23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 066-157524
Offentliggjort
02.04.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
30.04.2020 Kl. 13:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=266974&B=DK_UDBUD

Udbyder

Udenrigsministeriet

Opdateringer

Rettelse
(09.04.2020)

VI.3)
I stedet for:
Anmodning om prækvalifikation og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske, jf. internet adressen angivet i punkt I.3). Ansøgning om prækvalifikation indgives via det elektroniske udbudssystem. Det er ikke muligt på anden vis at afgive prækvalifikationsansøgning.
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
Ansøger skal som en del af sin ansøgning aflevere et ESPD, hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:
— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, og stk. 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.)
— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136, nr. 1 - 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.)
— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrører konkurs, insolvens- eller likvida-tionsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer).
— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 (vedrører alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet), og hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6 (vedrører uretmæssig påvirkning af beslutningsproces m.v.).
Erklæringerne skal opfyldes via udfyldelse af ESPD. Ordregiver kan ikke tage erklæringer i betragtning, som er afgivet på anden vis end via ESPD.
Ved sammenslutninger (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter de relevante dele af ovennævnte erklæringer.
Ansøger opfordres til i god tid inden ansøgningsfristen at oprette og klargøre et ESPD for nærværende udbudsforretning med henblik på afgivelse af ansøgning om prækvalifikation.
ESPD skal afleveres i både PDF og XML-format.
Interesserede opfordres til løbende at holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med det elektroniske udbudssystem, kan ansøger rette henvendelse til teknisk support på enten e-mail ”dksupport@eu-supply.com” eller telefonisk på (+45) 70 20 80 14.
Ansøger skal udfylde og vedlægge sin ansøgning det fælles europæiske udbudsdokument (også kaldet ESPD) som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.
Vedrørende udelukkelsesgrundene:
Læses:
Anmodning om prækvalifikation og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske, jf. internet adressen angivet i punkt I.3). Ansøgning om prækvalifikation indgives via det elektroniske udbudssystem. Det er ikke muligt på anden vis at afgive prækvalifikationsansøgning.
Interesserede opfordres til løbende at holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med det elektroniske udbudssystem, kan ansøger rette henvendelse til teknisk support på enten e-mail ”dksupport@eu-supply.com” eller telefonisk på (+45) 70 20 80 14.
Ansøger skal udfylde og vedlægge sin ansøgning det fælles europæiske udbudsdokument (også kaldet ESPD) som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.
Vedrørende udelukkelsesgrundene:
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
Ansøger skal som en del af sin ansøgning aflevere et ESPD, hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:
— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, og stk. 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.)
— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136, nr. 1 - 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.)
— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrører konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer)
— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 (vedrører alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet), og hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6 (vedrører uretmæssig påvirkning af beslutningsproces m.v.).
Erklæringerne skal opfyldes via udfyldelse af ESPD. Ordregiver kan ikke tage erklæringer i betragtning, som er afgivet på anden vis end via ESPD.
Ved sammenslutninger (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. enheder indenfor samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter de relevante dele af ovennævnte erklæringer.
Ansøger opfordres til i god tid inden ansøgningsfristen at oprette og klargøre et ESPD for nærværende udbudsforretning med henblik på afgivelse af ansøgning om prækvalifikation.
ESPD skal afleveres i både PDF og XML-format.

Rammeaftale C: Kabling og adgangssikring


Udenrigsministeriet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udenrigsministeriet
CVR-nummer: 43271911
Postadresse: Asiatisk Plads 2
By: København K
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 1448
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeppe Barlach Isaksen
E-mail: jepisa@um.dk
Telefon: +45 33920445

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.um.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/357535

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=266974&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=266974&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale C: Kabling og adgangssikring

 

Sagsnr.: 2019 - 20565
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72220000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver udbyder en rammeaftale om kabling og adgangssikring. Rammeaftalen indgås med 1 leverandør. Rammeaftalen omfatter generelt konsulentydelser i tilknytning til ordregivers og tilknyttede repræsentationers tekniske bistand on-site i forbindelse med bygningstilpasninger, opsætning, tilpasning, vedligeholdelse og support af it-installationer, netværksinstallationer, elinstallationer og sikkerhedsinstallationer i deres helhed, rammeaftalen kan herunder også omfatte rådgivning, samt materialer. Ordregiver efterspørger en proaktiv leverandør af de udbudte ydelser, ligesom der i samarbejdet mellem ordregiver og leverandøren af ydelserne efterspørges en dialogbaseret samarbejdsmodel.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 121 060 719.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32400000
32430000
32500000
32562000
35120000
44500000
45310000
45340000
72000000
72220000
72222200
72267000
72700000
98395000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

1) Baggrund for rammeaftale

Organisatorisk består ordregiver af selve ministeriet i København samt 103 repræsentationer i udenrigstjenesten. Ordregiver beskæftiger ca. 1 350 medarbejdere, hvoraf ca. 850 er placeret i København, mens ca. 500 er placeret i udenrigstjenesten rundt omkring i verden på ordregivers repræsentationer.

