23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 062-149599
Offentliggjort
27.03.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

HOFOR A/S

Ventilservice


HOFOR A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Klitsø
E-mail: likl@hofor.dk
Telefon: +45 27954396

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Varme, vand, spildevand, fjernkøling, vind og bygas

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ventilservice

Sagsnr.: 24.02-01242
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50512000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten omhandler leverandørens service af ventiler på Amagerværket. Amagerværket har et sted mellem 10 000 og 11 000 ventiler som løbende har behov for service. HOFOR udbyder derfor rammeaftale på service af ventiler. Rammeaftalen omfatter følgende:

1) service af ventiler i forbindelse med årlig revision af Amagerværket

2) tilkald for service af ventiler ved konstateret fejl og mangler ved ventilen og

3) lovpligtigt eftersyn på sikkerhedsventiler.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42130000
42131000
42131140
42131147
42132000
50500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omhandler leverandørens service af ventiler på Amagerværket. Amagerværket har et sted mellem 10 000 og 11 000 ventiler som løbende har behov for service. HOFOR udbyder derfor rammeaftale på service af ventiler. Rammeaftalen omfatter følgende:

1) service af ventiler i forbindelse med årlig revision af Amagerværket

2) tilkald for service af ventiler ved konstateret fejl og mangler ved ventilen og

3) lovpligtigt eftersyn på sikkerhedsventiler.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring og organisation / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen vil kunne forlænges med 2 gange 12 måneder ved HOFORs skriftlige meddelelse herom til leverandøren senest 3 mdr. før udløb af en aftaleperiode.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 206-503263
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse
Den ordregivende enhed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af den nævnte vejledende periodiske bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Ventilservice

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
25/03/2020
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Tecprof A/S
CVR-nummer: 31940931
Postadresse: Sandbakken 15
By: Stenløse
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 3660
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Formålet med forhandling er, at tilbudsgiverne får adgang til at optimere deres tilbud. Endvidere er formålet at få præciseret kravene, da der kan ske tilpasninger af udbudsmaterialet på baggrund af forhandlingsforløbet.

Det forventes, at der afholdes én forhandlingsrunde. HOFOR forbeholder sig dog retten til at afholde yderligere forhandlingsrunder, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

HOFOR forbeholder sig ret til at gøre brug af tilbudsgivernes tidligere tilbud, indtil vedståelsesfristens udløb, hvis dette viser sig nødvendigt. Tilbudsgiver er således ikke frigjort fra sine tidligere tilbud ved deltagelse i forhandlingerne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/03/2020

Send til en kollega

0.141