhandlingsmøder.

Der afholdes forhandlingsmøder den 24-25.3.2020 (møder vil have en varighed á 3 timer).

For yderligere information se udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

</div>
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/01/2020

Send til en kollega

0.113