Ordregivers organisation omkring kablings og adgangssikring er forankret i 3 faglige områder/afdelinger: IT, BVP og SEK. IT arbejder bl.a. med ordregivers soft- og hardwareløsninger, it-sikkerhed samt netværk, herunder kabling, både i Danmark og på danske repræsentationer i udlandet. BVP arbejder med borgerservice for danskere i udlandet, mens SEK arbejder med sikkerhed både i Danmark og på danske repræsentationer.

2) Udbudte ydelser

A. Teknisk bistand og support

Konsulentbistand omfatter teknisk bistand on-site i forbindelse med bygningstilpasninger, herunder eksempelvis montage af døre og vinduer, samling og opsætning af møbler samt mindre entreprenørlignende arbejder samt opsætning, tilpasning, vedligeholdelse og support af it-installationer, netværksinstallationer, elinstallationer og sikkerhedsinstallationer, herunder eksempelvis ITV, AIA, ADK, aflåsning og låsesystemer, nødstrøm (UPS), biometrioptageudstyr, video- og samtaleanlæg, fysisk skalsikring, perimetersikring, LAN, WLAN og stærkstrøms-forsyning til it-udstyr.

Vedligeholdelsesopgaver omfatter fejlfinding, fejlretning, reparation, opgraderinger, dokumentation og struktureret forebyggende vedligehold.

Teknisk bistand og support omfatter også varetagelsen af de nødvendige opgaver, for at videreføre og sikre velfungerende adgange og sikkerhed hos ordregiver og på ordregivers repræsentationer. Ordregiver varetager selv 1. level og i et vist omfang 2. level support. Leverandøren forventes at levere en supportfunktion med 2. og 3. level samt beredskab, som understøtter ordregivers support-funktion.

B. Tilknyttede ydelser

Ud over ovenstående ydelser i punkt A, vil leverandøren også̊ skulle bistå̊ med tilknyttet rådgivning, samarbejdsrelaterede aktiviteter og hypercare. Samarbejdet med ordregivers kontaktperson vil ofte under igangværende projekter være telefonisk eller digitalt pga. afstand og tidsforskelle, idet konsulentbistanden også omfatter stor rejseaktivitet til ordregivers repræsentationer, hvor leverandøren skal kunne agere som ordregivers repræsentant.

Rammeaftalen omfatter ligeledes køb af materialer til brug og opsætning hos ordregiver, både i form af eksempelvis kameraer, men også i form af kabler mv. til forbindelse og sikring af disse, fra et fuldt produktkatalog, der kan indgå i både leverandørens leverancer og til ordregivers egen opsætning.

Disse ydelser, samt ydelserne i punkt A, skal dokumenteres løbende og fyldestgørende efter anviste retningslinjer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 121 060 719.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har: 1) dokumenteret de mest relevante leverancer af de ydelser og tekniske installationer som rammeaftalen omfatter, jf. beskrivelsen i pkt. II.2.4), pkt. 2, til

2) organisationer, der er sammenlignelige med ordregiver, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4) pkt 1. Ved vurderingen tillægges 1) større betydning end 2).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har option på at øge rammeaftalens estimerede mængde med 25 %. Ordregiver kan øge rammeaftalens estimerede mængde 2 gange.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Bilag 2 bliver af sikkerhedsmæssige årsager kun tilgængelig for tilbudsgivere, der bliver prækvalificeret. For at få bilag 2 fremsendt skal tilbudsgiver underskrive og fremsende vedlagte tro-og love erklæring.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

1) Ansøgers samlede årsomsætning for de tre (3) seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Dette angives i ESPD’en Del IV, afsnit B, økonomisk og finansiel formåen, underpunktet ”Samlet omsætning”. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

2) Ansøgerens samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Dette angives i ESPD’en del IV, afsnit B, økonomisk og finansiel formåen, underpunktet ”Finansielle nøgletal”. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

Ad 1) og 2) Ved ”det seneste disponible regnskabsår” forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens regnskabsaflæggelse.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, del II, underpunktet ”Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet”, jf. i øvrigt pkt. VI.3) Yderligere oplysninger nedenfor, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, del II, afsnit A, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 100 000 000 DKK pr. år i de tre (3) seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ordregiver beregner omsætningen ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, del IV, afsnit B, underpunktet ”Samlet omsætning”. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD’er, vurderes de således samlet.

