23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 063-150325
Offentliggjort
30.03.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/706

Indlevering af tilbud

Til
04.05.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/706

Udbyder

Renovest A/S

Indkøb af containere og mobilkomprimatorer


Renovest A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Renovest A/S
CVR-nummer: 37276588
Postadresse: Stengårdsvej 33
By: Løgstør
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9670
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Sørensen
E-mail: lis@shared.dk
Telefon: +45 89471404

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://tender.konnect.dk/invite/706

Internetadresse for køberprofilen: https://vesthimmerlandsforsyning.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/706
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/706
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af containere og mobilkomprimatorer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44613700
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter indkøb af mobilkomprimatorer og containere. De tilbudte containere og komprimatorer skal overholde alle relevante lovgivningsmæssige krav til EU-standarder, AT-regler og vejledninger m.v. samt dansk lovgivning generelt.

Ved levering at containere og komprimatorer, skal leverandøren tage 4 brugte komprimator med retur.

Der skal indkøbes 4 stk. 35 m3 åben containere og 4 stk. 14 m3 åben container. Derudover 4 mobilkomprimatorer.

Derudover omfatter udbuddet en option på indkøb af 4 mobilkomprimatorer og containere årligt i 3 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 900.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39713300
44613700
45453000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Vesthimmerlands Forsyningsområde

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter indkøb af mobilkomprimatorer og containere. De tilbudte containere og komprimatorer skal overholde alle relevante lovgivningsmæssige krav til EU-standarder, AT-regler og vejledninger m.v. samt dansk lovgivning generelt.

Ved levering at containere og komprimatorer, skal leverandøren tage 4 brugte komprimator med retur.

Der skal indkøbes 4 stk. 35 m3 åben containere og 4 stk. 14 m3 åben container. Derudover 4 mobilkomprimatorer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Service på komprimatorer / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/06/2020
Slut: 14/06/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges med op til 3 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 14. juni 2024.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet omfatter en option på køb af yderligere containere og mobilkomprimatorer i årene 2021, 2022 og 2023. Antallet kendes ikke på forhånd, da det afhænger af de kommende budgetter, men det forventes at være 4 stk. mobilkomprimatorer, samt 4 containere årligt. Ordregiver tager endeligt stilling til udnyttelse af optionen ved godkendelse af kommende års budget. Dvs. indkøb for 2021 kan meldes ud omkring november 2020 og så fremdeles for de efterfølgende år. Renovest A/S kan dermed forlænge aftalen med op til 3 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 14. juni 2024.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående krav er, hvad der kræves af tilbudsgiver, for at ordregiver vurderer dem egnede til at løfte opgaven. Tilbudsgiver, der ikke overholder nedenstående krav, vil blive vurderet som uegnede til at løfte opgaven.

1) Tilbudsgiver må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK

2) Finansielle nøgletal: Tilbudsgiver skal have haft et positivt resultat i 2 af de seneste 3 regnskabsår

3) Egenkapital: Positiv egenkapital i 2 af de seneste 3 regnskabsår.

Egnethedskriterierne udfyldes i ESPD’et.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ovenstående er mindstekrav og det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan fremvise 3 referencer fra lignende opgaver.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående krav er, hvad der kræves af tilbudsgiver, for at Renovest vurderer dem egnede til opgaveløsningen. Tilbudsgiver, der ikke overholder nedenstående krav, vil blive vurderet som uegnede til at løse opgaven.

Tilbudsgiver skal derfor vedlægge en referenceliste. Referencelisten bør indeholde en kort beskrivelse af leverancen inklusive angivelse af omfang og varighed, kontraktsum, kunde samt kontaktperson hos den pågældende kunde.

Referencerne skal omhandle: levering af containere og komprimatorer og indeholde følgende:

1) Ordregiver og kontaktperson ved denne

2) Tidspunkt for udførelsen af referencen

3) Kort beskrivelse af opgavens omfang, herunder mængden af containere og komprimatorer samt typen

ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ovenstående er mindstekrav og det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan fremvise 3 referencer fra lignende opgaver.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktvilkår fremgår af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten indeholder blandt andet krav om overholdelse af etik og socialt ansvar.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/05/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 04/08/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/05/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/03/2020

Send til en kollega

0.094