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks.et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ordregiver beregner deltagernes samlede egenkapital ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit B, underpunktet ”Finansielle nøgletal”. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD’er, vurderes de således samlet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD’et) med angivelse af følgende yderligere oplysninger:

Referencebeskrivelserne skal for den enkelte leverance indeholde en beskrivelse af den udførte leverance, den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på ordregiver (modtager).

Ansøger skal angive en referenceliste med beskrivelse af 3 betydelig sammenlignelig referencer, som ansøger har leveret i løbet af de seneste 5 år. Hvis referencen vedrører ydelser, der er påbegyndt mere end 5 år siden, skal hovedparten af den for referencen relevente ydelse, være udført inden for de senste 5 år.

Reference må gerne indeholde en beskrivelse af:

a) en angivelse af den konkrete ydelse som ansøgeren i referencen har leveret med angivelse af, hvordan den ligner den udbudte opgave, som den udbudte opgave er baseret på, jf. pkt. 2. under pkt. II.2.4)

b) En angivelse af hvilken måned/år ydelserne blev leveret

c) Ansøgers rolle og funktion, herunder evt. samarbejde med underleverandører

d) kontraktsum

e) kontraktperiode

f) navn på og beskrivelse af organisation (kunde/modtager) samt land som referencekunde hører til med angivelse af, hvordan organisationen er sammenlignelig med ordregivers organisation.

Vedrørende dokumentation for opfyldelse af minimumskriterier for teknisk og faglig egnethed skal tilbudsgiver ikke fremlægge yderligere dokumentation end den der beskrives i ESPD’et, idet dokumentation for opfyldelsen af minimumskriterierne for teknisk og faglig egnethed skal bestå̊ i en referenceliste med beskrivelse af 3 betydelig sammenlignelig levering af sammenlignelig leverancer som tilbudsgiver har leveret i løbet af de seneste 5 år.

Ansøger skal maks. angive 3 referencer og referencer må hver især maks. fylde 5 000 tegn med mellemrum. Referencebeskrivelser ud over 5 000 tegn med mellemrum vil ikke blive taget i betragtning. Det maksimale antal referencer er også̊ gældende for en sammenslutning af økonomiske aktører eller såfremt ansøger baserer sig på en anden økonomisk aktørs tekniske kapacitet. Såfremt ansøger har vedlagt flere end 3 referencer lægges der i vurderingen af anmodningen vægt på de første 3 angivne referencer i ansøgningen.

Referencer skal angives i ESPD’et og må ikke vedlægges som bilag.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal angive en referenceliste med beskrivelse af mindst 3 betydelig sammenlignelig reference, som ansøger har leveret i løbet af de seneste 5 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I relation til levering af ydelser under rammeaftalen indgår i rammeaftalens vilkår en regulering af henholdsvis:

1) krav til samfundsansvar baseret på principperne i FN's Global Compact

2) krav til løn, arbejdstid og arbejdsvilkår baseret på ILO-konvention 94, samt

3) krav til sikkerhedsgodkendelse af relevant personale, jf. Justitsministeriets sikkerhedscirkulære. Der henvises til rammeaftalens vilkår og nærmere regulering heraf.

For en supplerende beskrivelse heraf, henvises der til bilag 6.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/04/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/06/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 14/12/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Anmodning om prækvalifikation og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske, jf. internetadressen angivet i punkt I.3). Ansøgning om prækvalifikation indgives via det elektroniske udbudssystem. Det er ikke muligt på anden vis at afgive prækvalifikationsansøgning.

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som en del af sin ansøgning aflevere et ESPD, hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, og stk. 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.)

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136, nr. 1 - 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.)

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrører konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer)

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 (vedrører alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet), og hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6 (vedrører uretmæssig påvirkning af beslutningsproces m.v.).

Erklæringerne skal opfyldes via udfyldelse af ESPD. Ordregiver kan ikke tage erklæringer i betragtning, som er afgivet på anden vis end via ESPD.

Ved sammenslutninger (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter de relevante dele af ovennævnte erklæringer.

Ansøger opfordres til i god tid inden ansøgningsfristen at oprette og klargøre et ESPD for nærværende udbudsforretning med henblik på afgivelse af ansøgning om prækvalifikation.

ESPD skal afleveres i både PDF og XML-format.

Interesserede opfordres til løbende at holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med det elektroniske udbudssystem, kan ansøger rette henvendelse til teknisk support på enten e-mail ”dksupport@eu-supply.com” eller telefonisk på (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal udfylde og vedlægge sin ansøgning i det fælles europæiske udbudsdokument (også kaldet ESPD) som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Vedrørende udelukkelsesgrundene:

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/03/2020

Send til en kollega

0.095